சொல் பொருள்

(வி) 1. வலிமைகுன்று,

சொல் பொருள் விளக்கம்

வலிமைகுன்று,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

loose strength; become weak

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

களிறு தன்
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 349/11-13

ஆண்யானை தன்
வரிகள் தங்கிய நெற்றியில் வைத்த வலிமை குன்றிய பெரிய கை
குன்றில் ஏறும் பாம்பு போலத் தோன்றும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.