மரம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் மரம் பற்றிய குறிப்புகள், சங்க இலக்கியங்களில் மரம் பற்றிய குறிப்புகள், வழக்குச்சொல்லில், இணைச்சொற்களில் மரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

இதழி

சொல் பொருள் இதழி – கொன்றை சொல் பொருள் விளக்கம் இதழி – கொன்றை. அழகான இதழ்களுடன் காணப்படுவதால் கொன்றைக்கு இதழி என்றும் பெயர் உண்டு. (சங்க இலக்கியத்தில் செடி கொடி விளக்கம். 109.)

துவர்

சொல் பொருள் (வி) 1. முழுதுமாகு, 2. புலர்த்து, 3. சிவ, சிவப்பாயிரு, 2 (பெ) 1. சிவப்பு,  2. காவி நிறம், 3. நாவல் அல்லது பூவந்தி, கடு, நெல்லி, தான்றி, ஆல்,… Read More »துவர்

துடரி

சொல் பொருள் (பெ) தொடரி, காட்டு இலந்தை சொல் பொருள் விளக்கம் தொடரி, காட்டு இலந்தை மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Ziziphus rugosa தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர்… Read More »துடரி

புன்னை

சொல் பொருள் (பெ) ஒரு மரம்/பூ சொல் பொருள் விளக்கம் ஒரு மரம்/பூ மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Mastwood, Calophyllum inophyllum தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: இறவு அருந்திய இன நாரை பூ புன்னை சினை சேப்பின் –… Read More »புன்னை

புன்னாகம்

சொல் பொருள் (பெ) ஒரு மரம்/ பூ சொல் பொருள் விளக்கம் ஒரு மரம்/ பூ மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் a tree/flower தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91 நந்தியாவட்டை,… Read More »புன்னாகம்

புன்கு

சொல் பொருள் (பெ) புங்கமரம் சொல் பொருள் விளக்கம் புங்கமரம் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் indian beech, Pongamia glabra; தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: இதன் பூ பொரிப்பொரியாக இருக்கும். தளிர்கள் செந்நிறத்திலிருக்கும். பொரி பூ புன்கின் அழல்… Read More »புன்கு

புழகு

சொல் பொருள் (பெ) 1. மலை எருக்கு, 2. புன முருங்கை சொல் பொருள் விளக்கம் 1. மலை எருக்கு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Mountain madar, Calotropis palas tree தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:… Read More »புழகு

உழுஞ்சில்

சொல் பொருள் (பெ) உழிஞ்சில், வாகை மரம் சொல் பொருள் விளக்கம் உழிஞ்சில், வாகை மரம் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: உழுஞ்சில் அம் கவட்டிடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7 பார்க்க உழிஞ்சில்… Read More »உழுஞ்சில்

உழிஞ்சில்

சொல் பொருள் (பெ) வாகை மரம், சொல் பொருள் விளக்கம் வாகை மரம், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Sirissa, Albizzia; தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் – குறு 39/2 நெற்றாக முதிர்ந்த… Read More »உழிஞ்சில்

பிண்டி

சொல் பொருள் (பெ) அசோக மரம், பூ, சொல் பொருள் விளக்கம் அசோக மரம், பூ, இப் பூவினைக் காதில் செருகிக்கொள்வர் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் asoka tree, flower, Saraca indica தமிழ் இலக்கியங்களில்… Read More »பிண்டி