Skip to content

கோல்

பொருள்:

நெட்டி, மிளகாய்ச் செடி முதலியவற்றின் அடி

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *