சொல் பொருள்

(பெ) 1. தோன்றுதல், தோற்றம்,  2. தலைவன், 3. முல்லை நில(க் காதல்)தலைவன்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

தோன்றுதல், தோற்றம், 

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

appearance, chief, great person, chief of the jungle tract

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19

கடலின் கரையகம் போலத் தோன்றுதலையுடைய காட்டினைக் கடந்துசென்ற நம் தலைவர்.

கனவு என மருள வல்லே நனவின்
நல்கியோனே நசை சால் தோன்றல்
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/26-28

கனவென்று மயங்குமாறு விரைவாக நனவின்கண்
நல்கினான் அன்பு நிறைந்த தலைவன்
பூழி நாட்டார்க்குப் பெருந்தலைவன்

பாலுடை அடிசில் தொடீஇய ஒருநாள்
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/11,12

பால் பெய்த உணவினை உண்ணுதற்கு ஒருநாள்
மிக்க வண்மையையுடைய தலைவனே, நீ வந்துவிட்டுச் செல்வாயாக!

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.