ஞா வரிசைச் சொற்கள்

ஞா வரிசைச் சொற்கள், ஞா வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், ஞா என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், ஞா என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

 

ஞான்றை

சொல் பொருள் (பெ) ஞான்று, பார்க்க ஞான்று(பெ) சொல் பொருள் விளக்கம் பார்க்க ஞான்று(பெ) மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் களிறொடு பட்ட ஞான்றை ஒளிறு வாள்… Read More »ஞான்றை

ஞான்று

சொல் பொருள் 1. (வி.எ) ஞால் என்பதன் இறந்தகால வினை எச்சம், தொங்கி, 2. (பெ) நாள், அப்பொழுது, சொல் பொருள் விளக்கம் ஞால் என்பதன் இறந்தகால வினை எச்சம், தொங்கி, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம்… Read More »ஞான்று

ஞாறு

சொல் பொருள் (வி) தோன்று,  ஞாறு என்பது நாற்று என்னும் பொருளில் விளவங்கோடு வட்டார வழக்காக உள்ளது. சொல் பொருள் விளக்கம் ஞாறு என்பது நாற்று என்னும் பொருளில் விளவங் கோடு வட்டார வழக்காக… Read More »ஞாறு

ஞாளி

சொல் பொருள் (பெ) நாய், சொல் பொருள் விளக்கம் நாய் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம்  dog தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: வை எயிற்று வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/7,8 கூரிய பல்லினையும் வலமாகச்… Read More »ஞாளி

ஞாழல்

சொல் பொருள் (பெ) புலிநகக்கொன்றை, சொல் பொருள் விளக்கம் தமிழ்ப் பேரகராதி (Tamil lexicon) இதைப் பலவிதங்களில் பொருள்கொள்ளுகிறது.1. Orange cup-calyxed brasiletto-climber wagaty. புலிநகக்கொன்றை.2. Peacock’s crest. மயிற்கொன்றை.3. Fetid cassia. பொன்னாவிரை4.… Read More »ஞாழல்

ஞாலம்

சொல் பொருள் (பெ) 1. பூமி, 2. உலகம், சொல் பொருள் விளக்கம் பூமி, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் earth, world தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: இரு முந்நீர் குட்டமும் வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/1,2… Read More »ஞாலம்

ஞால

சொல் பொருள் (வி.அ) மிகவும், சொல் பொருள் விளக்கம் மிகவும், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் very much தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ… Read More »ஞால

ஞால்

சொல் பொருள் (வி) தொங்கு, சொல் பொருள் விளக்கம் தொங்கு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் hang தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11 தொங்கும் இயல்புடைய மென்மையான… Read More »ஞால்

ஞாயிறு

சொல் பொருள் (பெ) சூரியன்,  சொல் பொருள் விளக்கம் சூரியன்,  மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Sun தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 7,8 பகலை… Read More »ஞாயிறு

ஞாயில்

சொல் பொருள் (பெ) கோட்டையின் ஏவறை, சொல் பொருள் விளக்கம் கோட்டையின் ஏவறை, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் bastion of a fortress தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நெடு மதில் நிரை ஞாயில் அம்பு உமிழ் அயில்… Read More »ஞாயில்