ப வரிசைச் சொற்கள்

ப வரிசைச் சொற்கள், ப வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், ப என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், ப என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

பற்று

பற்று

பற்று என்பதன் பொருள் விருப்பம், விரும்பு, கைப்பற்று, வருவாய். 1. சொல் பொருள் விளக்கம் (பெ) விருப்பம், ஒரு பொருளின் மீதுள்ள அளவில்லா ஈடுபாடு ஆகும்; பிடிப்பு. (வி) விரும்பு, கைப்பற்று, வருவாய், ஒருவர்… Read More »பற்று

பருக்கை தண்ணீர்

சொல் பொருள் பருக்கை – சோறுதண்ணீர் – சோற்று நீர் சொல் பொருள் விளக்கம் “பருக்கை தண்ணீர் ஆயிற்றா?” எனக் கேட்பது உண்டு. உண்டு ஆயிற்றா என்பதே அக்கேள்வி. கஞ்சித் தண்ணீர் என்பதும் ஒரு… Read More »பருக்கை தண்ணீர்

பட்டம் பதவி

சொல் பொருள் பட்டம் – படிப்புத் திறமை தகுதிபதவி – படிப்புத் திறமையால் அடையும் பணித் தகுதி. சொல் பொருள் விளக்கம் பட்டம்-துணி; துணியில் பொறித்துத் தரப்பட்ட சிறப்புத் தகுதி பட்டம் எனப்பட்டது. பின்னே… Read More »பட்டம் பதவி

பற்று பாசம்

சொல் பொருள் பற்று – நெருங்கி உறவாடி இருத்தல்.பாசம் – பிரிவின்றி இணைந்திருத்தல். சொல் பொருள் விளக்கம் “பற்று பாசம் இல்லாத மக்களென்ன மக்கள்’ என்று முதியோர் தம் மக்களைச் சலித்துக் கொள்வது தெரிந்த… Read More »பற்று பாசம்

பள்ளம் நொடி

சொல் பொருள் பள்ளம் – ஆழமும் அகலமுமாக அமைந்த குழிநொடி – மேடும் தணிவுமாக அமைந்த வழி சொல் பொருள் விளக்கம் பள்ளம் நொடி பார்த்து வண்டியை நடத்துமாறு சொல்வது வழக்கு. பள்ளத்தில் வண்டி… Read More »பள்ளம் நொடி

பழிபாவம்

சொல் பொருள் பழி – பொருந்தாச் செயல் செய்தலால் இம்மையில் உண்டாகும் பழிப்பு.பாவம் – தீவினை செய்தலால் மறுமையில் உண்டாகும் தீயநிகழ்வு. சொல் பொருள் விளக்கம் பழி-வசைச்சொல்; பழியஞ்சித்தேடிப் பகுத்துண்ண வேண்டும் என்பார் வள்ளுவர்.… Read More »பழிபாவம்

பழக்க வழக்கம்

சொல் பொருள் பழக்கம் – ஒருவர் பல்கால் செய்து வருவது பழக்கம்.வழக்கம் – பலரும் பலகாலம் கடைப்பிடியாகக் கொண்டது வழக்கம். சொல் பொருள் விளக்கம் வழக்கம் என்பது மரபு ஆகும். அது வழிவழி வழங்கி… Read More »பழக்க வழக்கம்

பயிர் பச்சை

சொல் பொருள் பயிர் – தவசம் விளையும் பயிர்வகை.பச்சை – பயறு விளையும் செடி கொடி வகை சொல் பொருள் விளக்கம் நெற்பயிர், சோளப்பயிர் என்பவற்றால் பயிர் தவச வகைக்காதல் விளங்கும். பயற்றுக்கொடிகளில் பச்சை… Read More »பயிர் பச்சை

பம்பை பரட்டை

சொல் பொருள் பம்பை – செறிந்து நீண்டு தொங்கும் முடி.பரட்டை – உலர்ந்து அகன்று நிமிர்ந்த முடி சொல் பொருள் விளக்கம் பம்பை பரட்டை என்பது குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பாடலின் முதலடி. பம்பைத் தலை… Read More »பம்பை பரட்டை

பண்டாரம் பரதேசி

சொல் பொருள் பண்டாரம் – துறவியரும் துறவிக் கோலத்தாரும்.பரதேசி – இரந்துண்டு வாழ்பவர். சொல் பொருள் விளக்கம் பண்டாரம் பரதேசிக்கு உணவிடுவது அறம் என்பது நெடுநாள் வழக்கம். பண்டாரம் என்பவர் துறவுத் தோற்றத்தாராம். பரதேசி… Read More »பண்டாரம் பரதேசி