சொல் பொருள்

(பெ) அளவில் பெரிய, அரைக்கோள வடிவிலான தோல்கருவி, பறை,

சொல் பொருள் விளக்கம்

அளவில் பெரிய, அரைக்கோள வடிவிலான தோல்கருவி, பறை,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

a kind of drum.

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80

படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232

மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733

பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236

தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1

போர்ப்பு_உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18

எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம்
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/3,4

இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2

பிணி உறு முரசம் கொண்ட_காலை – புறம் 25/7

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.