அகத்தீசுவர வட்டார வழக்கு

போச்சுது

போச்சுது

போச்சுது என்பதன் பொருள் போயிற்று, போனது, பசிக்கிறது. 1. சொல் பொருள் போயிற்று, போனது, பசிக்கிறது. 2. சொல் பொருள் விளக்கம் பசிக்கிறது என்பதைப் போச்சுது (போயிற்று) என்பது அகத்தீசுவர வட்டார வழக்கு. உண்ட… Read More »போச்சுது