சொல் பொருள்

வையகம், பூமி, உலகம், குதிரை பூட்டிய தேர், கூடார வண்டி, 

சொல் பொருள் விளக்கம்

வையகம், பூமி, உலகம், 

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

earth, world, Chariot drawn by horses, covered cart

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/6

உலகத்தைக் காக்கும் வேந்தருடைய செல்வம் மிக்க திருநகரின்கண்

தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1

தச்சன் செய்த சிறிய குதிரைகளையுடைய தேரினை

மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு
ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் – பரி 24/19,20

மகளிர் தம் மெய்யாப்பால் தம் மெய்முழுக்க மூடுவார், வண்டிக்குள் இருக்கும் பெண்கள் தம் கணவருடன்
ஊடல் கொள்வார், கணவர் ஊடலை ஒழிப்பார், அதனை உணர்ந்து ஊடல் தீர்வார்,
– வையத்துக்கு – வேற்றுமை மயக்கம் – பொ.வே.சோ.உரை விளக்கம்.

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.