Skip to content
உடை

உடை என்பது ஒரு வகை முள் புதர் மரம்.

1. சொல் பொருள்

(பெ) குடைவேல்மரம், குடைவேலம், குடை மரம்; உடம்பைச் சூழ்ந்திருக்கும் உடை எனப்படுவது புறப்பற்றுக்களின் துவக்கம்

2. சொல் பொருள் விளக்கம்

இது வேலமரத்தின் இனத்தைச் சார்ந்தது. இம் மரத்தின் கிளைகளில் நீண்ட வலிய முட்கள் உடையதாக இருக்கும். இதன் மலர்கள் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். கிளைகளில் உள்ள இலைக் கணுவில் எல்லாம் நீண்ட இரு முட்கள் கொண்டதாக இருக்கும்

உடை
குடைவேலம்

(1) உடம்பைச் சூழ்ந்திருக்கும் உடை எனப்படுவது புறப்பற்றுக்களின் துவக்கம் ஆகின்றது. இதிலிருந்தே உடைமை என்னும் ஏனைப்புறப் பற்றுக்களாகிய செல்வங்கள் எல்லாம் முறையே கிளைத்துச் சூழலிட்டுச் செல்லுதலும் அறியப்படும். (சங்க நூற்கட்டுரைகள். II . 44.)

(2) சூழக்கட்டுதல் என்னும் பொருளில் உடை எனவும் அலை அலையாக அசையக் கட்டுதல் என்னும் பொருளில் ஆடை எனவும் நம்முன்னோர் முறையே பெயரமைத்து வழங்கியிருக்கின்றனர். (சங்க நூற் கட்டுரைகள். II. 55)

மொழிபெயர்ப்புகள்

3. ஆங்கிலம்

Acacia planifrons

4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

உடை
குடைவேல்மரம்
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே - சொல். பெயர்:11/2
வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல் - சொல். வினை:47/1
சிறப்பு உடை மரபின் அ மு காலமும் - சொல். எச்ச:31/2
பொற்பு உடை நெறிமை இன்மையான - பொருள். அகத்:35/2
ஒருவன் ஒருவனை உடை படை புக்கு - பொருள். புறத்:17/6
சிறப்பு உடை மரபினவை களவு என மொழிப - பொருள். கள:9/5
சீர் உடை பெரும் பொருள் வைத்த-வழி மறப்பினும் - பொருள். கற்:9/5
மரபு உடை எதிரும் உளப்பட பிறவும் - பொருள். கற்:9/30
ஊழ் அணி தைவரல் உடை பெயர்த்து உடுத்தலொடு - பொருள். மெய்ப்:14/2
உணர்வு உடை மாந்தர்க்கு அல்லது தெரியின் - பொருள். மெய்ப்:27/2
ஊரும் பெயரும் உடை தொழில் கருவியும் - பொருள். மரபி:74/1

எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா
 பண்பு உடை மக்கள் பெறின் - குறள் 7:2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன்
 கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு - குறள் 39:9
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
 ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் - குறள் 42:5
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
 இடை-கண் முரிந்தார் பலர் - குறள் 48:3
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை
 பெண்ணே பெருமை உடைத்து - குறள் 91:7
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும்
 அடையாவாம் ஆயம் கொளின் - குறள் 94:9
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி
 வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து - குறள் 101:10
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல
 நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு - குறள் 102:2
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர்
 அலகு உடை நீழலவர் - குறள் 104:4

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் - திரு 4
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை/முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - திரு 138,139
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 148
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ - திரு 201
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் - திரு 226
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று - திரு 292
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - திரு 298
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று - திரு 305
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி - பொரு 24
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் - பொரு 56
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் - பொரு 65
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை - பொரு 139
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி - பொரு 155
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் - சிறு 115
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - சிறு 259
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் - பெரும் 41
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் - பெரும் 52
காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் - பெரும் 57
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப - பெரும் 58
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை/கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் - பெரும் 73,74
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் - பெரும் 81
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் - பெரும் 82
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 86
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் - பெரும் 185
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் - பெரும் 186
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 219
கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன - பெரும் 229
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் - பெரும் 231
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் - பெரும் 252
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் - பெரும் 258
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் - பெரும் 265
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த - பெரும் 289
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் - பெரும் 327
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் - பெரும் 338
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி - பெரும் 462
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் - பெரும் 476
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் - பெரும் 476
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் - பெரும் 494
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை/மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து - முல் 59,60
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் - மது 140
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப - மது 312
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை - மது 353
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் - மது 356
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் - மது 472
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து - மது 484
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் - மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி - மது 693
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி - மது 693
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் - மது 721
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ - மது 722
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 4
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து - நெடு 125
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை - குறி 178
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் - பட் 134
தூசு உடை துகிர் மேனி - பட் 148
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை - பட் 163
தாழ் உடை தண் பணியத்து - பட் 164
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 226
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 230
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை - பட் 231
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் - பட் 249
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் - பட் 278
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் - பட் 298
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் - மலை 387
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த - மலை 408
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 518
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை - மலை 573
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் - நற் 6/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 7/1
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் - நற் 8/7
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி - நற் 15/6
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு - நற் 24/1
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் - நற் 30/2
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து - நற் 33/4
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு - நற் 37/9
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே - நற் 39/11
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் - நற் 43/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று - நற் 51/2
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் - நற் 58/1
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 67/12
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் - நற் 77/6
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் - நற் 85/5
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே - நற் 90/12
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் - நற் 98/8
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர - நற் 104/9
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து - நற் 109/7
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் - நற் 132/8
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி - நற் 150/10
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் - நற் 156/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் - நற் 159/10
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 168/8
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் - நற் 174/3
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 182/2
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய - நற் 185/10
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் - நற் 194/3
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் - நற் 211/2
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/6
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா - நற் 227/7
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி - நற் 233/7
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை/இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் - நற் 237/6,7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய - நற் 241/2
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/7
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் - நற் 258/4
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் - நற் 266/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 268/1
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை/விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - நற் 270/7,8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - நற் 270/8
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் - நற் 272/6
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப - நற் 281/6
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன - நற் 286/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - நற் 288/1
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் - நற் 290/2
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் - நற் 298/7
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன - நற் 299/1
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற - நற் 305/3
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே - நற் 309/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு - நற் 315/5
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 324/6
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி - நற் 352/11
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை - நற் 359/6
போர் உடை வருடையும் பாயா - நற் 359/8
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே - நற் 359/9
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது - நற் 360/9
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் - நற் 367/4
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் - நற் 367/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி - நற் 370/2
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் - நற் 372/2
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி - நற் 373/5
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ - நற் 386/6
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் - குறு 5/3
மகவு உடை மந்தி போல - குறு 29/6
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் - குறு 39/3
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே - குறு 40/5
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் - குறு 56/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே - குறு 112/4
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே - குறு 119/4
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி - குறு 134/4
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் - குறு 143/4
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல - குறு 143/5
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் - குறு 146/3
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து - குறு 162/1
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே - குறு 176/7
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் - குறு 178/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் - குறு 179/5
பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய - குறு 221/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி - குறு 221/4
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என - குறு 247/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/4
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த - குறு 272/2
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து - குறு 275/3
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து - குறு 276/5
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே - குறு 278/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே - குறு 300/8
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ - குறு 303/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து - குறு 308/2
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி - குறு 319/3
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/3
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ - குறு 347/2
மலை உடை கானம் நீந்தி - குறு 350/7
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய - குறு 372/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப - குறு 376/2
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் - குறு 384/1
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் - குறு 384/1
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் - குறு 400/5
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன - ஐங் 13/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் - ஐங் 16/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து - ஐங் 20/3
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே - ஐங் 112/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே - ஐங் 114/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன - ஐங் 174/1
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே - ஐங் 184/4
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் - ஐங் 214/5
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட - ஐங் 226/4
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ - ஐங் 233/4
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 307/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு - ஐங் 333/3
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் - ஐங் 352/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் - ஐங் 354/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர - ஐங் 391/2
போர் உடை வேந்தன் பாசறை - ஐங் 427/3
மறி உடை மான் பிணை உகள - ஐங் 434/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே - ஐங் 487/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் - பதி 11/4
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/14
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை - பதி 14/6
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து - பதி 15/19
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது - பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட - பதி 18/9
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப - பதி 19/2
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச - பதி 19/8
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட - பதி 20/19
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய - பதி 21/28
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர - பதி 26/9
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு - பதி 30/11
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் - பதி 30/12
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற - பதி 32/3
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் - பதி 32/6
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர - பதி 35/5
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை - பதி 37/1
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை - பதி 39/3
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் - பதி 40/10
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 41/12
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து - பதி 41/19
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ - பதி 42/9
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி - பதி 44/20
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் - பதி 45/3
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/12
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் - பதி 51/30
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் - பதி 53/7
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி - பதி 58/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் - பதி 60/9
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ - பதி 62/4
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி - பதி 62/11
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த - பதி 62/14
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய - பதி 64/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி - பதி 65/2
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 66/2
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி - பதி 66/5
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் - பதி 66/13
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து - பதி 70/9
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து - பதி 71/14
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி - பதி 74/8
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் - பதி 74/13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் - பதி 75/10
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை - பதி 75/11
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து - பதி 76/1
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் - பதி 76/12
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் - பதி 78/7
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து - பதி 79/14
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் - பதி 80/7
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ - பதி 80/11
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் - பதி 86/4
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - பதி 86/7
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து - பதி 88/6
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப - பதி 90/45
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் - பதி 92/13
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை - பரி 1/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி - பரி 1/3
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் - பரி 1/46
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ - பரி 1/47
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் - பரி 4/42
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து - பரி 5/4
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு - பரி 7/3
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட - பரி 7/49
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் - பரி 11/22
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் - பரி 13/6
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் - பரி 19/88
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் - பரி 20/88
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த - பரி 21/10
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த - பரி 23/85
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல - கலி 3/6
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய - கலி 12/10
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் - கலி 18/4
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் - கலி 22/4
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா - கலி 41/15
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் - கலி 45/4
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே - கலி 46/27
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை - கலி 49/17
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் - கலி 69/5
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ - கலி 72/18
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் - கலி 81/5
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் - கலி 82/29
ஏறு உடை நல்லார் பகை - கலி 102/29
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் - கலி 105/15
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை - கலி 105/63
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ - கலி 109/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை - கலி 124/3
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ - கலி 136/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி - கலி 145/60
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் - அகம் 1/18
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/3
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/4
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி - அகம் 7/10
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் - அகம் 7/19
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 15/11
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை - அகம் 16/1
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் - அகம் 22/1
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் - அகம் 24/16
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட - அகம் 31/7
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் - அகம் 34/13
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே - அகம் 34/18
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/3
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை - அகம் 40/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே - அகம் 44/19
உடை மதில் ஓர் அரண் போல - அகம் 45/18
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் - அகம் 46/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 49/14
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் - அகம் 52/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் - அகம் 53/11
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி - அகம் 54/18
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் - அகம் 61/13
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் - அகம் 61/16
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 64/11
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 67/8
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி - அகம் 69/16
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய - அகம் 72/8
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் - அகம் 72/11
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் - அகம் 77/6
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய - அகம் 79/4
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை - அகம் 82/13
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90/11
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ - அகம் 95/7
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் - அகம் 99/4
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் - அகம் 99/9
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் - அகம் 101/10
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் - அகம் 102/11
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு - அகம் 105/8
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு - அகம் 107/15
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் - அகம் 108/13
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை - அகம் 111/8
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை - அகம் 116/9
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி - அகம் 121/5
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - அகம் 125/16
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் - அகம் 129/13
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் - அகம் 130/6
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ - அகம் 130/7
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி - அகம் 132/4
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை - அகம் 132/12
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி - அகம் 136/15
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/17
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/17
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் - அகம் 148/2
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் - அகம் 156/1
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து - அகம் 158/8
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி - அகம் 159/3
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி - அகம் 159/6
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி - அகம் 159/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி - அகம் 167/8
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் - அகம் 176/3
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய - அகம் 176/20
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் - அகம் 177/19
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு - அகம் 180/11
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் - அகம் 184/13
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் - அகம் 185/6
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் - அகம் 188/7
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் - அகம் 191/4
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் - அகம் 194/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் - அகம் 198/14
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் - அகம் 207/1
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 209/9
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை - அகம் 211/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் - அகம் 231/4
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி - அகம் 232/13
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி - அகம் 240/8
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் - அகம் 253/17
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் - அகம் 257/16
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன - அகம் 266/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் - அகம் 266/19
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது - அகம் 269/3
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - அகம் 272/3
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ - அகம் 273/8
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி - அகம் 273/12
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் - அகம் 274/11
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/10
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் - அகம் 277/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை - அகம் 279/14
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப - அகம் 291/3
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி - அகம் 295/8
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் - அகம் 298/16
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர - அகம் 306/8
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் - அகம் 307/11
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/7
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் - அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் - அகம் 321/9
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/10
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய - அகம் 335/16
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 337/8
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 338/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி - அகம் 341/8
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ - அகம் 344/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு - அகம் 361/12
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை - அகம் 362/1
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு - அகம் 364/2
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து - அகம் 369/15
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் - அகம் 369/19
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 372/3
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை/குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் - அகம் 376/16,17
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் - அகம் 381/1
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர - அகம் 385/5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய - அகம் 385/11
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் - அகம் 387/14
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ - அகம் 392/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் - அகம் 394/11
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட - அகம் 399/7
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/12
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து - புறம் 19/10
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை/ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் - புறம் 29/21,22
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் - புறம் 31/1
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து - புறம் 31/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த - புறம் 37/1
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ - புறம் 44/2
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென - புறம் 50/12
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ - புறம் 52/1
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே - புறம் 54/14
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் - புறம் 60/9
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை/முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் - புறம் 73/2,3
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை/கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட - புறம் 73/8,9
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 75/6
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி - புறம் 80/2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் - புறம் 84/4
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் - புறம் 90/1
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே - புறம் 95/3
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் - புறம் 97/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ - புறம் 104/4
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/6
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் - புறம் 114/4
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் - புறம் 127/7
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் - புறம் 157/4
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/4
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/7
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் - புறம் 170/2
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் - புறம் 173/8
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என - புறம் 174/1
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய - புறம் 178/8
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே - புறம் 184/5
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட - புறம் 188/2
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் - புறம் 188/5
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் - புறம் 198/16
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து - புறம் 206/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே - புறம் 206/12
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று - புறம் 209/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய - புறம் 211/2
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் - புறம் 213/1
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் - புறம் 225/8
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் - புறம் 229/18
நனி உடை பரிசில் தருகம் - புறம் 237/19
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் - புறம் 239/10
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் - புறம் 247/4
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் - புறம் 251/1
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய - புறம் 256/2
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது - புறம் 259/1
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் - புறம் 260/18
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி - புறம் 264/1
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த - புறம் 272/4
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி - புறம் 272/5
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் - புறம் 272/6
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர - புறம் 274/5
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/9
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து - புறம் 288/6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் - புறம் 293/3
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் - புறம் 296/2
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் - புறம் 297/4
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி - புறம் 299/5
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து - புறம் 299/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் - புறம் 311/6
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க - புறம் 316/10
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் - புறம் 324/4
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை - புறம் 324/12
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர - புறம் 330/1
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி - புறம் 363/2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக - புறம் 366/2
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன - புறம் 369/24
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் - புறம் 370/23
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை - புறம் 379/16
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என - புறம் 381/5
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல - புறம் 383/14
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் - புறம் 387/9
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/9
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 390/6
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து - புறம் 390/14
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் - புறம் 392/8
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு - புறம் 397/13

கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு - நாலடி:10 1/3
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் - நாலடி:28 4/3
உடை பெரும் செல்வரும் சான்றோரும் கெட்டு - நாலடி:37 8/1
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:2/3
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் - கள40:28/2
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் - கள40:37/2
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் - ஐந்70:3/2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் - ஐந்70:27/1
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை - ஐந்70:29/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை - ஐந்70:36/1
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து - ஐந்70:71/2
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் - திணை150:108/3
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் - குறள்:7 2/2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் - குறள்:39 9/1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே - குறள்:42 5/1
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி - குறள்:48 3/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை
  பெண்ணே பெருமை உடைத்து - குறள்:91 7/1,2
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் - குறள்:94 9/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி - குறள்:101 10/1
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல - குறள்:102 2/1
அலகு உடை நீழலவர் - குறள்:104 4/2
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் - ஆசாரக்:49/1
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி - பழ:151/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் - பழ:187/1
உடை பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை - பழ:200/1
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே - பழ:224/3
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி - பழ:295/1
செறிவு உடை தார் வேந்தன் செவ்வி மாறாமல் - பழ:323/1
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது - பழ:351/1
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் - சிறுபஞ்:39/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே - சிறுபஞ்:77/2
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப - முது:2 10/1
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது - முது:4 9/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை - முது:6 3/1

ஓசை உற்று ஒழுகு அமிர்தம் உடை கடல் என்ன நண்ணி - தேம்பா:0 4/2
மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே - தேம்பா:0 8/4
மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை - தேம்பா:1 76/3
மாலை மாறிய கற்பு உடை மாண்பர் அரோ - தேம்பா:1 76/4
கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் - தேம்பா:2 2/3
தணி சுவர் சாலையும் தரள கொத்து உடை
 மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா - தேம்பா:2 38/2,3
உன்ன_அரும் எழில் நலம் உடை பெரும் கவினார் - தேம்பா:2 51/2
வளை ஒலி வளைவு உடை வயிர் ஒலி வளர் பா - தேம்பா:2 59/1
ஒல் செய்வேன் எனா உடை கவண் சுழற்றினன் இளையோன் - தேம்பா:3 28/4
உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் - தேம்பா:3 30/4
பல்லார் உடை மம்மர் கெட தாய் இன்ப பயன் கொண்டாள் - தேம்பா:3 53/4
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ - தேம்பா:4 30/2
உடை ஞான அறிவால் ஒளி மானம் அருள் - தேம்பா:5 71/3
ஒலி ஆய சிலம்பு உடை மங்கையருள் - தேம்பா:5 87/3
அருப்பு விரை மலர் தளிர்த்து நறு மது அவிழ்த்த வளன் உடை கொடியினை - தேம்பா:5 114/1
உடை தனம் நின்று பேரும் என உயிர்த்தன மைந்தர் பேரும் என - தேம்பா:5 133/1
ஒப்பு அடையா துணை தந்து என் உடை கன்னி காப்பான் என்று - தேம்பா:6 5/1
என்னை உடை இறைவன் அலால் என் உயிரை இனிது அளிப்ப - தேம்பா:6 11/2
தாழு பான்மையோர் தகவு உடை பான்மையோர் என்னா - தேம்பா:6 59/1
நடு கொடு அன்பு உடை நாயகன் தாழ்தலான் - தேம்பா:7 47/2
கலையின் மேல் எழு கால் கவினாள் உடை
 கலையின் மேல் எழு காந்தி பரந்து அன - தேம்பா:7 57/1,2
ஈர் அணி தயவுடன் என்னை ஆள் உடை
 சீர் அணி அறத்தினாய் செகத்து நாயகி - தேம்பா:8 27/1,2
கூறு_அரும் தகை உடை கோதையார் தமுள் - தேம்பா:8 39/1
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் - தேம்பா:8 50/1
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி - தேம்பா:8 50/3
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் - தேம்பா:8 50/4
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி - தேம்பா:8 65/3
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் - தேம்பா:8 70/1
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் - தேம்பா:8 70/1
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் - தேம்பா:8 70/1
ஏர் அணியே இதயத்தில் இருந்து எனை ஆள் உடை ஆனவளே - தேம்பா:8 76/1
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு - தேம்பா:9 31/3
பானு உடை கொடு பால் மதி பாவலும் - தேம்பா:9 41/1
மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின் - தேம்பா:9 41/2
கான் உடை தொடையோ கலனோ தகா - தேம்பா:9 41/3
வான் உடை தளம் வாழ்த்து அரசாட்கு அரோ - தேம்பா:9 41/4
உரு வளர் பருதி தோற்றி உடை தொழில் எஞ்ச நாதன் - தேம்பா:9 79/3
வீயினின் பூளையின் நொய்ய மெய் உடை
 சேயினை தொழிலினால் காய்த்த திண் கர - தேம்பா:9 102/1,2
தீய் கலந்த சிதைவு உடை பேதையை - தேம்பா:10 36/3
அவா உடை கடற்கு ஆங்கு அடைத்தாள் அரோ - தேம்பா:10 41/4
உடை நகர்-கண் வாழ் அரசன் வறுமை நாடி உதிப்ப சீர் - தேம்பா:10 75/1
கள் உடை கயத்து எழும் கமல பொய்கையும் - தேம்பா:10 82/1
புள் உடை கனியினால் பொலிந்த சோலையும் - தேம்பா:10 82/2
உள் உடை புடை கடந்து உளத்தில் உன்னிய - தேம்பா:10 82/3
எள் உடை புற நிலை இமிழில் எய்தினார் - தேம்பா:10 82/4
ஒப்பு உடை உயரினோர் உவந்து புக்க பின் - தேம்பா:10 86/1
துப்பு உடை உரு கொடு சூழ்ந்த வானவர் - தேம்பா:10 86/3
வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ - தேம்பா:10 86/4
முதிர் செய் மாண்பு உடை முழையின் தோற்றமே - தேம்பா:10 103/4
துன்புற துணை ஆய் மாண்பு அருள் துற்று மார்பு உடை மா தவன் - தேம்பா:10 126/2
வருந்த மாசு உடை மனு_குலம் புரந்திடல் இவனால் - தேம்பா:11 93/1
துன்னு மாண் உடை தூய் திரு நாமம் இட்டனரே - தேம்பா:11 102/4
ஐ அற்று ஓர் அறிவு உடை மூ அரசரை தன் தாள் தொழுவான் அழைத்தல் சொல்வாம் - தேம்பா:11 103/4
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் - தேம்பா:11 113/4
உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் - தேம்பா:11 122/1
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட - தேம்பா:12 19/2
ஊன் தவழும் யாக்கை உடை நாயகனை நோக்க - தேம்பா:12 86/3
உடை கலத்து இலங்கி செற்றத்து உடன்று இருள் பருகும் நெஞ்சான் - தேம்பா:14 23/1
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் - தேம்பா:14 65/2
கடல் உடை உலகு எலாம் கலங்க இன்னவை - தேம்பா:14 76/1
மிடல் உடை வலியொடு விளங்க செய்தவன் - தேம்பா:14 76/2
உடல் உடை இளவலாய் ஒளித்த பான்மையால் - தேம்பா:14 76/3
அடல் உடை அருள் உணர்வு அமைந்து உளான் அரோ - தேம்பா:14 76/4
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை
 கறை நெறி நீங்குப கழுவல் உள்ளினான் - தேம்பா:14 99/3,4
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை
 ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் - தேம்பா:15 132/1,2
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் - தேம்பா:15 167/4
நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர் - தேம்பா:16 13/3
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன் - தேம்பா:16 24/2
அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் - தேம்பா:17 36/4
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று - தேம்பா:18 34/1
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த - தேம்பா:18 34/2
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் - தேம்பா:18 34/3
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ - தேம்பா:18 34/4
பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே - தேம்பா:20 60/3
உரியார் ஆவர் என உரைத்தார் நூல் உடை நீரார் - தேம்பா:20 60/4
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் - தேம்பா:20 75/2
தூம்பு உடை தட கை மாவும் துரகமும் தசமும் சாடும் - தேம்பா:20 117/1
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி - தேம்பா:20 117/2
வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் - தேம்பா:20 117/3
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த - தேம்பா:23 10/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் - தேம்பா:23 10/2
கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால் - தேம்பா:23 10/3
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ - தேம்பா:23 10/4
கூடு உடை மாக்கள் காமம் குணம் என நாடி நாடும் - தேம்பா:23 66/1
கேடு உடை காமம் மூட கெழுமிய தேவர் காம - தேம்பா:23 66/2
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் - தேம்பா:23 66/4
துன்னி ஆர்கலி உடை சூழ்ந்த பார் உளோர் - தேம்பா:24 44/3
வழுக்கு உடை இவை எலாம் வழங்க கேட்டலும் - தேம்பா:25 56/1
இழுக்கு உடை வழு அரசு எய்துவான் என - தேம்பா:25 56/2
ஒழுக்கு உடை ஏலியன் உளத்து நொந்துளான் - தேம்பா:25 56/3
விழுக்கு உடை அரசியல் விரும்பி கூறினான் - தேம்பா:25 56/4
கடல் உடை தரணி யாவும் களித்து இனிது எழ ஈங்கு உற்ற - தேம்பா:25 88/1
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் - தேம்பா:25 88/2
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் - தேம்பா:25 88/3
மிடல் உடை திறத்தில் என் ஆம் மேவலர் சூழ்ச்சி என்றார் - தேம்பா:25 88/4
துணி உடை உணர்வு இடும் துணிவு உற்று அன்பினால் - தேம்பா:26 22/1
அணி உடை அலர் அடி வருத்தத்து அஞ்சிலார் - தேம்பா:26 22/2
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை - தேம்பா:26 22/3
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் - தேம்பா:26 22/4
உடை தயா நிகரும் தவிர்ந்து உள் உணர்வு - தேம்பா:26 30/2
திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி - தேம்பா:26 129/2
புனை அன உடை கதிர் பொதுள சென்றனர் - தேம்பா:26 134/4
ஒல்லும் மாதர் உணர்ந்து உடை ஆசையே - தேம்பா:26 172/4
உடை வரும் பொருள் கள்வர்க்கு ஒளித்து என - தேம்பா:27 33/3
தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர் - தேம்பா:27 60/1
கூம்பு உடை தேர் தசம் கொடி குடை கொடு - தேம்பா:27 60/2
வீம்பு உடை மரபினோர் விரைவின் போயினார் - தேம்பா:27 60/4
நோய் உடை இரு கண் வெய்யோன் நோக்கு இலா மூடிற்று என்ன - தேம்பா:29 16/1
தாய் உடை அன்பின் சூசை தந்த நூல் உளத்தில் கொள்ளா - தேம்பா:29 16/2
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து - தேம்பா:29 16/3
போய் உடை வஞ்சம் உள்ளி புகைந்த நெஞ்சு ஆற்றாள் அன்றோ - தேம்பா:29 16/4
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் - தேம்பா:29 74/4
திரை உடை தொடர்பின் வந்தார் திறன் உணர்கிலராய் நின்றே - தேம்பா:30 39/3
மிகை உடை தகவினார் மெலிவு கண்டுளி - தேம்பா:30 55/1
பகை உடை தகவு இலார் பரிசின் நக்கதோ - தேம்பா:30 55/2
உன்னையே காட்டினன் என்று உடை பிதா - தேம்பா:30 109/3
நூலும் கோடு_அரும் நூல் உடை யாவரும் மடிய - தேம்பா:32 100/2
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர் - தேம்பா:33 10/2
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ - தேம்பா:33 10/3
மிக்கு உடை செல்வ வல்லோன் விரும்பிய நன்று இது என்பான் - தேம்பா:33 10/4
அல்லது அன்பு உடை ஆவருக்கும் ஆகுலம் - தேம்பா:33 20/1
நிந்தை என்று உடை நான் ஓங்க நிமிர்ந்த வான் வியப்ப என்னை - தேம்பா:34 16/1
வானகத்து உவகை செய்யும் வனப்பு உடை சிரத்தை நோக்கீர் - தேம்பா:35 43/1
ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் - தேம்பா:36 51/4


உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் - திரு 4
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை
  முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - திரு 138,139
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 148
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ - திரு 201
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் - திரு 226
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று - திரு 292
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு - திரு 298
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து_உற்று - திரு 305
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி - நெடு 4
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து_உறுத்து - நெடு 125
நாட்டுதும் யாம் ஓர் பாட்டு உடை செய்யுள் என - புகார்:0/60
மாதவி இரங்கிய காதையும் தீது உடை
  கனாத்திறம்உரைத்த காதையும் வினா திறத்து - புகார்: 0/70,71
உரை இடையிட்ட பாட்டு உடை செய்யுள் - புகார்:0/87
போதில் ஆர் திருவினாள் புகழ் உடை வடிவு என்றும் - புகார்:1/26
ஒருங்கு தொக்கு அன்ன உடை பெரும் பண்டம் - புகார்:2/6
கைக்கிளை ஒழிந்த பாகமும் பொற்பு உடை
  தளரா தாரம் விளரிக்கு ஈத்து - புகார்: 3/75,76
உடை பெரும் கொழுநரோடு ஊடல் காலத்து - புகார்:4/68
புழுக்கலும் நோலையும் விழுக்கு உடை மடையும் - புகார்:5/68
நாண் உடை கோலத்து நகை முகம் கோட்டி - புகார்:5/221
ஏர் உடை பட்டடை என இசையோர் வகுத்த - புகார்:7/14
உழவர் ஓதை மதகு ஓதை உடை நீர் ஓதை தண்_பதம் கொள் - புகார்:7/29
உடை திரை நீர் சேர்ப்பற்கு உறு நோய் உரையாய் - புகார்:7/201
முள் உடை காட்டின் முது நரி ஆக என - புகார்:10/232
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் - புகார்:10/249
ஊர்_அகத்து ஏரும் ஒளி உடை பாணியும் - புகார்:10/264
இடி உடை பெரு மழை எய்தாது ஏக - மது:11/27
ஆயிரம் விரித்து எழு தலை உடை அரும் திறல் - மது:11/37
மாண்பு உடை மரபின் மதுரைக்கு ஏகு-மின் - மது:11/139
புழுக்கலும் நோலையும் விழுக்கு உடை மடையும் - மது:12/37
துளை எயிற்று உரக கச்சு உடை முலைச்சி - மது:12/59
வளை உடை கையில் சூலம் ஏந்தி - மது:12/60
உட்கு உடை சீறூர் ஒரு மகன் ஆன் நிரை கொள்ள உற்ற-காலை - மது:12/120
அம்பு உடை வல் வில் எயின் கடன் உண்குவாய் - மது:12/153
மண் உடை முடங்கல் மாதவி ஈத்ததும் - மது:13/76
அழிவு உடை உள்ளத்து ஆர் அஞர் ஆட்டி - மது:13/80
என் பயந்தோற்கு இம் மண் உடை முடங்கல் - மது:13/96
தீது உடை வெம் வினை உருத்த-காலை - மது:14/31
உருவ கொடியோர் உடை பெரும் கொழுநரொடு - மது:14/118
உடை கலப்பட்ட எம் கோன் முன் நாள் - மது:15/29
ஒத்து உடை அந்தணர் உரை_நூல் கிடக்கையின் - மது:15/70
உடை பெரும் செல்வர் மனை புகும் அளவும் - மது:15/129
பொற்பு உடை தெய்வம் யாம் கண்டிலமால் - மது:15/144
மடை கலம் தன்னொடு மாண்பு உடை மரபின் - மது:16/23
காப்பு உடை வாயில் கடை காண் அகவையின் - மது:16/140
எட்டுடன் அன்றே இழுக்கு உடை மரபின் - மது:16/168
விரி கமல உந்தி உடை விண்ணவனை கண்ணும் - மது:17/149
நிறை உடை பத்தினி பெண்டிர்காள் ஈது ஒன்று - மது:19/4
ஆடல் கண்டு அருளிய அணங்கு சூர் உடை
  கான்_அகம் உகந்த காளி தாருகன் - மது: 20/50,51
என் கால் பொன் சிலம்பு மணி உடை அரியே என - மது:20/79
யாம் உடை சிலம்பு முத்து உடை அரியே - மது:20/81
யாம் உடை சிலம்பு முத்து உடை அரியே - மது:20/81
நெல் உடை களனே புள் உடை கழனி - மது:22/76
நெல் உடை களனே புள் உடை கழனி - மது:22/76
மண் உடை முடங்கல் அ மன்னவர்க்கு அளித்து-ஆங்கு - வஞ்சி:26/171
தொடி உடை நெடும் கை தூங்க தூக்கி - வஞ்சி:26/235
முடி உடை கரும் தலை முந்துற ஏந்தி - வஞ்சி:26/236
உணர்வு உடை மாக்கள் உரைக்கல் வேண்டா - வஞ்சி:28/156
சிறப்பு உடை கம்மியர்-தம்மொடும் சென்று - வஞ்சி:28/223
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் - வஞ்சி:30/203

மைந்து உடை வாளின் தப்பிய வண்ணமும் - மணி:0/76
மூப்பு உடை முதுமைய தாக்கு அணங்கு உடைய - மணி:3/57
அழுக்கு உடை யாக்கையில் புகுந்த நும் உயிர் - மணி:3/94
அற்றம் காவா சுற்று உடை பூம் துகில் - மணி:3/139
கோடு உடை தாழை கொழு மடல் அவிழ்ந்த - மணி:4/17
யாப்பு உடை உள்ளத்து எம் அனை இழந்தோன் - மணி:5/32
காப்பு உடை இஞ்சி கடி வழங்கு ஆர் இடை - மணி:6/49
விரத யாக்கையர் உடை தலை தொகுத்து-ஆங்கு - மணி:6/88
கந்து உடை நெடு நிலை காரணம் காட்டிய - மணி:7/94
ஊன் உடை உயிர்கள் உறு துயர் காணா - மணி:12/90
ஓத்து உடை அந்தணர்க்கு ஒப்பவை எல்லாம் - மணி:13/25
கந்து உடை நெடு நிலை கடவுள் எழுதிய - மணி:15/33
உடை கல பட்டு ஆங்கு ஒழிந்தோர்-தம்முடன் - மணி:16/20
மஞ்சு உடை மால் கடல் உழந்த நோய் கூர்ந்து - மணி:16/54
ஊன் உடை இ உடம்பு உணவு என்று எழுப்பலும் - மணி:16/59
உடை கல மாக்கள் உயிர் உய்ந்து ஈங்கு உறின் - மணி:16/114
அணங்கு உடை அளக்கர் வயிறு புக்கு-ஆங்கு - மணி:17/12
கந்து உடை நெடு நிலை காரணம் காட்டிய - மணி:17/89
ஓங்கிய பௌவத்து உடை கல பட்டோன் - மணி:18/64
ஊன் உடை மாக்கட்கு உயிர் மருந்து இது என - மணி:19/154
யாப்பு உடை நல் பிறப்பு எய்தினர் போல - மணி:20/4
கட்டு உடை செல்வ களிப்பு உடைத்து ஆக - மணி:20/8
கந்து உடை நெடு நிலை கடவுள் பாவை - மணி:21/7
மருள் உடை மாக்கள் மன மாசு கழூஉம் - மணி:21/49
காப்பு உடை மா நகர் காவலும் கண்ணி - மணி:21/123
நிறை உடை பெண்டிர்-தம்மே போல - மணி:22/66
நா உடை பாவை நங்கையை எடுத்தலும் - மணி:22/94
நா உடை பாவையை நலம் பல ஏத்தி - மணி:22/104
கரும்பு உடை தட கை காமன் கையற - மணி:23/27
ஊன் உடை உயிர்கள் உறு பசி அறியா - மணி:25/109
அன்பு உடை ஆர் உயிர் அரசற்கு அருளிய - மணி:25/170
என்பு உடை யாக்கை இருந்தது காணாய் - மணி:25/171
உயிரொடும் கூட்டிய உணர்வு உடை பூதமும் - மணி:27/269

சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை - சிந்தா:1 39/3
வலி உடை கைகளால் மலர்ந்த தாமரை - சிந்தா:1 56/1
தாள் உடை தாமரை கிழிய வண் சுமை - சிந்தா:1 57/2
கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில் - சிந்தா:1 57/3
முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள - சிந்தா:1 83/1
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் - சிந்தா:1 91/2
மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால் - சிந்தா:1 98/3
கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே - சிந்தா:1 98/4
உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல - சிந்தா:1 119/2
கொடி உடை மழை மினின் குலவியது ஒருபால் - சிந்தா:1 119/4
அருமையால் அழகின் கணை ஐந்து உடை
  திருமகன் திரு மா நில மன்னனே - சிந்தா:1 160/3,4
தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல் - சிந்தா:1 232/1
தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக - சிந்தா:1 232/2
உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் - சிந்தா:1 272/1
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி - சிந்தா:1 274/1
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் - சிந்தா:1 274/2
சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள் - சிந்தா:1 274/3
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் - சிந்தா:1 274/4
ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என - சிந்தா:1 278/3
ஊன் உடை குருதியுள் உழக்குபு திரிதர - சிந்தா:1 279/3
மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் - சிந்தா:1 300/1
காடு உடை அளவை எல்லாம் கழுகு இருந்து உறங்கும் நீழல் - சிந்தா:1 300/3
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே - சிந்தா:1 300/4
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப - சிந்தா:1 304/2
மருள் உடை மாதர் உற்ற மம்மர் நோய் மறைந்தது அன்றே - சிந்தா:1 304/4
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் - சிந்தா:1 326/2
தன் உடை மதி சுட தளரும் தையலுக்கு - சிந்தா:1 326/3
இன் உடை அருள் மொழி இனிய செப்பினான் - சிந்தா:1 326/4
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை
  இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் - சிந்தா:1 331/2,3
பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற - சிந்தா:1 338/1
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி - சிந்தா:1 338/2
அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி - சிந்தா:1 338/3
பால் உடை அமிர்தம் பைம்பொன் கலத்து-இடை பாவை அன்ன - சிந்தா:1 354/1
இலை உடை கண்ணியானை இன்னணம் விலக்கினானே - சிந்தா:1 392/4
சுரும்பு உடை அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன்-தானும் - சிந்தா:1 401/1
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் - சிந்தா:1 401/4
உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி - சிந்தா:2 423/3
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே - சிந்தா:2 468/1
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ - சிந்தா:2 468/2
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் - சிந்தா:2 478/1
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் - சிந்தா:3 493/2
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே - சிந்தா:3 503/4
உரை உடை காதம் ஓடி யோசனை எல்லை சார்ந்தே - சிந்தா:3 506/4
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப - சிந்தா:3 547/3
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் - சிந்தா:3 558/4
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் - சிந்தா:3 568/1
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் - சிந்தா:3 568/1
அம்பின் நொய்யவர் ஆண் உடை தானையர் - சிந்தா:3 633/2
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு - சிந்தா:3 686/2
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து - சிந்தா:3 686/3
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே - சிந்தா:3 686/4
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி - சிந்தா:3 767/1
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி - சிந்தா:3 767/2
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் - சிந்தா:3 773/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் - சிந்தா:3 776/1
கொடி எனும் பிடி உடை குமர வேழமும் - சிந்தா:3 776/2
இடி உடை இன மழை நெற்றி ஏறினார் - சிந்தா:3 776/4
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் - சிந்தா:3 816/1
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் - சிந்தா:3 816/3
விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே - சிந்தா:3 816/4
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க - சிந்தா:3 843/3
அள் உடை குவளை கயம் நீடிய - சிந்தா:4 868/1
கள் உடை கழுநீர் புனல் பட்டமும் - சிந்தா:4 868/2
புள் உடை கனியின் பொலி சோலையும் - சிந்தா:4 868/3
உள் உடை பொலிவிற்று ஒருபால் எல்லாம் - சிந்தா:4 868/4
புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் - சிந்தா:4 887/3
அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே - சிந்தா:4 913/4
உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் - சிந்தா:4 937/4
வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் - சிந்தா:4 956/3
கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் - சிந்தா:4 958/4
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு - சிந்தா:4 966/2
வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது - சிந்தா:4 1011/2
புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய் - சிந்தா:4 1082/3
பெண் உடை பேதை என்று ஓர் நாள் முற்றும் பிதற்றினானே - சிந்தா:4 1082/4
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே - சிந்தா:4 1089/4
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை - சிந்தா:4 1092/1
கழல் உடை இளையவர் கச்சின் வீக்கலின் - சிந்தா:4 1092/2
அழல் உடை கடவுளை அரவு சேர்ந்து என - சிந்தா:4 1092/3
விழவு உடை முதுநகர் விலாவிக்கின்றதே - சிந்தா:4 1092/4
தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற - சிந்தா:4 1133/3
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் - சிந்தா:4 1135/2
சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் - சிந்தா:5 1178/4
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம் - சிந்தா:5 1189/2
பலவு ஈன்றன முள் உடை அள் அமிர்தும் - சிந்தா:5 1191/3
மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு - சிந்தா:5 1200/1
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் - சிந்தா:5 1200/2
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல் - சிந்தா:5 1200/3
மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் - சிந்தா:5 1200/4
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை
  கன்னிய மகளிரின் காண்டற்கு அரியன - சிந்தா:5 1203/1,2
பை உடை யாக்கையர் பாவ மூர்த்தியர் - சிந்தா:5 1205/2
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை
  மாதரார் மனம் என கிடந்த செந்நெறி - சிந்தா:5 1208/2,3
முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் - சிந்தா:5 1216/2
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும் - சிந்தா:5 1216/3
அரியல் ஆர்ந்து அமர்த்தலின் அனந்தர் நோக்கு உடை
  கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர் - சிந்தா:5 1249/1,2
கை வளர் கரும்பு உடை கடவுள் ஆம் எனின் - சிந்தா:5 1263/1
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் - சிந்தா:5 1282/1
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் - சிந்தா:5 1344/3
துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் - சிந்தா:5 1344/4
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் - சிந்தா:6 1506/1
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி - சிந்தா:6 1506/2
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் - சிந்தா:7 1642/4
வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் - சிந்தா:7 1677/1
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் - சிந்தா:7 1693/2
வரை உடை மார்பன் அங்கண் வைகினன் என்ப-மாதோ - சிந்தா:7 1693/3
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் - சிந்தா:7 1710/1
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் - சிந்தா:7 1735/2
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை - சிந்தா:7 1735/3
நாட்டம் உடை நகரம் எமது ஆகும் உறை பதியே - சிந்தா:7 1788/4
பூ உடை தெரியலான் போர்வை நீத்து இனி - சிந்தா:7 1812/1
கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம் - சிந்தா:7 1812/2
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது - சிந்தா:7 1830/2
விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார் - சிந்தா:7 1847/1
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர் - சிந்தா:7 1849/1
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை - சிந்தா:7 1874/2
ஊன் உடை பொன் முழை யாளி நின்று உலம்புமே - சிந்தா:8 1900/4
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் - சிந்தா:8 1911/3
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி - சிந்தா:8 1916/2
யாப்பு உடை யாழ் மிடறு என்னும் தோட்டியால் - சிந்தா:9 2011/1
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் - சிந்தா:9 2011/4
என்னும் ஈறு உடை இருபதினாயிரம் இறையே - சிந்தா:10 2162/4
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் - சிந்தா:10 2206/2
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் - சிந்தா:10 2206/3
முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன - சிந்தா:10 2211/3
குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன - சிந்தா:10 2213/1
கிடுகு உடை காப்பின கிளர் பொன் பீடிகை - சிந்தா:10 2213/2
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் - சிந்தா:10 2213/4
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை - சிந்தா:10 2223/2
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை - சிந்தா:10 2240/3
உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் - சிந்தா:10 2263/2
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல - சிந்தா:10 2273/1
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் - சிந்தா:10 2276/2
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் - சிந்தா:12 2406/3
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் - சிந்தா:12 2407/2
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் - சிந்தா:12 2445/4
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா - சிந்தா:12 2458/4
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் - சிந்தா:12 2461/2
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் - சிந்தா:12 2467/1
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே - சிந்தா:12 2573/4
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப - சிந்தா:13 2650/3
உடை திரை முத்தம் சிந்த ஓசனிக்கின்ற அன்னம் - சிந்தா:13 2652/1
தொத்து உடை மலர் தொங்கல் கண் பொர - சிந்தா:13 2683/1
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று - சிந்தா:13 2683/2
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி - சிந்தா:13 2719/3
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே - சிந்தா:13 2725/4
ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் - சிந்தா:13 2736/4
ஓத மா கடல் உடை கலத்தவர் உற்றது உறவே - சிந்தா:13 2759/4
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி - சிந்தா:13 2764/2
ஊண் உடை அமிர்தம் வேட்டால் உண்பது மனத்தினாலே - சிந்தா:13 2802/4
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் - சிந்தா:13 2810/2
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் - சிந்தா:13 2881/2
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து - சிந்தா:13 2901/1
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி - சிந்தா:13 2901/2
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு - சிந்தா:13 2901/3
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது - சிந்தா:13 2904/2
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் - சிந்தா:13 2904/3
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி - சிந்தா:13 2913/3
ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக - சிந்தா:13 2929/2
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் - சிந்தா:13 2992/3
மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே - சிந்தா:13 3031/4
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் - சிந்தா:13 3033/2
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் - சிந்தா:13 3035/2
குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் - சிந்தா:13 3080/1
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் - சிந்தா:13 3113/3
தான் உடை உலகம் கொள்ள சாமி நாள் சார்ந்தது அன்றே - சிந்தா:13 3113/4
போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் - குண்டல:4/1
பிடி முன் பழக அது அழில் நாணி முடி உடை
  மன்னர் குடரால் மறைக்குமே செம் கனல் வேல் - முத்தொள்:102/2,3

ஒற்றை துகிலால் உடை புனைந்து மற்று இந்த - நள:261/2
செம்மை உடை மனத்தான் செங்கோலன் பொய்ம்மை - நள:278/2

நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே - பால:1 9/4
மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால் - பால:1 11/3
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் - பால:2 27/1
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் - பால:2 32/1
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் - பால:2 32/3
புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில் - பால:2 34/3
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே - பால:3 10/4
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் - பால:3 23/2
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை - பால:3 26/2
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே - பால:3 36/4
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ - பால:3 50/3
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் - பால:4 8/3
விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் - பால:5 20/2
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு - பால:5 24/1
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் - பால:5 29/4
மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் - பால:5 50/4
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் - பால:5 68/2
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் - பால:5 68/3
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் - பால:5 73/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே - பால:5 73/4
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே - பால:5 83/3
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை
 நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் - பால:5 88/1,2
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால் - பால:5 95/1
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் - பால:5 97/1
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும் - பால:5 103/1
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் - பால:5 120/2
மேவினன் உலகு உடை வேந்தர்-தம் வேந்தன் - பால:5 120/4
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் - பால:5 130/1
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே - பால:7 2/4
பாய்ந்த பொன் கால் உடை பளிக்கு பீடமே - பால:7 14/4
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை
 கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் - பால:7 18/1,2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த - பால:7 51/1
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் - பால:7 51/2
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக - பால:7 51/3
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் - பால:8 36/1
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து - பால:9 3/1
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் - பால:10 59/1
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் - பால:13 14/1
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய - பால:13 14/3
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் - பால:13 14/4
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் - பால:13 28/2
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் - பால:13 35/2
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் - பால:13 40/4
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை
 கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன - பால:14 19/1,2
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா - பால:14 20/1
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் - பால:14 20/2
நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் - பால:14 80/3
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் - பால:16 36/2
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் - பால:16 40/1
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய - பால:17 1/1
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி - பால:17 1/2
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று - பால:17 1/3
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன - பால:18 16/1
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ - பால:18 16/3
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் - பால:19 7/1
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் - பால:19 7/2
மான் உடை நோக்கினார் வாயின் மாந்தினார் - பால:19 7/3
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே - பால:19 7/4
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் - பால:19 57/3
கப்பு உடை நாவின் நாகர் உலகமும் கண்ணில் தோன்ற - பால:20 2/1
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட - பால:20 2/2
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த - பால:20 2/3
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே - பால:20 2/4
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே - பால:20 7/4
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/3
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை - பால:21 24/2
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் - பால:22 32/2
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் - பால:22 36/3
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் - பால:23 25/4
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் - பால:23 34/3
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் - பால:23 53/1
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் - பால:23 58/1
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் - பால:23 79/1
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் - பால:24 33/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் - பால:24 38/1
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் - பால:24 38/2
அறிவு உடை மாந்தர்க்கு எல்லாம் அமிழ்தம் ஒத்து இருக்கும் அன்றே - பால-மிகை:0 42/4
தடி உடை முகில் குலம் சலிப்ப அண்டமும் - பால-மிகை:7 14/3
ஓட்டினன் தருப்பையை உடை கண் நீர் விழ - பால-மிகை:8 13/3
விள்ளும் வீ உடை பானலும் மேவும் மெய் - பால-மிகை:11 7/3
மாதவ எழுந்திலாய் நீ வயப்பு உடை படைகட்கு எல்லாம் - பால-மிகை:11 12/1
துப்பு உடை சேனை யாவும் தொலைவுற துணித்தலோடும் - பால-மிகை:11 16/3
வெப்பு உடை கொடிய மன்னன் தனயர்கள் வெகுண்டு மிக்கார் - பால-மிகை:11 16/4
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் - அயோ:1 24/2
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ - அயோ:1 55/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் - அயோ:1 56/4
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் - அயோ:2 9/4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் - அயோ:2 42/2
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் - அயோ:2 65/3
அறன் நிரம்பிய அருள் உடை அரும் தவர்க்கேனும் - அயோ:2 77/1
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா - அயோ:3 55/2
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி - அயோ:3 113/1
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் - அயோ:3 113/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு - அயோ:3 113/3
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் - அயோ:4 56/3
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் - அயோ:4 138/4
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை - அயோ:4 154/1
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் - அயோ:4 177/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா - அயோ:5 21/1
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை - அயோ:5 21/2
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை
 மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் - அயோ:7 18/2,3
பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் - அயோ:8 33/1
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட - அயோ:8 33/2
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் - அயோ:8 33/3
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா - அயோ:8 33/4
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் - அயோ:10 1/2
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் - அயோ:11 5/1
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை
 நுதலவன் சிலை விலின் நோன்மை நூறிய - அயோ:11 49/2,3
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் - அயோ:12 10/4
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை - அயோ:13 6/2
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் - அயோ:13 6/3
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண - அயோ:13 58/2
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் - அயோ:13 60/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை - அயோ:14 22/1
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி - அயோ:14 22/2
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் - அயோ:14 22/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் - அயோ:14 22/3
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே - அயோ:14 22/4
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/4
அல்லலின் அழுங்கினை ஐய ஆள் உடை
 மல் உயர் தோளினான் வலியனோ என்றான் - அயோ:14 54/3,4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் - அயோ:14 99/1
வரன் நில் உந்தை சொல் மரபினால் உடை
 தரணி நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் - அயோ:14 109/1,2
கறுத்த மா மிடறு உடை கடவுள் கால வில் - அயோ-மிகை:1 5/3
துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி - அயோ-மிகை:8 3/2
இடி உடை மேகம் என்ன இரைத்து அவண் காத்து நின்றான் - அயோ-மிகை:8 3/4
எயில் உடை அயோத்தி மூதூர் எய்து நான் எய்துக என்றான் - அயோ-மிகை:8 4/4
வானின் நுந்தை சொல் மரபினால் உடை
 தானம் நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் - அயோ-மிகை:14 7/1,2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ - ஆரண்:1 43/3
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் - ஆரண்:6 14/4
உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 16/4
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் - ஆரண்:6 22/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் - ஆரண்:6 61/1
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட - ஆரண்:6 88/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் - ஆரண்:7 67/4
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி - ஆரண்:7 70/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் - ஆரண்:7 102/2
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் - ஆரண்:7 129/2
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து - ஆரண்:7 134/2
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் - ஆரண்:8 18/1
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் - ஆரண்:8 21/4
உரம் உடை தன்மையால் உலகு ஏழையும் - ஆரண்:9 24/2
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக - ஆரண்:10 16/1
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் - ஆரண்:10 17/3
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு - ஆரண்:10 25/1
பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை
 முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 34/3,4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் - ஆரண்:10 37/1
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் - ஆரண்:10 50/2
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா - ஆரண்:10 50/3
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த - ஆரண்:10 65/1
மயில் உடை சாயலாளை வஞ்சியா-முன்னம் நீண்ட - ஆரண்:10 85/1
எயில் உடை இலங்கை நாதன் இதயம் ஆம் சிறையில் வைத்தான் - ஆரண்:10 85/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல - ஆரண்:10 85/3
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4
நோக்கிய மானை நோக்கி நுதி உடை மதியின் ஒன்றும் - ஆரண்:11 56/1
கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை - ஆரண்:11 60/2
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் - ஆரண்:11 61/2
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் - ஆரண்:11 64/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் - ஆரண்:12 45/1
நாள் உடை வாழ்க்கையன் நாரி பாகத்தன் - ஆரண்:12 45/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் - ஆரண்:12 45/3
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் - ஆரண்:12 45/4
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற - ஆரண்:12 58/3
தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த - ஆரண்:13 33/3
திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் - ஆரண்:13 119/3
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் - ஆரண்:14 7/1
துப்பு உடை மால் வரை தோன்றலன் என்னா - ஆரண்:14 61/3
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் - ஆரண்:14 61/4
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ - ஆரண்:14 99/2
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/3
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன - ஆரண்:15 2/2
மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் - ஆரண்-மிகை:4 2/4
சிந்தனை வழி நிலை திரிவர் தேசு உடை
 இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டு அவன் - ஆரண்-மிகை:12 2/2,3
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் - கிட்:2 12/1
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் - கிட்:3 8/3
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை - கிட்:3 25/1
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் - கிட்:3 70/2
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது - கிட்:5 3/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் - கிட்:6 12/1
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் - கிட்:6 18/4
ஊன் உடை மானிடம் ஆனது உண்மையால் - கிட்:6 30/4
அருமையின் நின்று உயிர் அளிக்கும் ஆறு உடை
 தருமமே தவிர்க்குமோ தன்னை தான்-அரோ - கிட்:7 32/3,4
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய - கிட்:7 40/1
வன்னிதான் இடு சாப வரம்பு உடை
 பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை - கிட்:7 104/3,4
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும் - கிட்:7 145/1
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் - கிட்:7 145/2
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி - கிட்:7 145/3
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா - கிட்:9 9/3
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் - கிட்:9 9/4
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே - கிட்:10 17/4
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க - கிட்:10 27/2
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற - கிட்:10 28/3
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் - கிட்:10 46/3
கண் உடை நுதலினன் கணிச்சி வானவன் - கிட்:10 98/1
கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால் - கிட்:11 107/1
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் - கிட்:11 128/2
இருள் உடை உலகினுக்கு இரவி அன்ன நின் - கிட்:11 128/3
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும் - கிட்:11 131/1
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை
 தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் - கிட்:14 2/3,4
இ குறி உடை கொடி இராமன் மனையாளோ - கிட்:14 49/2
மா வடிவு உடை கமல நான்முகன் வகுக்கும் - கிட்:14 68/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் - கிட்:14 68/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் - கிட்:14 68/4
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் - கிட்:14 71/4
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி - கிட்:15 47/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை
 தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் - கிட்:16 3/2,3
முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா - கிட்:16 23/1
இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் - கிட்:16 23/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
சிவந்த கண் உடை வாலியும் செம் கதிர் சேயும் - கிட்-மிகை:7 3/1
மத்த மத வெண் களிறு உடை குலிசி வன் தாள் - கிட்-மிகை:14 5/1
பூ வரும் அருந்ததி பொருவும் கற்பு உடை
 தேவியை எங்கணும் தேடி கண்டிலம் - கிட்-மிகை:16 1/2,3
இசை உடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் - சுந்:1 18/1
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே - சுந்:1 18/2
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து - சுந்:1 27/3
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா - சுந்:1 65/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி - சுந்:1 77/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை - சுந்:2 5/2
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் - சுந்:2 42/1
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை - சுந்:2 55/1
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி - சுந்:2 108/3
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி - சுந்:2 179/3
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை - சுந்:3 8/3
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை - சுந்:3 10/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் - சுந்:3 43/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை
 நங்கையர் மன தவம் நவிலல்-பாலதோ - சுந்:3 68/3,4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க - சுந்:3 76/2
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற - சுந்:3 90/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 128/3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் - சுந்:4 13/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் - சுந்:4 28/3
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை
 மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின - சுந்:4 44/2,3
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் - சுந்:4 97/2
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் - சுந்:5 16/1
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் - சுந்:5 27/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக - சுந்:5 59/1
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை - சுந்:7 31/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த - சுந்:7 49/2
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் - சுந்:8 3/2
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட - சுந்:8 3/3
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் - சுந்:8 3/4
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் - சுந்:9 32/3
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் - சுந்:9 33/4
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா - சுந்:9 38/1
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே - சுந்:9 38/4
வாயிடை எரி உடை வடவை போன்றவை - சுந்:9 40/4
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயன் உடை அண்டம் - சுந்:11 36/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும் - சுந்:11 48/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் - சுந்:11 51/2
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி - சுந்:12 7/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் - சுந்:12 7/2
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் - சுந்:12 15/3
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி - சுந்:13 29/2
மா துயரத்தொடு மறுகு நெஞ்சு உடை
 தூதர் உற்று ஓடினர் தொழுது மன்னனுக்கு - சுந்-மிகை:10 11/2,3
வீறு உடை மாருதி மேல் வரு சேனை - சுந்-மிகை:11 11/4
வெள்ளம் ஓர் நூறு உடை வில் படை என்பார் - சுந்-மிகை:11 16/1
தார் உடை தனி மலர் உலகின் தாதையும் - சுந்-மிகை:12 1/2
சால்பு உடை மதுவனம்-தனை அழிப்பவே - சுந்-மிகை:14 22/4
பொன்னினும் மணியினும் அமைந்த பொற்பு உடை
 நல் நகர் நோக்கினன் நாகம் நோக்கினான் - யுத்1:2 2/1,2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் - யுத்1:2 45/1
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் - யுத்1:2 77/1
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் - யுத்1:2 77/2
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ - யுத்1:2 77/4
சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் - யுத்1:2 82/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் - யுத்1:2 86/1
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் - யுத்1:3 144/4
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் - யுத்1:4 16/1
பற்றினம் சிறையிடை வைத்து பார் உடை
 கொற்றவர்க்கு உணர்த்துதும் என்று கூறுவார் - யுத்1:4 37/1,2
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் - யுத்1:4 53/1
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் - யுத்1:4 53/2
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு - யுத்1:4 53/3
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ - யுத்1:4 113/3
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் - யுத்1:5 7/2
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன் - யுத்1:5 17/1
மருங்கு உடை வினையமும் பொறியின் மாட்சியும் - யுத்1:5 19/1
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் - யுத்1:6 5/3
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த - யுத்1:6 9/2
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற - யுத்1:6 9/3
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் - யுத்1:6 26/1
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் - யுத்1:6 45/1
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய - யுத்1:8 7/3
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின - யுத்1:8 11/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி - யுத்1:8 21/2
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால - யுத்1:8 21/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல - யுத்1:8 23/1
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் - யுத்1:8 54/1
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4
கொத்துறு தலையான் வைகும் குறும்பு உடை இலங்கை குன்றம் - யுத்1:9 34/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:9 78/2
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற - யுத்1:10 13/2
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் - யுத்1:11 1/3
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் - யுத்1:11 1/4
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் - யுத்1:12 12/3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப - யுத்1:12 17/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் - யுத்1:14 35/1
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின - யுத்2:15 20/2
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன - யுத்2:15 20/3
நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் - யுத்2:15 49/4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் - யுத்2:15 119/2
விலக்குவென் என்ன வந்தான் வில் உடை மேரு என்ன - யுத்2:15 141/4
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட - யுத்2:15 230/1
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி - யுத்2:15 230/2
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் - யுத்2:15 230/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் - யுத்2:15 241/1
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் - யுத்2:15 249/4
உடை பெரும் குலத்தினரொடும் உறவொடும் உதவும் - யுத்2:15 252/1
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் - யுத்2:15 255/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் - யுத்2:16 12/4
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன - யுத்2:16 39/3
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே - யுத்2:16 44/3
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை
 சானகி துயர் இனம் தவிர்ந்தது இல்லையோ - யுத்2:16 74/1,2
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை - யுத்2:16 85/3
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் - யுத்2:16 87/2
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் - யுத்2:16 87/3
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் - யுத்2:16 101/1
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் - யுத்2:16 101/3
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் - யுத்2:16 106/3
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் - யுத்2:16 111/2
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ - யுத்2:16 141/4
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய - யுத்2:16 155/3
வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த - யுத்2:16 212/2
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட - யுத்2:16 226/3
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த - யுத்2:16 233/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் - யுத்2:16 271/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா - யுத்2:16 292/1
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் - யுத்2:16 292/2
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் - யுத்2:16 292/3
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன - யுத்2:16 292/4
நாசியை பார்க்கும் முன் நடந்த நாள் உடை
 வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் - யுத்2:16 293/2,3
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் - யுத்2:16 298/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் - யுத்2:16 298/4
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் - யுத்2:16 333/3
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் - யுத்2:16 339/2
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் - யுத்2:16 346/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் - யுத்2:17 37/2
சிறை உடை காண நீரும் சிறையொடும் சேர்ந்தவாறே - யுத்2:17 37/3
மறை உடை வரம்பு நீங்கா வழி வந்த மன்னர் நீரே - யுத்2:17 37/4
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் - யுத்2:17 45/2
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் - யுத்2:17 50/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் - யுத்2:18 18/1
நல்லாறு உடை வீடணன் நாரணன் முன் - யுத்2:18 54/3
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் - யுத்2:18 88/3
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் - யுத்2:18 97/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் - யுத்2:18 103/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன - யுத்2:18 113/1
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில - யுத்2:18 113/2
ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ - யுத்2:18 113/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/4
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய - யுத்2:18 127/2
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் - யுத்2:18 129/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே - யுத்2:18 147/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 208/4
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் - யுத்2:18 223/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ - யுத்2:18 232/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய - யுத்2:18 234/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல - யுத்2:18 234/4
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி - யுத்2:18 236/3
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் - யுத்2:18 253/4
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா - யுத்2:19 56/3
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும் - யுத்2:19 142/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை - யுத்2:19 192/1
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் - யுத்2:19 219/3
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் - யுத்2:19 282/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் - யுத்2:19 283/4
சூர்த்த நோக்கு உடை சூரனும் துற்கனும் - யுத்2-மிகை:15 3/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் - யுத்3:20 50/2
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் - யுத்3:20 53/1
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் - யுத்3:22 165/1
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா - யுத்3:27 149/2
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு - யுத்3-மிகை:31 48/2
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து - யுத்4:35 7/2
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் - யுத்4:37 46/2
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் - யுத்4:37 70/1
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் - யுத்4:42 7/4
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த - யுத்4:42 16/1
தேன் உடை அலங்கல் மௌலி செம் கதிர் செல்வன் சேயும் - யுத்4-மிகை:41 48/1
மீன் உடை அகழி வேலை இலங்கையர் வேந்தும் வென்றி - யுத்4-மிகை:41 48/2
செகுத்த தோள் உடை தம்பியும் சீதையும்-தானும் - யுத்4-மிகை:41 98/4
வடிவு உடை சிகரம் ஓங்கும் மாலியவானை நோக்காய் - யுத்4-மிகை:41 128/2
கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ - யுத்4-மிகை:41 186/1
சூர் உடை இராமற்கு தூதன் என்று எனது - யுத்4-மிகை:41 187/3
ஏர் உடை தலையின் மேல் எழுதப்பட்டுளேன் - யுத்4-மிகை:41 187/4
பொன் மதில் கிடக்கை சூழ பொலிவு உடை நகரம் தோன்ற - யுத்4-மிகை:41 271/1
இயல்பு உடை வதுவை காணும் ஆதரம் இதயத்து எய்த - யுத்4-மிகை:42 19/4
கரம் உடை சதுக்கன் சோதிமுகன் தெதிமுகன் கயந்தன் - யுத்4-மிகை:42 42/2
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும் - யுத்4-மிகை:42 52/3

ஏறு உடை ஈசன் இ புவனியை உய்ய - திருவா:2/25
கூறு உடை மங்கையும் தானும் வந்தருளி - திருவா:2/26
அந்தம்_இல் பெருமை அருள் உடை அண்ணல் - திருவா:2/101
ஆற்றல்-அது உடை அழகு அமர் திரு உரு - திருவா:2/103
மாதில் கூறு உடை மா பெரும் கருணையன் - திருவா:2/107
எழில் பெறும் இமயத்து இயல்பு உடை அம் பொன் - திருவா:2/140
மா புகை கரை சேர் வண்டு உடை குளத்தின் - திருவா:3/91
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி - திருவா:4/200
பதி உடை வாள் அர பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி - திருவா:6 42/3
செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி - திருவா:9 5/3
ஊன் ஆர் உடை தலையில் உண் பலி தேர் அம்பலவன் - திருவா:10 2/3
சூலமும் தொக்க வளையும் உடை தொன்மை - திருவா:10 18/3
கான் ஆர் புலி தோல் உடை தலை ஊண் காடு பதி - திருவா:12 12/1
எண் உடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து - திருவா:15 9/1
ஆடு அர பூண் உடை தோல் பொடி பூசிற்று ஓர் - திருவா:17 4/1
கார் உடை பொன் திகழ் மேனி கடி பொழில் வாழும் குயிலே - திருவா:18 9/1
சீர் உடை செங்கமலத்தின் திகழ் உரு ஆகிய செல்வன் - திருவா:18 9/2
ஆர் உடை அம் பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் - திருவா:18 9/4
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே - திருவா:20 1/4
உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் - திருவா:21 3/1
தென் பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே சீர் உடை சிவபுரத்து அரைசே - திருவா:22 2/4
புழு கண் உடை புன் குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானம் இலா - திருவா:24 1/3
ஆழி அப்பா உடை யாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே - திருவா:24 6/4
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை - திருவா:26 3/1
ஆய அரும் பெரும் சீர் உடை தன் அருளே அருளும் - திருவா:36 7/3
செம்பொருள் துணிவே சீர் உடை கழலே செல்வமே சிவபெருமானே - திருவா:37 1/3
அருள் உடை சுடரே அளிந்தது ஓர் கனியே பெரும் திறல் அரும் தவர்க்கு அரசே - திருவா:37 4/1
பொருள் உடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே - திருவா:37 4/2
தேசு உடை விளக்கே செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே - திருவா:37 7/3
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே - திருவா:49 4/8
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே - திருவா:49 5/8

உடை முயங்கும் அரவோடு உழிதந்து எனது உள்ளம் கவர் கள்வன் - தேவா-சம்:7/2
எம் தமை ஆள் உடை ஈச எம்மான் எம் இறையே இது என்-கொல் சொல்லாய் - தேவா-சம்:38/3
பணி உடை மாலும் மலரினோனும் பன்றியும் வென்றி பறவை ஆயும் - தேவா-சம்:73/1
தடுக்கு உடை கையரும் சாக்கியரும் சாதியின் நீங்கிய அ தவத்தர் - தேவா-சம்:74/1
இன்பு உடை பாடல்கள் பத்தும் வல்லார் இமையவர் ஏத்த இருப்பர் தாமே - தேவா-சம்:75/4
கூறு உடையார் உடை கோவணத்தார் குவலயம் ஏத்த இருந்த ஊர் ஆம் - தேவா-சம்:82/2
தாறு உடை வாழையில் கூழை மந்தி தகு கனி உண்டு மிண்டிட்டு இனத்தை - தேவா-சம்:82/3
முரசு ஆர்வரு மண மொய்ம்பு உடை முதுகுன்று அடைவோமே - தேவா-சம்:122/4
விளங்கும் பிறை சடை மேல் உடை விகிர்தன் வியலூரை - தேவா-சம்:140/1
சித்தம் உடை அடியார் உடல் செறு நோய் அடையாவே - தேவா-சம்:161/4
பச்சம் உடை அடிகள் திருப்பாதம் பணிவாரே - தேவா-சம்:186/4
நிறையும் புனல் சடை மேல் உடை அடிகள் நின்றியூரில் - தேவா-சம்:187/3
இறை அணி வளை இணை முலையவள் இணைவனது எழில் உடை இட வகை - தேவா-சம்:195/2
உதிர் உறு மயிர் பிணை தவிர் தசை உடை புலி அதள் இடை இருள் கடி - தேவா-சம்:201/2
உடன் உறை பதி கடல் மறுகு உடை உயர் கழுமல வியல் நகர் அதே - தேவா-சம்:202/4
திகழ் துவர் உடை உடல் பொதிபவர் கெட அடியவர் மிக அருளிய - தேவா-சம்:215/2
புகழ் உடை இறை உறை பதி புனல் அணி கடல் புடை தழுவிய புவி - தேவா-சம்:215/3
குறைவு இல பதம் அணை தர அருள் குணம் உடை இறை உறை வன பதி - தேவா-சம்:220/3
நிசிசரன் முடி உடை தர ஒரு விரல் பணி கொளுமவன் உறை பதி - தேவா-சம்:224/3
விடம் மலி களம் நுதல் அமர் கண் அது உடை உரு வெளிபடுமவன் நகர் - தேவா-சம்:225/3
உடையான் எனை ஆள் உடை எந்தை பிரானே - தேவா-சம்:328/4
உறைவான் எமை ஆள் உடை ஒண் சுடரானே - தேவா-சம்:331/4
விடை ஆர் கொடி ஒன்று உடை எந்தை விமலன் - தேவா-சம்:350/2
இடி ஆர் குரல் ஏறு உடை எந்தை - தேவா-சம்:362/1
மறி வளர் அம் கையர் மங்கை ஒரு பங்கர் மைஞ்ஞிற மான் உரி தோல் உடை ஆடை - தேவா-சம்:420/3
பொடி உடை மார்பினர் போர் விடை ஏறி பூத கணம் புடை சூழ - தேவா-சம்:426/1
கொடி உடை ஊர் திரிந்து ஐயம் கொண்டு பலபல கூறி - தேவா-சம்:426/2
வடிவு உடை வாள் நெடும் கண் உமை பாகம் ஆயவன் வாழ்கொளிபுத்தூர் - தேவா-சம்:426/3
கார் அணி மணி திகழ் மிடறு உடை அண்ணல் கண்_நுதல் விண்ணவர் ஏத்தும் - தேவா-சம்:437/3
ஓதி நன்கு உணர்வார்க்கு உணர்வு உடை ஒருவர் ஒளி திகழ் உருவம் சேர் ஒருவர் - தேவா-சம்:442/1
முடி உடை அமரர் முனி கணத்தவர்கள் முறைமுறை அடி பணிந்து ஏத்த - தேவா-சம்:445/3
கொய் பூம் கோதை மாது உமை பாகம் கூடி ஓர் பீடு உடை வேடர் - தேவா-சம்:450/2
முன் அவை வாட்டி பின் அருள் செய்த மூ இலை வேல் உடை மூர்த்தி - தேவா-சம்:455/3
கலை புனை மான் உரி தோல் உடை ஆடை கனல் சுடரால் இவர் கண்கள் - தேவா-சம்:471/1
பூதம் புடை சூழ புலி தோல் உடை ஆக - தேவா-சம்:499/2
சுரை ஓடு உடன் ஏந்தி உடை விட்டு உழல்வார்கள் - தேவா-சம்:502/2
தாது ஆர் கொன்றை தயங்கும் முடி உடை
 நாதா என்று நலம் புகழ்ந்து - தேவா-சம்:586/1,2
தாழ்வு உடை மனத்தால் பணிந்து ஏத்திட - தேவா-சம்:615/3
தோலினால் உடை மேவ வல்லான் சுடர் - தேவா-சம்:617/1
மூரல் வெண் மதி சூடும் முடி உடை
 வீரன் மேவிய வேற்காடு - தேவா-சம்:619/1,2
அணி நீர மேல் உலகம் எய்தல் உறில் அறி-மின் குறைவு இல்லை ஆன் ஏறு உடை
 மணி நீல_கண்டம் உடைய பிரான் மலைமகளும் தானும் மகிழ்ந்து வாழும் - தேவா-சம்:635/2,3
ஆம் ஆறு அறியாது அலமந்து நீர் அயர்ந்தும் குறைவு இல்லை ஆன் ஏறு உடை
 பூ மாண் அலங்கல் இலங்கு கொன்றை புனல் பொதிந்த புன் சடையினான் உறையும் - தேவா-சம்:636/2,3
நாணம் உடை வேதியனும் நாரணனும் நண்ண ஒணா - தேவா-சம்:675/1
நம்பனை நல் அடியார்கள் நாம் உடை மாடு என்று இருக்கும் - தேவா-சம்:677/1
குல வெம் சிலையால் மதில் மூன்று எரித்த கொல் ஏறு உடை அண்ணல் - தேவா-சம்:726/1
எழில் ஆர் நாகம் புலியின் உடை மேல் இசைத்து விடை ஏறி - தேவா-சம்:771/3
உரவன் புலியின் உரி தோல் ஆடை உடை மேல் பட நாகம் - தேவா-சம்:799/1
உரை உடை முத்தம் மணல் இடை வைகி ஓங்கு வான் இருள் அற துரப்ப எண் திசையும் - தேவா-சம்:814/2
ஆறு உடை சடை எம் அடிகளை காண அரியொடு பிரமனும் அளப்பதற்கு ஆகி - தேவா-சம்:817/1
சேறு இடை திகழ் வானத்து இடை புக்கும் செலவு அற தவிர்ந்தனர் எழில் உடை திகழ் வெண் - தேவா-சம்:817/2
நீறு உடை கோல மேனியர் நெற்றிக்கண்ணினர் விண்ணவர் கைதொழுது ஏத்த - தேவா-சம்:817/3
பாடு உடை குண்டர் சாக்கியர் சமணர் பயில்தரும் மற உரை விட்டு அழகு ஆக - தேவா-சம்:818/1
ஏடு உடை மலராள் பொருட்டு வன்தக்கன் எல்லை இல் வேள்வியை தகர்த்து அருள்செய்து - தேவா-சம்:818/2
வேடு உடை கோலம் விரும்பிய விகிர்தர் வெங்குரு மேவி உள் வீற்றிருந்தாரே - தேவா-சம்:818/4
குன்று இரண்டு அன்ன தோள் உடை அகலம் குலாய வெண் நூலொடு கொழும் பொடி அணிவர் - தேவா-சம்:831/2
தோடு ஒரு காதினில் பெய்து வெய்து ஆய சுடலையில் ஆடுவர் தோல் உடை ஆக - தேவா-சம்:836/2
கை சிறு மறியவன் கழல் அலால் பேணா கருத்து உடை ஞானசம்பந்தன் தமிழ் கொண்டு - தேவா-சம்:841/3
அச்சிறுபாக்கத்து அடிகளை ஏத்தும் அன்பு உடை அடியவர் அருவினை இலரே - தேவா-சம்:841/4
தோடு அணி குழையினர் சுண்ண வெண் நீற்றர் சுடலையின் ஆடுவர் தோல் உடை ஆக - தேவா-சம்:847/1
அருமையர் அடி நிழல் பரவி நின்று ஏத்தும் அன்பு உடை அடியவர்க்கு அணியரும் ஆவர் - தேவா-சம்:851/2
சடைச்சுரத்து உறைவது ஓர் பிறை உடை அண்ணல் சரிதைகள் பரவி நின்று உருகு சம்பந்தன் - தேவா-சம்:852/2
முன் உயிர் தோற்றமும் இறுதியும் ஆகி முடி உடை அமரர்கள் அடி பணிந்து ஏத்த - தேவா-சம்:858/1
துணி ஆர் உடை ஆடை துன்னி அரை-தன் மேல் - தேவா-சம்:941/1
துணியின் உடை தாழ சுடர் ஏந்தி ஆடுவான் - தேவா-சம்:951/2
நாணாது உடை நீத்தோர்களும் கஞ்சி நாள் காலை - தேவா-சம்:1067/1
அயில் உடை வேல் ஓர் அனல் புல்கு கையின் அம்பு ஒன்றால் - தேவா-சம்:1086/1
ஆறு உடை அண்ணல் சேர்வது கண்ணார்கோயிலே - தேவா-சம்:1100/4
செம் துவர் ஆடையினார் உடை விட்டு நின்று உழல்வார் சொன்ன - தேவா-சம்:1141/1
வாடல் உடை தலையில் பலி கொள்ளும் வாழ்க்கையனாய் - தேவா-சம்:1158/2
படை உடை மழுவினன் பால் வெண் நீற்றன் - தேவா-சம்:1187/1
உடை தலை இடு பலி கொண்டு உழல்வான் - தேவா-சம்:1187/3
மை அணி மிடறு உடை மறையவன் ஊர் - தேவா-சம்:1199/2
நாறு உடை நடுபவர் உழவரொடும் - தேவா-சம்:1212/3
சேறு உடை வயல் அணி சிவபுரமே - தேவா-சம்:1212/4
சாக்கியப்பட்டும் சமண் உரு ஆகி உடை ஒழிந்தும் - தேவா-சம்:1257/1
மருள் உடை மனத்து வன் சமணர்கள் மாசு அறா - தேவா-சம்:1302/1
இருள் உடை இணை துவர் போர்வையினார்களும் - தேவா-சம்:1302/2
தெருள் உடை மனத்தவர் தேறு-மின் திண்ணமா - தேவா-சம்:1302/3
அருள் உடை அடிகள்-தம் அம் தண் ஐயாறே - தேவா-சம்:1302/4
இருமையும் உடை அணல் இடம் இடைமருதே - தேவா-சம்:1306/4
கலை உடை விரி துகில் கமழ் குழல் அகில் புகை - தேவா-சம்:1309/1
மலை உடை மட மகள் தனை இடம் உடையோன் - தேவா-சம்:1309/2
விலை உடை அணிகலன் இலன் என மழுவினொடு - தேவா-சம்:1309/3
இலை உடை படையவன் இடம் இடைமருதே - தேவா-சம்:1309/4
இருது உடை அகலமொடு இகலினர் இனது என - தேவா-சம்:1312/2
எருது உடை அடிகள் தம் இடம் இடைமருதே - தேவா-சம்:1312/4
அழகிய முடி உடை அடிகளது அறை கழல் - தேவா-சம்:1320/2
உடை மரு துவரினர் பல சொல உறவு இலை - தேவா-சம்:1324/2
இகழ்வு செய்தவன் உடை எழில் மறை வழி வளர் - தேவா-சம்:1341/2
வடிவு உடை மலைமகள் சலமகள் உடன் அமர் - தேவா-சம்:1354/1
வித்தகம் ஒழிகில விடை உடை அடிகள்-தம் - தேவா-சம்:1357/2
ஒற்றை சேர் முற்றல் கொம்பு உடை தட கை முக்கண் மிக்கு ஓவாதே பாய் மா தானத்து உறு புகர் முக இறையை - தேவா-சம்:1364/2
தகவு உடை நீர் மணி தலத்து சங்கு உள வர்க்கம் திகழ சலசத்தீயுள் - தேவா-சம்:1421/3
மாதர் மட பிடியும் மட அன்னமும் அன்னது ஓர் நடை உடை மலைமகள் துணை என மகிழ்வர் - தேவா-சம்:1459/1
கோவணமும் உழையின் அதளும் உடை ஆடையர் கொலை மலி படை ஒர் சூலம் ஏந்திய குழகர் - தேவா-சம்:1466/2
பா வணமா அலற தலை பத்து உடை அ அரக்கன வலி ஒர் கவ்வை செய்து அருள்புரி தலைவர் - தேவா-சம்:1466/3
தா வண ஏறு உடை எம் அடிகட்கு இடம் வன் தடம் கடல் இடும் தடம் கரை தருமபுரம் பதியே - தேவா-சம்:1466/4
மாது ஓர் கூறு உடை நல் தவனை திரு வான்மியூர் - தேவா-சம்:1512/1
கொம்பின் நேர் இடையாளொடும் கூடி கொல் ஏறு உடை
 நம்பன் நாமம் நவிலாதன நா எனல் ஆகுமே - தேவா-சம்:1515/3,4
ஆடும் ஆறு வல்லானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1524/4
அன்னம் ஆலும் துறையானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1525/4
கூறு பெண் உடை கோவணம் உண்பது வெண் தலை - தேவா-சம்:1526/1
ஆறும் நான்கும் சொன்னானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1526/4
அண்ணல் கேட்டு உகந்தானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1527/4
ஆன் அஞ்சு ஆடு முடியானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1528/4
அங்கம் ஆறும் சொன்னானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1529/4
ஆதி ஆகி நின்றானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1530/4
அரவம் ஆர்த்து உகந்தானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1531/4
அரை செய் மேகலையானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1532/4
ஆல நீழல் உளானும் ஐயாறு உடை ஐயானே - தேவா-சம்:1533/4
ஐயம் தேர்ந்து அளிப்பானும் ஐயாறு உடை ஐயனே - தேவா-சம்:1534/4
வெம் கண் வெள் ஏறு உடை வெண்ணெய்_பிரான் அடி மேவவே - தேவா-சம்:1551/3
சந்த வார் குழலாள் உமை தன் ஒருகூறு உடை
 எந்தையான் இமையாத முக்கண்ணினன் எம்பிரான் - தேவா-சம்:1564/1,2
பித்தரும் பேசுவ பேச்சு அல்ல பீடு உடை
 கொத்து அலர் தண் பொழில் கோழம்பம் மேவிய - தேவா-சம்:1610/2,3
நண்பு உடை ஞானசம்பந்தன் நம்பான் உறை - தேவா-சம்:1611/2
உடையானை உடை தலையில் பலி கொண்டு ஊரும் - தேவா-சம்:1612/2
விதியானே விதி உடை வேதியர்தாம் தொழும் - தேவா-சம்:1624/2
நிரை ஆர் கமுகின் நிகழ் பாளை உடை
 விரை ஆர் பொழில் சூழ் வேணுபுரமே - தேவா-சம்:1649/3,4
பெரு ஞானம் உடை பெருமான் அவனை - தேவா-சம்:1687/2
நினைப்பு உடை மனத்தவர் வினை பகையும் நீயே - தேவா-சம்:1791/2
உடற்கு உடை களைந்தவர் உடம்பினை மறைக்கும் - தேவா-சம்:1795/2
உடை இலார் சீவரத்தார் தன் பெருமை உணர்வு அரியான் - தேவா-சம்:1904/1
மா காயம் பெரியது ஒரு மான் உரி தோல் உடை ஆடை - தேவா-சம்:1931/1
துன்னம் பெய் கோவணமும் தோலும் உடை ஆடை - தேவா-சம்:1939/1
காவல் மதில் எய்தான் கண் உடை நெற்றியான் - தேவா-சம்:1944/2
மு குளம் நன்கு உடையானும் முக்கண் உடை இறையவனே - தேவா-சம்:1988/4
பெண்ணின் நேர் ஒருபங்கு உடை பெருமானை எம்பெருமான் என்று என்று உன்னும் - தேவா-சம்:1993/3
நிலவ மா மதி சேர் சடை உடை நின்மலா என உன்னுவாரவர் - தேவா-சம்:2032/3
உடை இலாது உழல்கின்ற குண்டரும் ஊண் அரும் தவத்து ஆய சாக்கியர் - தேவா-சம்:2035/1
இழை ஆர்ந்த கோவணமும் கீளும் எழில் ஆர் உடை ஆக - தேவா-சம்:2096/1
கருமை உடை நெடு மாலும் கடி மலர் அண்ணலும் காணா - தேவா-சம்:2198/3
பெருமை உடை பெருமானார் பெரும்புலியூர் பிரியாரே - தேவா-சம்:2198/4
கறை உடை வேல் வரிக்கண்ணார் கலை ஒலி சேர் கடம்பூரில் - தேவா-சம்:2203/2
பிறை உடை வார் சடையானை பேண வல்லார் பெரியோரே - தேவா-சம்:2203/4
வடிவு உடை மங்கை-தன்னோடு மணம் படு கொள்கையினாரும் - தேவா-சம்:2216/3
இரக்கம் உடை இறையவன்ஊர் தோணிபுரம் பூந்தராய் சிலம்பன்-தன்ஊர் - தேவா-சம்:2264/1
ஓக்கம் உடை தோணிபுரம் பூந்தராய் சிரபுரம் ஒண் புறவம் நண்பு ஆர் - தேவா-சம்:2266/2
கண்ணு மூன்றும் உடை ஆதி வாழ் கலி காழியுள் - தேவா-சம்:2290/1
போர்த்ததுவும் கரியின் உரி புலி தோல் உடை
 கூர்த்தது ஓர் வெண் மழு ஏந்தி கோள் அரவம் அரைக்கு - தேவா-சம்:2295/1,2
உடை ஆடை அது கொண்டீர் உமையாளை ஒருபாகம் - தேவா-சம்:2347/2
விடை உடை அப்பன் ஒப்பு இல் நடம் ஆட வல்ல விகிர்தத்து உரு கொள் விமலன் - தேவா-சம்:2368/1
கொடை உடை வண்கையாளர் மறையோர்கள் என்றும் வளர்கின்ற கொச்சைவயமே - தேவா-சம்:2368/4
இடம் உடை வெண் தலை கை பலி கொள்ளும் இன்பன் இடம் ஆய ஏர் கொள் பதிதான் - தேவா-சம்:2369/2
புலி அதள் கோவணங்கள் உடை ஆடை ஆக உடையான் நினைக்கும் அளவில் - தேவா-சம்:2372/1
பை உடை நாக வாயில் எயிறு ஆர மிக்க குரவம் பயின்று மலர - தேவா-சம்:2375/3
நடை உடை அன்னம் வைகு புனல் அம் படப்பை நனிபள்ளி போலும் நமர்காள் - தேவா-சம்:2378/4
கூன் இளம் பிறை சூடி கொடு வரி தோல் உடை ஆடை - தேவா-சம்:2454/1
பூசும் மாசு இல் வெண்நீற்றர் பொலிவு உடை பூம் புகலூரில் - தேவா-சம்:2468/2
அடையும் வல்வினை அகல அருள்பவர் அனல் உடை மழுவாள் - தேவா-சம்:2477/1
மண்டை கொண்டு உழல் தேரர் மாசு உடை மேனி வன் சமணர் - தேவா-சம்:2495/1
பொங்கு வெண் புரி வளரும் பொற்பு உடை மார்பன் எம்பெருமான் - தேவா-சம்:2507/1
வெம் கண் மால் விடை உடை வேதியன் விரும்பும் ஊர் - தேவா-சம்:2547/3
பட்டு உடை விரி துகிலினார்கள் சொல் பயன் இலை - தேவா-சம்:2548/2
செந்தழல்உருவனை சீர்மிகு திறல் உடை
 அந்தணர் புகலியுள் ஆய கேள்வி ஞானசம்பந்தன - தேவா-சம்:2549/2,3
இலங்கு பூண் வரை மார்பு உடை இராவணன் எழில் கொள் வெற்பு எடுத்து அன்று - தேவா-சம்:2579/1
நிரை செய் பூண் திரு மார்பு உடை நிமலனை நித்தில பெருந்தொத்தை - தேவா-சம்:2582/2
பில்கு தேன் உடை நறு மலர் கொன்றையும் பிணையல் செய்தவர் மேய - தேவா-சம்:2583/2
தூசுதான் அரை தோல் உடை கண்ணி அம் சுடர்விடு நறும் கொன்றை - தேவா-சம்:2589/1
பொங்கு நன் கரி உரி அது போர்ப்பது புலி அதள் உடை நாகம் - தேவா-சம்:2596/1
குருண்ட வார் குழல் சடை உடை குழகனை அழகு அமர் கீழ்வேளூர் - தேவா-சம்:2615/1
ஆடல் ஏறு உடை அண்ணல் கேதீச்சுரத்து அடிகளை அணி காழி - தேவா-சம்:2637/2
கடி கொள் கொன்றை அம் சடையினர் கொடியினர் உடை புலி அதள் ஆர்ப்பர் - தேவா-சம்:2638/2
பொன்றினார் தலை கலனொடு பரிகலம் புலி உரி உடை ஆடை - தேவா-சம்:2653/2
வெம் தழல் வடிவினர் பொடி பூசி விரிதரு கோவண உடை மேல் ஓர் - தேவா-சம்:2671/1
மங்கை கூறினன் மான் மறி உடை
 அம் கையான் உறை ஆடானை - தேவா-சம்:2683/1,2
உடை நவின்றார் உடை விட்டு உழல்வார் இரும் தவத்தார் - தேவா-சம்:2701/1
உடை நவின்றார் உடை விட்டு உழல்வார் இரும் தவத்தார் - தேவா-சம்:2701/1
ஊணும் ஊரார் இடு பிச்சை ஏற்று உண்டு உடை கோவணம் - தேவா-சம்:2720/3
உடை கொள் வேங்கை உரி தோல் உடையார்க்கு இடம் ஆவது - தேவா-சம்:2730/3
உயர்ந்த போதின் உருமத்து உடை விட்டு உழல்வார்களும் - தேவா-சம்:2734/1
தையலாள் ஒருபால் உடை எம் இறை சாரும் இடம் - தேவா-சம்:2814/2
புயல் அன மிடறு உடை புண்ணியனே - தேவா-சம்:2823/2
படை உடை நெடு மதில் பரிசு அழித்த - தேவா-சம்:2828/3
விடை உடை கொடி மல்கு வேதியனே - தேவா-சம்:2828/4
மை அணி மிடறு உடை மறையவனே - தேவா-சம்:2838/4
ஒப்பு உடை ஒருவனை உரு அழிய - தேவா-சம்:2840/3
சீர் உடை கழலலால் சிந்தைசெய்யேன் - தேவா-சம்:2841/2
ஏர் உடை மணி முடி இராவணனை - தேவா-சம்:2841/3
விலை உடை அரும் தமிழ் மாலை வல்லார் - தேவா-சம்:2844/4
உடை உடையானும் மை ஆர்ந்த ஒண் கண் உமை_கேள்வனும் - தேவா-சம்:2878/2
கடை உடை நன் நெடு மாடம் ஓங்கும் கடவூர்-தனுள் - தேவா-சம்:2878/3
விடை உடை அண்ணலும் வீரட்டானத்து அரன் அல்லனே - தேவா-சம்:2878/4
முடி உடை வேந்தனை மூர்க்கு அழித்த முதல் மூர்த்தியும் - தேவா-சம்:2885/2
ஊறு உடை வெண் தலை கையில் ஏந்தி பல ஊர்-தொறும் - தேவா-சம்:2904/1
வீறு உடை மங்கையர் ஐயம் பெய்ய விறல் ஆர்ந்தது ஓர் - தேவா-சம்:2904/2
ஏறு உடை வெல் கொடி எந்தை மேய இராமேச்சுரம் - தேவா-சம்:2904/3
விடை உடை வெல் கொடி ஏந்தினானும் விறல் பாரிடம் - தேவா-சம்:2912/1
மின் அன எயிறு உடை விரவலோர்கள்-தம் - தேவா-சம்:2932/1
விடை உடை கொடி வலன் ஏந்தி வெண் மழு - தேவா-சம்:2948/1
படை உடை கடவுள் பைஞ்ஞீலி மேவலான் - தேவா-சம்:2948/2
நீர் உடை போது உறைவானும் மாலுமாய் - தேவா-சம்:2951/1
சீர் உடை கழல் அடி சென்னி காண்கிலர் - தேவா-சம்:2951/2
பார் உடை கடவுள் பைஞ்ஞீலி மேவிய - தேவா-சம்:2951/3
தார் உடை கொன்றை அம் தலைவர் தன்மையே - தேவா-சம்:2951/4
அந்தமும் முதல் உடை அடிகள் அல்லரே - தேவா-சம்:2954/4
படை உடை மழுவினர் பாய் புலி தோலின் - தேவா-சம்:2955/1
உடை விரி கோவணம் உகந்த கொள்கையர் - தேவா-சம்:2955/2
விடை உடை கொடியர் வெண்காடு மேவிய - தேவா-சம்:2955/3
யாழினது இசை உடை இறைவர் அல்லரே - தேவா-சம்:2957/4
பூதங்கள் பல உடை புனிதர் புண்ணியர் - தேவா-சம்:2958/1
பயம் தரு மழு உடை பரமர் அல்லரே - தேவா-சம்:2960/4
விலை உடை நீற்றர் வெண்காடு மேவிய - தேவா-சம்:2961/3
அலை உடை புனல் வைத்த அடிகள் அல்லரே - தேவா-சம்:2961/4
பூதம் முன் இயல்பு உடை புனிதர் பொன் நகர் - தேவா-சம்:2977/2
தொக்க நல் விடை உடை சோதி தொல் நகர் - தேவா-சம்:2978/2
வேடம் அது உடை அணல் விசயமங்கையே - தேவா-சம்:2980/4
செம் சடைமுடி உடை தேவன் நன் நகர் - தேவா-சம்:2985/3
துள மதி உடை மறி தோன்று கையினர் - தேவா-சம்:2987/1
திறை உடை நிறை செல்வன் செய்த கோயிலே - தேவா-சம்:2992/4
கடு உடை வாயினர் கஞ்சி வாயினர் - தேவா-சம்:2996/1
வேதியன் விடை உடை விமலன் ஒன்னலர் - தேவா-சம்:3021/1
ஊன் உடை பிறவியை அறுக்க உன்னுவீர் - தேவா-சம்:3023/1
தாருறு தட்டு உடை சமணர் சாக்கியர்கள்-தம் - தேவா-சம்:3061/1
அண்ணல் ஆன் ஏறு உடை அடிகள் வேடங்களே - தேவா-சம்:3067/4
உலகம் உட்கும் திறல் உடை அரக்கன் வலி - தேவா-சம்:3070/1
கண் உடை நெற்றியான் கருதிய கானப்பேர் - தேவா-சம்:3075/3
நிறை உடை நெஞ்சுளும் நீருளும் பூவுளும் - தேவா-சம்:3077/1
பறை உடை முழவுளும் பலியுளும் பாட்டுளும் - தேவா-சம்:3077/2
கறை உடை மிடற்று அண்ணல் கருதிய கானப்பேர் - தேவா-சம்:3077/3
கறை அணி மிடறு உடை கண்நுதல் நண்ணிய - தேவா-சம்:3097/1
வெம் கண் வாள் அரவு உடை வேதியன் தீது இலா - தேவா-சம்:3100/2
கறை கொள் சூலம் உடை கையர் கார் ஆர்தரும் - தேவா-சம்:3122/2
சிரம் ஒரு பதும் உடை செரு வலி அரக்கனை - தேவா-சம்:3136/1
உடை துறந்தவர்களும் உடை துவர் உடையரும் - தேவா-சம்:3138/1
உடை துறந்தவர்களும் உடை துவர் உடையரும் - தேவா-சம்:3138/1
இடம் உடை ஈசனை இணையடி பணி-மினே - தேவா-சம்:3138/4
குண்டலம் திகழ்தரு காது உடை குழகனை - தேவா-சம்:3142/1
இடம் உடை சடையினன் ஏடகத்து இறைவனே - தேவா-சம்:3146/4
போர் உடை சுக்கிரீவன் அனுமான் தொழ - தேவா-சம்:3150/2
கார் உடை நஞ்சு உண்டு காத்து அருள்செய்த எம் - தேவா-சம்:3150/3
சீர் உடை சேடர் வாழ் திரு உசாத்தானமே - தேவா-சம்:3150/4
குண்டிகை கை உடை குண்டரும் புத்தரும் - தேவா-சம்:3179/1
வீங்கிய உடலினர் விரிதரு துவர் உடை
 பாங்கு இலார் சொலை விடும் பரன் அடி பணியு-மின் - தேவா-சம்:3188/1,2
அதிர் ஆர் பைம் கண் ஏறு உடை ஆதிமூர்த்தி அல்லனே - தேவா-சம்:3247/4
மழு படை உடை மைந்தனே நல்கிடே - தேவா-சம்:3307/4
ஆரம் ஆய மார்பு உடை ஆனைக்காவில் அண்ணலை - தேவா-சம்:3363/3
காணும் கண்ணு மூன்று உடை கறை கொள் மிடறன் அல்லனே - தேவா-சம்:3366/4
படையவன் பாய் புலி தோல் உடை கோவணம் பல் கரந்தை - தேவா-சம்:3405/2
வடிவு உடை வாள் தடம் கண் உமை அஞ்ச ஒர் வாரணத்தை - தேவா-சம்:3431/1
உடை நவிலும் புலி தோல் உடை ஆடையினான் கடிய - தேவா-சம்:3451/3
உடை நவிலும் புலி தோல் உடை ஆடையினான் கடிய - தேவா-சம்:3451/3
சிரம் ஒரு பத்தும் உடை அரக்கன் வலி செற்று உகந்தான் - தேவா-சம்:3456/2
நக்க உருவாயவரும் துவர் ஆடை நயந்து உடை ஆம் - தேவா-சம்:3458/1
பெண் புணர் கூறு உடையான் மிகு பீடு உடை மால் விடையான் - தேவா-சம்:3460/2
கார் ஊரும் மணி மிடற்றார் கரி காடர் உடை தலை கொண்டு - தேவா-சம்:3493/1
ஊண்தானும் ஒலி கடல் நஞ்சு உடை தலையில் பலி கொள்வர் - தேவா-சம்:3500/1
பரிய திரை பெரிய புனல் வரிய புலி உரி அது உடை பரிசை உடையன் - தேவா-சம்:3534/1
தோலை உடை பேணி அதன் மேல் ஒர் சுடர் நாகம் அசையா அழகிதா - தேவா-சம்:3572/3
நஞ்சம் இருள் கண்டம் உடை நாதன் அடியாரை நலியா வினைகளே - தேவா-சம்:3574/4
பாசுபத இச்சை வரி நச்சு அரவு கச்சை உடை பேணி அழகு ஆர் - தேவா-சம்:3577/3
ஆலும் விடை ஊர்தி உடை அடிகள் அடியாரை அடையா வினைகளே - தேவா-சம்:3579/4
கூரின் மலி சூலம் அது ஏந்தி உடை கோவணமும் மானின் உரி தோல் - தேவா-சம்:3582/2
காடு பயில் வீடு முடை ஓடு கலன் மூடும் உடை ஆடை புலி தோல் - தேவா-சம்:3592/1
தேடு பலி ஊண் அது உடை வேடம் மிகு வேதியர் திருந்து பதிதான் - தேவா-சம்:3592/2
அணங்கு எழுவு பாகம் உடை ஆகம் உடை அன்பர் பெருமானது இடம் ஆம் - தேவா-சம்:3607/2
அணங்கு எழுவு பாகம் உடை ஆகம் உடை அன்பர் பெருமானது இடம் ஆம் - தேவா-சம்:3607/2
விண் பொய்யதனால் மழை விழாது ஒழியினும் விளைவுதான் மிக உடை
 மண் பொய்யதனால் வளம் இலாது ஒழியினும் தமது வண்மை வழுவார் - தேவா-சம்:3609/1,2
வரை குலமகட்கு ஒரு மறுக்கம் வருவித்த மதி இல் வலி உடை
 அரக்கனது உர கர சிரத்து உற அடர்த்து அருள்புரிந்த அழகன் - தேவா-சம்:3610/1,2
முடி தலைகள் பத்து உடை முருட்டு உரு அரக்கனை நெருக்கி விரலால் - தேவா-சம்:3621/1
சோதி மிகு நீறு அது மெய் பூசி ஒரு தோல் உடை புனைந்து தெருவே - தேவா-சம்:3625/1
அம்பு அனைய கண் உமை மடந்தை அவள் அஞ்சி வெருவ சினம் உடை
 கம்ப மத யானை உரிசெய்த அரனார் கருதி மேய இடம் ஆம் - தேவா-சம்:3626/1,2
சூழும் இரவாளர் திரு மார்பில் விரி நூலர் வரி தோலர் உடை மேல் - தேவா-சம்:3637/3
விண் இழி விமானம் உடை விண்ணவர்பிரான் மருவு வீழிநகரே - தேவா-சம்:3659/4
தூய்மை உடை அக்கொடு அரவம் விரவி மிக்கு ஒளி துளங்க - தேவா-சம்:3680/3
துணி உடைய தோலும் உடை கோவணமும் நாகம் உடல் தொங்க - தேவா-சம்:3682/3
கீறும் உடை கோவணம் இலாமையில் உலோவிய தவத்தர் - தேவா-சம்:3699/1
மா தவம் உடை மறையவன் உயிர் கொள வரு மறலியை - தேவா-சம்:3704/1
ஓதமொடு ஒலி திரை படு கடல் விடம் உடை மிடறினர் - தேவா-சம்:3719/3
புனம் உடை நறு மலர் பல கொடு தொழுவது ஒர் புரிவினர் - தேவா-சம்:3724/1
மனம் உடை அடியவர் படு துயர் களைவது ஒர் வாய்மையர் - தேவா-சம்:3724/2
இனம் உடை மணியினொடு அரசு இலை ஒளிபெற மிளிர்வது ஒர் - தேவா-சம்:3724/3
சினம் முதிர் விடை உடை அடிகள்-தம் வள நகர் சேறையே - தேவா-சம்:3724/4
துடி படும் இடை உடை மடவரலுடன் ஒரு பாகமா - தேவா-சம்:3726/1
இடிபடு குரல் உடை விடையினர் படம் உடை அரவினர் - தேவா-சம்:3726/2
இடிபடு குரல் உடை விடையினர் படம் உடை அரவினர் - தேவா-சம்:3726/2
செம் தழல் நிறம் உடை அடிகள்-தம் வள நகர் சேறையே - தேவா-சம்:3727/4
மந்தரம் உறு திறல் மறவர்-தம் வடிவு கொடு உருவு உடை
 பத்து ஒரு பெயர் உடை விசயனை அசைவு செய் பரிசினால் - தேவா-சம்:3728/1,2
பத்து ஒரு பெயர் உடை விசயனை அசைவு செய் பரிசினால் - தேவா-சம்:3728/2
கட்டு உரம் அது கொடு கயிலை நல் மலை நலி கரம் உடை
 நிட்டுரன் உடலொடு நெடு முடி ஒரு பதும் நெரிசெய்தார் - தேவா-சம்:3730/1,2
பன்றியர் பறவையர் பரிசு உடை வடிவொடு படர்தர - தேவா-சம்:3731/1
நச்சு அணி மிடறு உடை அடிகள் நள்ளாறர்-தம் நாமமே - தேவா-சம்:3737/3
தாதுறு நிறம் உடை அடிகள் நள்ளாறர்-தம் நாமமே - தேவா-சம்:3739/3
கரிய நல் மிடறு உடை கடவுளார் கொச்சையே கருது நெஞ்சே - தேவா-சம்:3764/4
கடு மலி உடல் உடை அமணரும் கஞ்சி உண் சாக்கியரும் - தேவா-சம்:3765/1
காடு உடை பீலியும் கடறு உடை பண்டமும் கலந்து நுந்தி - தேவா-சம்:3782/2
காடு உடை பீலியும் கடறு உடை பண்டமும் கலந்து நுந்தி - தேவா-சம்:3782/2
ஓடு உடை காவிரி வடகரை அடை குரங்காடுதுறை - தேவா-சம்:3782/3
பீடு உடை சடைமுடி அடிகளார் இடம் என பேணினாரே - தேவா-சம்:3782/4
வடிவு உடை மங்கை ஓர்பங்கினர் மாதரை மையல் செய்வார் - தேவா-சம்:3793/3
செய்ய மா மேனியர் ஊன் அமர் உடை தலை பலி திரிவார் - தேவா-சம்:3800/2
வீக்கிய அரவு உடை கச்சையான் இச்சை ஆனவர்கட்கு எல்லாம் - தேவா-சம்:3808/3
எண் அரும் புகழ் உடை இன்னம்பர் மேவிய - தேவா-சம்:3825/1
நெற்றி ஒர் கண் உடை நெல்வெணெய் மேவிய - தேவா-சம்:3836/1
பொன் திகழ் சுண்ண வெண் நீறு பூசி புலி தோல் உடை ஆக - தேவா-சம்:3886/1
ஊன் உடை வெண் தலை கொண்டு உழல்வான் ஒளிர் புன் சடை மேல் ஓர் - தேவா-சம்:3898/1
தேன் உடை மா மலர் அன்னம் வைகும் திரு நாரையூர் மேய - தேவா-சம்:3898/3
மாசு புனைந்து உடை நீத்தவர்கள் மயல் நீர்மை கேளாதே - தேவா-சம்:3899/2
கொடி உடை மு மதில் ஊடுருவ குனி வெம் சிலை தாங்கி - தேவா-சம்:3901/1
வடிவு உடை மேதி வயல் படியும் வலம்புர நன் நகரே - தேவா-சம்:3901/4
வல்லியம் தோல் உடை ஆடையினான் வலம்புர நன் நகரை - தேவா-சம்:3911/2
கைதவம் உடை கார் அமண் தேரரை - தேவா-சம்:3957/2
கந்த வார் சடை உடை கயிலையாரும் - தேவா-சம்:3968/3
காதில் ஒர் குழை உடை கயிலையாரும் - தேவா-சம்:3975/3
ஆடு பாம்பு அரை ஆர்த்தது உடை அதே அஞ்சு பூதமும் ஆர்த்தது உடையதே - தேவா-சம்:4028/2
உரிந்து உயர் உருவில் உடை தவிர்ந்தாரும் அ துகில் போர்த்து உழல்வாரும் - தேவா-சம்:4077/1
பாங்கு உடை தவத்து பகீரதற்கு அருளி படர் சடை கரந்த நீர் கங்கை - தேவா-சம்:4113/1
தலை ஒரு பத்தும் தட கை அது இரட்டி தான் உடை அரக்கன் ஒண் கயிலை - தேவா-சம்:4117/1
பழித்த இளம் கங்கை சடையிடை வைத்து பாங்கு உடை மதனனை பொடியா - தேவா-சம்:4124/1
கற்று உணர் கேள்வி காழியர்_பெருமான் கருத்து உடை ஞானசம்பந்தன் - தேவா-சம்:4130/2
வல்லியம் தோல் உடை ஆர்ப்பது போர்ப்பது - தேவா-சம்:4140/1
ஏலும் தண் தாமரையானும் இயல்பு உடை
 மாலும் தம் மாண்பு அறிகின்றிலர் மா மறை - தேவா-சம்:4145/1,2
உடை ஏதும் இலார் துவர் ஆடை உடுப்போர் - தேவா-சம்:4157/1
சலித்தால் ஒருவர் துணை யாரும் இல்லை சங்க வெண் குழை காது உடை எம்பெருமான் - தேவா-அப்:8/2
களி கிளர் வேடம் உண்டு ஒர் கடமா உரித்து உடை தோல் தொடுத்த கலனார் - தேவா-அப்:79/3
தூ மன் சுறவம் துதைந்த கொடி உடை
 காமன் கணை வலம் காய்ந்த முக்கண்ணினர் - தேவா-அப்:162/1,2
உடையனார் உடை தலையில் உண்பதும் பிச்சை ஏற்று - தேவா-அப்:220/2
சிந்தையை திகைப்பியாதே செறிவு உடை அடிமை செய்ய - தேவா-அப்:232/1
பிணங்கு கொப்பளித்த சென்னி சடை உடை பெருமை அண்ணல் - தேவா-அப்:244/2
ஆறு உடை சடையர் போலும் அன்பருக்கு அன்பர் போலும் - தேவா-அப்:288/1
கூறு உடை மெய்யர் போலும் கோள் அரவு அரையர் போலும் - தேவா-அப்:288/2
நீறு உடை அழகர் போலும் நெய்தலே கமழும் நீர்மை - தேவா-அப்:288/3
சேறு உடை கமல வேலி திரு செம்பொன்பள்ளியாரே - தேவா-அப்:288/4
கார் உடை கொன்றை மாலை கதிர் மதி அரவினோடும் - தேவா-அப்:291/1
நீர் உடை சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி உள்ளார் - தேவா-அப்:291/2
பழி உடை யாக்கை-தன்னில் பாழுக்கே நீர் இறைத்து - தேவா-அப்:309/1
பிணி உடை யாக்கை-தன்னை பிறப்பு அறுத்து உய்ய வேண்டில் - தேவா-அப்:333/1
பணி உடை தொழில்கள் பூண்டு பத்தர்கள் பற்றினாலே - தேவா-அப்:333/2
துணி உடை அரக்கன் ஓடி எடுத்தலும் தோகை அஞ்ச - தேவா-அப்:333/3
முக்கி முன் வெகுண்டு எடுத்த முடி உடை அரக்கர்_கோனை - தேவா-அப்:335/1
காடு உடை சுடலை நீற்றர் கையில் வெண் தலையர் தையல் - தேவா-அப்:344/1
பாடு உடை பூதம் சூழ பரமனார் மருத வைப்பில் - தேவா-அப்:344/2
தோடு உடை கைதையோடு சூழ் கிடங்கு அதனை சூழ்ந்த - தேவா-அப்:344/3
ஏடு உடை கமல வேலி இடைமருது இடம்கொண்டாரே - தேவா-அப்:344/4
கார் உடை கொன்றை மாலை கதிர் மணி அரவினோடு - தேவா-அப்:346/1
நீர் உடை சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி ஆய - தேவா-அப்:346/2
போர் உடை விடை ஒன்று ஏற வல்லவர் பொன்னி தென்-பால் - தேவா-அப்:346/3
ஏர் உடை கமலம் ஓங்கும் இடைமருது இடம்கொண்டாரே - தேவா-அப்:346/4
தோற்றனார் கடலுள் நஞ்சை தோடு உடை காதர் சோதி - தேவா-அப்:361/2
குடை உடை அரக்கன் சென்று குளிர் கயிலாய வெற்பின் - தேவா-அப்:363/1
விடை உடை விகிர்தன்தானும் விரலினால் ஊன்றி மீண்டும் - தேவா-அப்:363/3
நிலை உடை அடிகள் போலும் நின்ற நெய்த்தானனாரே - தேவா-அப்:373/4
வடிவு உடை மங்கை-தன்னை மார்பில் ஓர்பாகம் வைத்தார் - தேவா-அப்:375/3
உடை தரு கீளும் வைத்தார் உலகங்கள் அனைத்தும் வைத்தார் - தேவா-அப்:376/1
படம் உடை அரவினோடு பனி மதி அதனை சூடி - தேவா-அப்:441/1
கடம் உடை உரிவை மூடி கண்டவர் அஞ்ச அம்ம - தேவா-அப்:441/2
இடம் உடை கச்சி-தன்னுள் ஏகம்பம் மேவினான்-தன் - தேவா-அப்:441/3
நடம் உடை ஆடல் காண ஞாலம்தான் உய்ந்தவாறே - தேவா-அப்:441/4
பிணம் உடை உடலுக்கு ஆக பித்தராய் திரிந்து நீங்கள் - தேவா-அப்:450/1
நிணம் உடை நெஞ்சினுள்ளால் நினைக்குமா நினைக்கின்றாருக்கு - தேவா-அப்:450/3
வடிவு உடை மங்கை அஞ்ச எடுத்தலும் மருவ நோக்கி - தேவா-அப்:463/2
எண் உடை இருக்கும் ஆகி இருக்கின் உட்பொருளும் ஆகி - தேவா-அப்:468/1
ஆறு உடை சடையினானை அர்ச்சித்தான் அடி இணை கீழ் - தேவா-அப்:480/2
துடி உடை வேடர் ஆகி தூய மந்திரங்கள் சொல்லி - தேவா-அப்:486/3
தீர்த்தம் ஆம் அட்டமீ முன் சீர் உடை ஏழு நாளும் - தேவா-அப்:487/3
வடிவு உடை மங்கை-தன்னை மார்பில் ஓர்பாகத்தானே - தேவா-அப்:489/2
சழக்கு உடை இதனுள் ஐவர் சங்கடம் பலவும் செய்ய - தேவா-அப்:499/3
பிணங்கு உடை சடையில் வைத்த பிறை உடை பெருமை அண்ணல் - தேவா-அப்:515/2
பிணங்கு உடை சடையில் வைத்த பிறை உடை பெருமை அண்ணல் - தேவா-அப்:515/2
ஏர் உடை கதிர்கள் ஆகி இமையவர் இறைஞ்ச நின்று - தேவா-அப்:525/2
தேன் உடை மலர்கள் கொண்டு திருந்து அடி பொருந்த சேர்த்தி - தேவா-அப்:530/1
உடை தரு கீளர் போலும் உலகமும் ஆவர் போலும் - தேவா-அப்:544/3
கார் உடை கண்டர் ஆகி கபாலம் ஓர் கையில் ஏந்தி - தேவா-அப்:565/2
சீர் உடை செம் கண் வெள் ஏறு ஏறிய செல்வர் நல்ல - தேவா-அப்:565/3
தோற்றினான் எயிறு கவ்வி தொழில் உடை அரக்கன்-தன்னை - தேவா-அப்:568/1
வால் உடை விடையாய் உன்தன் மலர் அடி மறப்பு இலேனே - தேவா-அப்:617/4
முரண் இலா சிலந்தி-தன்னை முடி உடை மன்னன் ஆக்கி - தேவா-அப்:631/3
கொம்பு அனாள் பாகர் போலும் கொடி உடை விடையர் போலும் - தேவா-அப்:642/1
குடம் உடை முழவம் ஆர்ப்ப கூளிகள் பாட நாளும் - தேவா-அப்:643/3
சேல் உடை பழனம் சூழ்ந்த திரு கொண்டீச்சரத்து உளானே - தேவா-அப்:651/4
ஊன் உலாம் முடை கொள் ஆக்கை உடை கலம் ஆவது என்றும் - தேவா-அப்:654/1
சாண் இரு மருங்கு நீண்ட சழக்கு உடை பதிக்கு நாதர் - தேவா-அப்:655/1
தாள் உடை செங்கமல தடம் கொள் சேவடியர் போலும் - தேவா-அப்:665/1
நாள் உடை காலன் வீழ உதைசெய்த நம்பர் போலும் - தேவா-அப்:665/2
கோள் உடை பிறவி தீர்ப்பார் குளிர் பொழில் பழனை மேய - தேவா-அப்:665/3
ஆள் உடை அண்ணல் போலும் ஆலங்காட்டு அடிகளாரே - தேவா-அப்:665/4
கூடினார் உமை-தன்னோடே குறிப்பு உடை வேடம் கொண்டு - தேவா-அப்:666/1
வெற்று அரை சமணரோடு விலை உடை கூறை போர்க்கும் - தேவா-அப்:667/1
செறிவு உடை அங்க மாலை சேர் திரு உருவர் போலும் - தேவா-அப்:699/3
அணை உடை அடியர் கூடி அன்பொடு மலர்கள் தூவும் - தேவா-அப்:702/3
நீறு உடை உருவர் போலும் நினைப்பினை அரியர் போலும் - தேவா-அப்:705/2
பாறு உடை தலை கை ஏந்தி பலி திரிந்து உண்பர் போலும் - தேவா-அப்:705/3
ஏறு உடை கொடியர் போலும் இன்னம்பர் ஈசனாரே - தேவா-அப்:705/4
பாளை உடை கமுகு ஓங்கி பல மாடம் நெருங்கி எங்கும் - தேவா-அப்:770/1
வாளை உடை புனல் வந்து எறி வாழ் வயல் தில்லை-தன்னுள் - தேவா-அப்:770/2
ஆள உடை கழல் சிற்றம்பலத்து அரன் ஆடல் கண்டால் - தேவா-அப்:770/3
பீளை உடை கண்களால் பின்னை பேய்த்தொண்டர் காண்பது என்னே - தேவா-அப்:770/4
பொரு விடை ஒன்று உடை புண்ணியமூர்த்தி புலி அதளன் - தேவா-அப்:771/1
உரு உடை அம் மலைமங்கை மணாளன் உலகுக்கு எல்லாம் - தேவா-அப்:771/2
திரு உடை அந்தணர் வாழ்கின்ற தில்லை சிற்றம்பலவன் - தேவா-அப்:771/3
உடையான் உடை தலை மாலையும் சூடி உகந்து அருளி - தேவா-அப்:791/2
வடிவு உடை வாள் நெடும் கண் உமையாளை ஓர்பால் மகிழ்ந்து - தேவா-அப்:804/1
பொறி உடை வாள் அரவத்தவன் பூந்துருத்தி உறையும் - தேவா-அப்:844/3
அறிவு உடை ஆதிபுராணனை நான் அடி போற்றுவதே - தேவா-அப்:844/4
திரு உடை தேச மதியனை யான் அடி போற்றுவதே - தேவா-அப்:848/4
மெலியா வலி உடை கூற்றை உதைத்து விண்ணோர்கள் முன்னே - தேவா-அப்:902/2
கூர்ப்பு உடை ஒள் வாள் மழுவனை ஆம் அண்டர் கூறுவதே - தேவா-அப்:908/4
கொட்டும் பறை உடை கூத்தனை ஆம் அண்டர் கூறுவதே - தேவா-அப்:910/4
பொருந்தும் தவம் உடை தொண்டர்க்கு தொண்டர் ஆம் புண்ணியமே - தேவா-அப்:980/4
வடிவு உடை மா மலைமங்கை_பங்கா கங்கை வார்சடையாய் - தேவா-அப்:993/1
மீன் உடை தண் புனல் வீரட்டரே நும்மை வேண்டுகின்றது - தேவா-அப்:1005/1
யான் உடை சில் குறை ஒன்று உளதால் நறும் தண் எருக்கின் - தேவா-அப்:1005/2
தேன் உடை கொன்றை சடை உடை கங்கை திரை தவழும் - தேவா-அப்:1005/3
தேன் உடை கொன்றை சடை உடை கங்கை திரை தவழும் - தேவா-அப்:1005/3
கூன் உடை திங்கள் குழவி எப்போதும் குறிக்கொண்-மினே - தேவா-அப்:1005/4
காண பராவியும் காண்கின்றிலர் கரம் நால் ஐந்து உடை
 தோள் நப்பிரானை வலி தொலைத்தேன் தொல்லை நீர் புகலூர் - தேவா-அப்:1012/2,3
கரு மா மிடறு உடை கண்டன் எம்மான் கழிப்பாலை எந்தை - தேவா-அப்:1014/3
கறுத்து எழு மூ இலை வேல் உடை காலனை தான் அலற - தேவா-அப்:1019/3
தழல் பொதி மூ இலை வேல் உடை காலனை தான் அலற - தேவா-அப்:1020/3
உடை தலை கோத்து உழல் மேனியன் உண் பலிக்கு என்று உழல்வோன் - தேவா-அப்:1022/2
சுடர் பொதி மூ இலை வேல் உடை காலனை துண்டம் அதா - தேவா-அப்:1022/3
பித்தனை பெருங்காடு அரங்கா உடை
 முத்தனை முளை வெண் மதிசூடியை - தேவா-அப்:1086/1,2
ஆக்கம்தான் உடை மா மறைக்காடரோ - தேவா-அப்:1155/2
கூற்றினை உதைத்திட்ட குணம் உடை
 வீற்றினை நெருநல் கண்ட வெண்ணியே - தேவா-அப்:1235/3,4
ஆர் அணங்கு ஒருபால் உடை மைந்தனே - தேவா-அப்:1252/4
வென்றி ஏறு உடை எங்கள் விகிர்தனே - தேவா-அப்:1301/4
வரையின் ஆர் உயர் தோள் உடை மன்னனை - தேவா-அப்:1314/1
ஆர்த்த தோல் உடை கட்டி ஓர் வேடனாய் - தேவா-அப்:1387/1
தங்கன் தாள் அடியேன் உடை உச்சியே - தேவா-அப்:1426/4
வெளுத்த நீள் கொடி ஏறு உடை ஆனையார் - தேவா-அப்:1441/2
வட்ட மா மதில் மூன்று உடை வல் அரண் - தேவா-அப்:1494/1
ஏற்றினான் எமை ஆள் உடை ஈசனே - தேவா-அப்:1512/4
நீறு உடை தடம் தோள் உடை நின்மலன் - தேவா-அப்:1607/1
நீறு உடை தடம் தோள் உடை நின்மலன் - தேவா-அப்:1607/1
ஆறு உடை புனல் பாய் கெடில கரை - தேவா-அப்:1607/2
ஏறு உடை கொடியான் திரு வீரட்டம் - தேவா-அப்:1607/3
வேங்கை தோல் உடை ஆடை வீரட்டரே - தேவா-அப்:1615/4
வீறு தான் உடை வெற்பன்மடந்தை ஓர் - தேவா-அப்:1622/1
அமரர்_கோவினுக்கு அன்பு உடை தொண்டர்கள் - தேவா-அப்:1720/3
காரணன் எனை ஆள் உடை காளையே - தேவா-அப்:1731/4
கண் பனிக்கும் கை கூப்பும் கண் மூன்று உடை
 நண்பனுக்கு எனை நான் கொடுப்பேன் எனும் - தேவா-அப்:1741/1,2
சிறப்பு உடை திரு வாஞ்சியம் சேர்-மினே - தேவா-அப்:1744/4
கொல்லை ஏறு உடை கொண்டீச்சுரவனை - தேவா-அப்:1776/3
நெற்றிக்கண் உடை நீலக்குடி அரன் - தேவா-அப்:1798/3
அஞ்சும் ஆடல் அமர்ந்து அடியேன் உடை
 நெஞ்சம் ஆலயமா கொண்டு நின்றதே - தேவா-அப்:1803/3,4
கறங்கு பூத கணம் உடை கண்நுதல் - தேவா-அப்:1811/2
பிறையும் பாம்பும் உடை பெருமான் தமர் - தேவா-அப்:1977/2
பொருள் உடையர்அல்லர் இலரும் அல்லர் புலி தோல் உடை ஆக பூதம் சூழ - தேவா-அப்:2176/3
உடை மலிந்த கோவணமும் கீளும் தோன்றும் ஊரல் வெண் சிர மாலை உலாவி தோன்றும் - தேவா-அப்:2267/3
கோவணமோ தோலோ உடை ஆவது கொல் ஏறோ வேழமோ ஊர்வதுதான் - தேவா-அப்:2340/1
ஊன் ஏறும் உடை தலையில் பலி கொள்வான் காண் உத்தமன் காண் ஒற்றியூர் மேவினான் காண் - தேவா-அப்:2388/2
போர் ஆனை ஈர் உரிவை போர்வையானை புலி அதளே உடை ஆடை போற்றினானை - தேவா-அப்:2584/1
உடை சூழ்ந்த புலி தோலர் கலி கச்சி மேற்றளி உளார் குளிர் சோலை ஏகம்பத்தார் - தேவா-அப்:2598/2
சீலம் உடை அடியார் சிந்தையான் காண் திரிபுரம் மூன்று எரிபடுத்த சிலையினான் காண் - தேவா-அப்:2606/2
ஏறு அணிந்த கொடி உடை எம் இறைவர் போலும் எயில் மூன்றும் எரி சரத்தால் எய்தார் போலும் - தேவா-அப்:2617/2
வேறு அணிந்த கோலம் உடை வேடர் போலும் வியன் வீழிமிழலை உறை விகிர்தர் போலும் - தேவா-அப்:2617/3
உடை ஏறு புலி அதள் மேல் நாகம் கட்டி உண் பலிக்கு என்று ஊர்ஊரின் உழிதர்வாரும் - தேவா-அப்:2679/2
குணம் உடை நல் அடியார் வாழ் கொட்டையூரில் கோடீச்சுரத்து உறையும் கோமான்தானே - தேவா-அப்:2815/4
உடை ஆடை உரி தோலே உகந்தான்-தன்னை உமை இருந்த பாகத்துள் ஒருவன்-தன்னை - தேவா-அப்:2876/3
கைத்தலங்கள் இருபது உடை அரக்கர்_கோமான் கயிலை மலை அது-தன்னை கருதாது ஓடி - தேவா-அப்:2879/1
உரித்தானை களிறு அதன் தோல் போர்வை ஆக உடையானை உடை புலியின் அதளே ஆக - தேவா-அப்:2938/1
உடை ஒன்றில் புள்ளி உழை தோலும் கொண்டார் உள்குவார் உள்ளத்தை ஒருக்கிக்கொண்டார் - தேவா-அப்:3034/2
கூறு உடைய கொடு மழுவாள் கையில் உண்டோ கொல் புலி தோல் உடை உண்டோ கொண்ட வேடம் - தேவா-அப்:3040/2
பொன் ஒத்த மேனி மேல் பொடியும் கண்டேன் புலி தோல் உடை கண்டேன் புணர தன் மேல் - தேவா-அப்:3046/1
உடை உடையான் நம்மை உடையான் கண்டீர் உம்மோடு மற்றும் உளராய் நின்ற - தேவா-அப்:3055/3
வெறுத்தேன் மனை வாழ்க்கையை விட்டொழித்தேன் விளங்கும் குழை காது உடை வேதியனே - தேவா-சுந்:39/1
உடை ஓர் கோவணத்தர் ஆகி உண்மை சொல்லீர் உண்மை அன்றே - தேவா-சுந்:54/2
கொடி கொள் ஏற்றர் வெள்ளை நீற்றர் கோவண ஆடை உடை
 அடிகள் கோயில் எதிர்கொள்பாடி என்பது அடைவோமே - தேவா-சுந்:64/3,4
கொடி உடை மும்மதில் வெந்து அழிய குன்றம் வில்லா நாணியின் கோல் ஒன்றினால் - தேவா-சுந்:86/1
ஆறு சடைக்கு உடை அப்பன் இடம் கலி கச்சி அனேகதங்காவதமே - தேவா-சுந்:95/4
சங்கு குழை செவி கொண்டு அருவி திரள் பாய அவியா தழல் போல் உடை தம் - தேவா-சுந்:97/3
தண்டம் உடை தருமன் தமர் என் தமரை செயும் வன் துயர் தீர்க்கும் இடம் - தேவா-சுந்:99/1
பிண்டம் உடை பிறவி தலை நின்று நினைப்பவர் ஆக்கையை நீக்கும் இடம் - தேவா-சுந்:99/2
கண்டம் உடை கரு நஞ்சு கரந்த பிரானது இடம் கடல் ஏழு கடந்து - தேவா-சுந்:99/3
அண்டம் உடை பெருமானது இடம் கலி கச்சி அனேகதங்காவதமே - தேவா-சுந்:99/4
நிலன் உடை மான் மறி கையது தெய்வ - தேவா-சுந்:107/1
கனல் உடை மா மழு ஏந்தி ஓர் கையில் - தேவா-சுந்:107/2
நடை உடை நல் எருது ஏறுவர் நல்லார் - தேவா-சுந்:108/1
பொரும் பலம் அது உடை அசுரன் தாரகனை பொருது பொன்றுவித்த பொருளினை முன் படைத்து உகந்த புனிதன் - தேவா-சுந்:164/1
முல்லை முறுவல் உமை ஒருபங்கு உடை முக்கணனே - தேவா-சுந்:203/1
ஒப்பு உடை ஒளி நீலம் ஓங்கிய மலர் பொய்கை - தேவா-சுந்:292/2
சுரும்பு உடை மலர் கொன்றை சுண்ண வெண்நீற்றானே - தேவா-சுந்:293/2
அரும்பு உடை மலர் பொய்கை அல்லியும் மல்லிகையும் - தேவா-சுந்:293/3
புரை வெள் ஏறு உடை புண்ணியன் புகலூரை பாடு-மின் புலவீர்காள் - தேவா-சுந்:343/3
தையலாருக்கு ஒர் காமனே என்றும் சால நல அழகு உடை ஐயனே - தேவா-சுந்:349/1
புற்று அரவு உடை பெற்றம் ஏறி புறம்பயம் தொழ போதுமே - தேவா-சுந்:354/4
தெள்ளிதா எழு நெஞ்சமே செம் கண் சே உடை சிவலோகன் ஊர் - தேவா-சுந்:355/2
உடை அவிழ குழல் அவிழ கோதை குடைந்து ஆட குங்குமங்கள் உந்தி வரு கொள்ளிடத்தின் கரை மேல் - தேவா-சுந்:409/3
நேசம் உடை அடியவர்கள் வருந்தாமை அருந்த நிறை மறையோர் உறை வீழிமிழலை-தனில் நித்தல் - தேவா-சுந்:473/3
ஐவணம் ஆம் பகழி உடை அடல் மதனன் பொடி ஆக - தேவா-சுந்:519/1
கங்கை தங்கிய சடை உடை கரும்பே கட்டியே பலர்க்கும் களைகண்ணே - தேவா-சுந்:552/1
கறை அணி மிடறு உடை அடிகளை அடியேன் கழுமல வள நகர் கண்டுகொண்டேனே - தேவா-சுந்:601/4
கண்டம் நஞ்சு உடை கம்பன் எம்மானை காண கண் அடியேன் பெற்ற ஆறே - தேவா-சுந்:627/4
கண்ணு மூன்று உடை கம்பன் எம்மானை காண கண் அடியேன் பெற்ற ஆறே - தேவா-சுந்:630/4
கரங்கள் எட்டு உடை கம்பன் எம்மானை காண கண் அடியேன் பெற்ற ஆறே - தேவா-சுந்:632/4
காட்டகத்து உறு புலி உரியானை கண் ஓர் மூன்று உடை அண்ணலை அடியேன் - தேவா-சுந்:637/3
கோடரம் பயில் சடை உடை கரும்பை கோலக்காவுள் எம்மானை மெய் மான - தேவா-சுந்:644/1
புரிந்த நம்பி புரி நூல் உடை நம்பி பொழுதும் விண்ணும் முழுதும் பல ஆகி - தேவா-சுந்:647/3
தெரித்த நம்பி ஒரு சே உடை நம்பி சில் பலிக்கு என்று அகம்-தோறும் மெய் வேடம் - தேவா-சுந்:650/2
மாவின் ஈர் உரி உடை புனைந்தானை மணியை மைந்தனை வானவர்க்கு அமுதை - தேவா-சுந்:658/3
கோடு நான்கு உடை குஞ்சரம் குலுங்க நலம் கொள் பாதம் நின்று ஏத்தியபொழுதே - தேவா-சுந்:671/1
கறை கொள் வேல் உடை காலனை காலால் கடந்த காரணம் கண்டுகண்டு அடியேன் - தேவா-சுந்:672/2
நரை விடை உடை நள்ளாறனை அமுதை நாயினேன் மறந்து என் நினைக்கேனே - தேவா-சுந்:689/4
திருவும் மெய்ப்பொருளும் செல்வமும் எனக்கு உன் சீர் உடை கழல்கள் என்று எண்ணி - தேவா-சுந்:698/1
ஏறு உடை அடிகள்-தம் இடம் வலம்புரமே - தேவா-சுந்:736/4
தண்டு உடை தண்டி-தன் இனம் உடை அரவுடன் - தேவா-சுந்:738/3
தண்டு உடை தண்டி-தன் இனம் உடை அரவுடன் - தேவா-சுந்:738/3
கனிகள் பல உடை சோலை காய் குலை ஈன்ற கமுகின் - தேவா-சுந்:741/3
அறையும் பூம் புனல் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:761/3
அங்கம் ஓதிய ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:762/3
ஆல நீழலுள் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:763/3
அம் தண் பூம் புனல் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:764/3
அணையும் பூம் புனல் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:765/3
அண்ணல் ஆகிய ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:766/3
ஆரம் கொண்ட எம் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:767/3
அரவம் வீக்கிய ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:768/3
அலங்கல் நீர் பொரும் ஆனைக்கா உடை ஆதியை நாளும் - தேவா-சுந்:769/3
ஆழியாற்கு அருள் ஆனைக்கா உடை ஆதி பொன் அடியின் - தேவா-சுந்:770/1
மூவர் என இருவர் என முக்கண் உடை மூர்த்தி - தேவா-சுந்:820/1
பிளிறு தீர பெரும் கை பெய் மதம் மூன்று உடை
 களிறினோடு பிடி சூழ் தண் கழுக்குன்றமே - தேவா-சுந்:825/3,4
பொன் உடை விண்ணுலகம் நண்ணுவர் புண்ணியரே - தேவா-சுந்:851/4
நான் உடை மாடு எனவே நன்மை தரும் பரனை நல் பதம் என்று உணர்வார் சொல் பதம் ஆர் சிவனை - தேவா-சுந்:854/1
வடிவு உடை மழு ஏந்தி மத கரி உரி போர்த்து - தேவா-சுந்:862/1
உடை உடையான் எனை உடையான் உளோம் போகீர் என்றானே - தேவா-சுந்:903/4
ஊன் ஆர் உடை வெண் தலை உண் பலி கொண்டு - தேவா-சுந்:948/1
ஊன் உடை இ உடலம் ஒடுங்கி புகுந்தான் பரந்தான் - தேவா-சுந்:987/3
நான் உடை மாடு எம்பிரான் நண்ணும் ஊர் நனிபள்ளி அதே - தேவா-சுந்:987/4
ஓடு உடையன் கலனா உடை கோவணவன் உமை ஓர் - தேவா-சுந்:988/1
நாடு உடை நம்பெருமான் நண்ணும் ஊர் நனிபள்ளி அதே - தேவா-சுந்:988/4
பண்பு உடை நான்மறையோர் பயின்று ஏத்தி பல்கால் வணங்கும் - தேவா-சுந்:1000/3
நண்பு உடை நன்னிலத்துப்பெருங்கோயில் நயந்தவனே - தேவா-சுந்:1000/4
ஒருவர்க்கு ஒருவர் அரிதாகில் உடை வெண் தலை கொண்டு ஊர்ஊரன் - தேவா-சுந்:1031/1

சூழ் உடை ஆயத்தை நீக்கும் விதி துணையா மனனே - திருக்கோ:7/3
மை உடை வாள் கண் மணி உடை பூண் முலை வாள்_நுதல் வான் - திருக்கோ:48/3
மை உடை வாள் கண் மணி உடை பூண் முலை வாள்_நுதல் வான் - திருக்கோ:48/3
பை உடை வாள் அரவத்து அல்குல் காக்கும் பைம் பூம் புனமே - திருக்கோ:48/4
மோட்டு அம் கதிர் முலை பங்கு உடை தில்லை முன்னோன் கழற்கே - திருக்கோ:156/1
உடை மணி கட்டி சிறுதேர் உருட்டி உலாத்தரும் இ - திருக்கோ:385/1

நயனங்கள் மூன்று உடை நந்தி தமர் ஆம் - திருமந்:107/3
செப்ப மதிள் உடை கோயிலுள் வாழ்பவர் - திருமந்:154/2
செப்ப மதிள் உடை கோயில் சிதைந்த பின் - திருமந்:154/3
நூல் உடை அந்தணர் காணும் நுவலிலே - திருமந்:230/4
சேவடி ஏத்தும் செறிவு உடை வானவர் - திருமந்:376/1
ஓர் உடை நல் உயிர் பாதம் ஒலி சத்தி - திருமந்:388/3
ஊண் படு நா உடை நெஞ்சம் உணர்ந்திட்டு - திருமந்:434/3
கள்ள மனம் உடை கல்வி இலோரே - திருமந்:509/4
துதிக்கின்ற தேசு உடை தூங்கு இருள் நீங்கி - திருமந்:610/2
உந்தி சமாதி உடை ஒளியோகியே - திருமந்:704/4
மூன்று மடக்கு உடை பாம்பு இரண்டு எட்டு உள - திருமந்:728/1
நீல நிறன் உடை நேரிழையாளொடும் - திருமந்:734/1
தாள் அணி நூபுரம் செம்பட்டு தான் உடை
 வார் அணி கொங்கை மலர் கன்னல் வாளி வில் - திருமந்:1049/1,2
செஞ்சொல் மடமொழி சீர் உடை சேயிழை - திருமந்:1109/2
கலைத்தலை நெற்றி ஓர் கண் உடை கண்ணுள் - திருமந்:1112/1
மானே நடம் உடை மன்று அறியீரே - திருமந்:1132/4
துகில் உடை ஆடை நிலம் பொதி பாதம் - திருமந்:1148/2
பெண் உடை ஆண் என் பிறப்பு அறிந்து ஈர்க்கின்ற - திருமந்:1159/3
பெண் உடை ஆணிடை பேச்சு அற்றவாறே - திருமந்:1159/4
பேயும் கணமும் பெரிது உடை பெண்பிள்ளை - திருமந்:1178/2
நல் கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்று உடை
 வில் கொடி மாதை விரும்பி விளங்கே - திருமந்:1245/3,4
செய்ய திருமேனி செம்பட்டு உடை தானும் - திருமந்:1316/1
கண் உடை நாயகி தன் அருள் ஆம் வழி - திருமந்:1384/1
ஆடல் விடை உடை அண்ணல் திருவடி - திருமந்:1618/3
வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் - திருமந்:1720/3
வண்ண கவசம் வனப்பு உடை இச்சையாம் - திருமந்:1744/3
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் பேர் ஒன்றினில் - திருமந்:1815/3
இயல்பு உடை ஈசர்க்கு இணை மலர் ஆக - திருமந்:1855/2
மஞ்சு உடை மேரு வலம்வரு காரணம் - திருமந்:1975/2
செய் இருள் நீக்கும் திரு உடை நந்தி என்று - திருமந்:1996/3
அவ பெருமான் என்னை ஆள் உடை நாதன் - திருமந்:2971/3

தட கை ஐந்து உடை தாழ் செவி நீள் முடி - 0.பாயிரம்:1 3/3
பொங்குகின்ற கவின் உடை பூவைமார் - 1.திருமலை:1 23/4
தோற்றம் உடை உயிர் கொன்றான் ஆதலினால் துணி பொருள்தான் - 1.திருமலை:3 41/3
பண்டி சரி கோவண உடை பழமை கூர - 1.திருமலை:5 31/1
கொண்டது ஓர் சழங்கல் உடை ஆர்ந்து அழகு கொள்ள - 1.திருமலை:5 31/2
தேசு உடை எழுத்தே ஆகில் தெளிய பார்த்து அறி-மின் என்றார் - 1.திருமலை:5 60/4
நரம்பு உடை யாழ் ஒலி முழவின் நாத ஒலி வேத ஒலி - 1.திருமலை:5 91/3
பொங்கிய திருவில் நீடும் பொற்பு உடை பணிகள் ஏந்தி - 2.தில்லை:1 4/1
திரு உடை அந்தணாளர் செப்புவார் திகழ்ந்த நீற்றின் - 2.தில்லை:2 35/1
உரு உடை இவர் தாம் வைத்த ஓட்டினை கெடுத்தீர் ஆனால் - 2.தில்லை:2 35/2
விறல் உடை தொண்டனாரும் வெண் நகை செவ்வாய் மென் தோள் - 2.தில்லை:2 43/1
திறல் உடை செய்கை செய்து சிவலோகம் அதனை எய்தி - 2.தில்லை:2 43/3
திரு உடை மனைவியாரை கொடுத்து இடை செறுத்து முன்பு - 2.தில்லை:3 25/1
கடை உடை காவலாளர் கைதொழுது ஏற நின்றே - 2.தில்லை:5 9/1
கந்தை கீள் உடை கோவணம் கருத்து அறிந்து உதவி - 2.தில்லை:7 3/3
நிறைத்த அன்பு உடை தொண்டர்க்கு நீடு அருள் கொடுப்பான் - 2.தில்லை:7 6/3
கந்தை கீள் உடை கோவணம் அன்றி ஓர் காப்பு - 2.தில்லை:7 16/3
முதிரும் அன்பு உடை தொண்டர் தாம் முறைமையின் முன்னே - 2.தில்லை:7 18/2
சேர்வு பெற கச்சில் செறிந்த உடை மேல் வீக்கி - 3.இலை:2 11/2
வாக நெடும் பல கைக்குலம் ஆள் வினை வாள் உடை ஆடவர் - 3.இலை:2 15/3
ஏறு உடை வானம் தன்னில் இடி குரல் எழிலியோடு - 3.இலை:3 6/3
அச்சமும் அருளும் என்றும் அடைவிலார் உடை வன் தோலார் - 3.இலை:3 7/2
எயில் உடை புரங்கள் செற்ற எந்தையார் மைந்தர் ஆன - 3.இலை:3 12/2
மயில் உடை கொற்ற ஊர்தி வரை உரம் கிழித்த திண்மை - 3.இலை:3 12/3
அயில் உடை தட கை வென்றி அண்ணலார் அருளினாலே - 3.இலை:3 12/4
தேசு உடை மருப்பில் தண்டை செறி மணி குதம்பை மின்ன - 3.இலை:3 21/3
பரி உடை தந்தை கண்டு பைம் தழை கைகொண்டு ஓச்ச - 3.இலை:3 23/2
காசு உடை வட தோல் கட்டி கவடி மெய் கலன்கள் பூண்டார் - 3.இலை:3 37/2
வென்றி வில் விழவினோடும் விருப்பு உடை ஏழாம் நாளாம் - 3.இலை:3 39/3
உன்னுடைய மரபு உரிமை தாங்குவாய் என்று உடை தோலும் சுரிகையும் கை கொடுத்தான் அன்றே - 3.இலை:3 53/4
முந்தையவன் கழல் வணங்கி முறைமை தந்த முதல் சுரிகை உடை தோலும் வாங்கிக்கொண்டு - 3.இலை:3 54/3
நிரையில் பொலி நீள் உடை தோல் கரிகை புறம் சூழ் - 3.இலை:3 61/3
மெய் பொற்பு உடை வேட்டையின் மேல் கொண்டு எழுந்து போந்தார் - 3.இலை:3 67/4
கோடு உடை ஏனம் உங்கள் குறிப்படி உறுப்பை எல்லாம் - 3.இலை:3 115/2
சடங்கு உடை இடங்கள்-தோறும் எழுவன சாமம் பாடல் - 3.இலை:4 3/4
சீர் உடை அடிசில் நல்ல செழும் கறி தயிர் நெய் பாலால் - 3.இலை:4 22/3
மழு உடை செய்ய கையர் கோயில்கள் மருங்கு சென்று - 3.இலை:4 25/1
பண்பு உடை அடியார் அல்லால் பரிந்து நேர் காண வல்லார் - 3.இலை:4 30/4
குளத்தும் நீளும் குழை உடை நீலங்கள் - 3.இலை:6 3/4
காசு உடை நாண் அதற்கு அயலே கரும் சுருளின் புறம் கட்டி - 3.இலை:7 15/4
காவல் புரி வல் ஆயர் கன்று உடை ஆன் நிரை சூழ - 3.இலை:7 18/3
எ மருங்கும் நிரை பரப்ப எடுத்த கோல் உடை பொதுவர் - 3.இலை:7 20/1
சந்த பொதியில் தமிழ்நாடு உடை மன்னன் வீரம் - 4.மும்மை:1 12/2
மை கல் புரை நெஞ்சு உடை வஞ்சகன் வெஞ்ச மண் போர் - 4.மும்மை:1 15/3
எயில் உடை தில்லை எல்லையில் நாளைப்போவாராம் - 4.மும்மை:3 10/3
பற்றிய பைம் கொடி சுரை மேல் படர்ந்த பழம் கூரை உடை
  புல் குரம்பை சிற்றில் பல நிறைந்து உளது ஓர் புலைப்பாடி - 4.மும்மை:4 6/3,4
புள்ளும் தண் புனல் கலிக்கும் பொய்கை உடை புடை எங்கும் - 4.மும்மை:4 10/1
வேறு பல் வினை உடை பெரும் கம்பலை மிகும்-ஆல் - 4.மும்மை:5 24/4
மாதர் தோன்றிய மரபு உடை மறையவர் வல்லம் - 4.மும்மை:5 30/3
கன்னி நல் நெடும் காப்பு உடை வரைப்பில் காஞ்சியாம் திரு நதி கரை மருங்கு - 4.மும்மை:5 75/1
நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா - 4.மும்மை:5 78/3
நஞ்சு பில்க எயிற்று அரவ வெற்று தரையின் நாம மூன்று_இலை_படை உடை பிள்ளை - 4.மும்மை:5 81/3
செவ்விய அன்பு உடை மனத்தார் சீலத்தின் நெறி நின்றார் - 4.மும்மை:5 111/3
உடை மடைய கரும்பு அடு கட்டியின் அடைப்ப ஊர்கள்-தொறும் - 5.திருநின்ற:1 5/4
உடை ஒழிந்து ஒரு பேச்சு இடையின்றி நின்று உண்போர் - 5.திருநின்ற:1 85/1
தஞ்சம் உடை மந்திரத்தால் சாதியா வகை தடுத்தான் - 5.திருநின்ற:1 107/2
ஒப்பு_அரும் ஆழ் கடல் புக்க உறைப்பு உடை மெய் தொண்டர் தாமும் - 5.திருநின்ற:1 125/2
சீர் உடை அந்தணர் வாழும் செழும் பதியின் அகத்து எய்தி - 5.திருநின்ற:1 149/2
உடை மறை பிள்ளையார் திரு வார்த்தை அடியார்கள் உரைப்ப கேட்டார் - 5.திருநின்ற:1 177/4
அடை மாலை சீலம் உடை அப்பூதிஅடிகள்-தமை - 5.திருநின்ற:1 211/2
தேசு உடை சடை மவுலியும் நீறும் மெய் திகழ - 5.திருநின்ற:1 363/2
கை வரு கற்பு உடை நெறியால் கணவன் உரை காவாமை - 5.திருநின்ற:4 27/3
பொற்பு உடை செய்ய பாத புண்டரீகங்கள் போற்றும் - 5.திருநின்ற:4 52/3
விறல் உடை தொண்டனார்-பால் விருப்பொடு விரைந்து வந்தார் - 5.திருநின்ற:5 29/4
திகழ்ந்த வான் சுதையும் போக்கி சிறப்பு உடை தீபம் ஏற்றி - 5.திருநின்ற:5 39/2
இருபிறப்பு உடை அந்தணர் ஏறு உயர்த்தவர்-பால் - 5.திருநின்ற:6 38/3
புள் உடை தடம் பழனமும் படு கரும்பு உடை கழிந்திட போந்து - 6.வம்பறா:1 145/3
புள் உடை தடம் பழனமும் படு கரும்பு உடை கழிந்திட போந்து - 6.வம்பறா:1 145/3
தேசு உடை சிவிகை முதலாயின - 6.வம்பறா:1 204/3
திசை உடை ஆடையர் திருப்புறம் பயம் - 6.வம்பறா:1 240/4
முன் எம்மருங்கும் நிரத்த முரசு உடை பல்லியம் ஆர்ப்ப - 6.வம்பறா:1 283/3
நால் தடம் தோள் உடை மூன்று நயன பிரான் கோயில் நண்ணி - 6.வம்பறா:1 286/2
அரவு உடை சடையர் பேர் அருள் பெறும் பெருமையால் - 6.வம்பறா:1 369/3
நண்பு உடை துணை நகை மணி முத்து அணி நாளும் - 6.வம்பறா:1 385/3
பெருமை உடை பெரும்பாணர் அவர்க்கு உரைப்பார் பிள்ளையார் அருளி செய்த - 6.வம்பறா:1 444/3
அருமை உடை பதிகம் தாம் யாழினால் பயிற்றும் பேறு அருளி செய்தார் - 6.வம்பறா:1 444/4
நண்பு உடை யாழ் கருவியினில் முன்பு போல் கைக்கொண்டு நடத்த புக்கார்க்கு - 6.வம்பறா:1 448/3
வீக்கு நரம்பு உடை யாழினால் விளைந்தது இது என்று அங்கு அதனை போக்க - 6.வம்பறா:1 450/1
நாடிய நண்பு உடை நீலநக்க அடிகளுடன் நாதர் கழலில் தாழ்ந்து - 6.வம்பறா:1 463/4
விரவிய நண்பு உடை அடிகள் விருப்புறு காதலில் தங்கி மேவும் நாளில் - 6.வம்பறா:1 465/2
பெருகு கணபதீச்சரத்தார் பீடு உடை கோலமே ஆகி தோன்ற - 6.வம்பறா:1 486/2
பாங்கு உடை வண் தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்-தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார் - 6.வம்பறா:1 491/4
விரவு நண்பு உடை குங்கிலிய பெரும் கலயர்-தம் மனை மேவி - 6.வம்பறா:1 535/2
சிறப்பு உடை திரு பதி அதனிடை சில நாள் அமர்ந்து அருளோடும் - 6.வம்பறா:1 536/1
பெருகிய அன்பு உடை அடியார் அணைந்து நீக்க பெருமையினால் அன்று முதலாக பின்னை - 6.வம்பறா:1 580/2
ஆங்கு அவர் விட முன் போந்த அறிவு உடை மாந்தர் அங்கண் - 6.வம்பறா:1 608/1
தகவு உடை மாந்தர் புக்கு தலையினால் வணங்கி நின்றார் - 6.வம்பறா:1 611/4
பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து பண்பு உடை அடியவரோடும் - 6.வம்பறா:1 664/1
கருகிய மாசு உடை யாக்கை தீயோர் தங்கள் கை தூங்கு குண்டிகை நீர் தெளித்து காவாய் - 6.வம்பறா:1 716/1
பாய் உடை பாதகத்தோர் திரு மட பாங்கு செய்த - 6.வம்பறா:1 724/1
பாண்டிமாதேவியாரும் பரிவு உடை அமைச்சனாரும் - 6.வம்பறா:1 727/1
உறி உடை கையர் பாயின் உடுக்கையர் நடுக்கம் எய்தி - 6.வம்பறா:1 766/1
என்னை ஆள் உடை ஈசன்-தன் நாமமே என்றும் - 6.வம்பறா:1 784/2
மையல் நெஞ்சு உடை அமணரும் தம் பொருள் வரைந்த - 6.வம்பறா:1 787/1
மருப்பு உடை கழுக்கோல் செய்தார் மந்திரியார்-தாம் என்பார் - 6.வம்பறா:1 806/4
பார் கெழு புகழின் மிக்க பண்பு உடை வைகை ஆறு - 6.வம்பறா:1 812/4
ஊறு உடை நெஞ்சில் அச்சம் வெளிப்பட ஒளிப்பார் போன்று - 6.வம்பறா:1 817/3
தேசு உடை பிள்ளையார்-தம் திருக்குறிப்பு அதனை நோக்க - 6.வம்பறா:1 818/3
மலரும் திருவாக்கு உடை வள்ளலார் உள்ள வண்ணம் - 6.வம்பறா:1 845/2
திரு உடை பிள்ளையார் தம் திருக்கையால் இட்ட ஏடு - 6.வம்பறா:1 846/1
பண்பு உடை அமைச்சனாரும் பார் உளோர் அறியும் ஆற்றால் - 6.வம்பறா:1 855/1
நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்து தீ நாடி இட்ட - 6.வம்பறா:1 855/3
சீர் உடை பிள்ளையாரும் சிறப்பு உடை அடியாரோடும் - 6.வம்பறா:1 868/1
சீர் உடை பிள்ளையாரும் சிறப்பு உடை அடியாரோடும் - 6.வம்பறா:1 868/1
தெருள் உடை தொண்டர் சூழ திருத்தொண்டின் உண்மை நோக்கி - 6.வம்பறா:1 870/3
ஏற்ற பெரு வாதின் கண் எரியின் வேவா பதிகம் உடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி - 6.வம்பறா:1 901/2
நால் திசையும் பரவும் திருநள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே - 6.வம்பறா:1 901/4
மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்பு உடை அல்குல் ஆகி - 6.வம்பறா:1 1105/3
வண்டலர் கொன்றையாரை வடிவு உடை மழு என்று ஏத்தி - 6.வம்பறா:2 103/2
கண்டவர்கள் அதிசயிப்ப கரை ஏறி உடை புனைந்து - 6.வம்பறா:2 300/1
முதிர் மறை முனியாய் வந்தார் அருள் உடை முதல்வர் ஆகும் - 6.வம்பறா:2 359/2
மானம் உடை மனையாளும் வைகிய பின் தாழ்ந்தார் என்று - 6.வம்பறா:3 17/2
சிறப்பு உடை திரு செங்காட்டம் குடியினில் செம்மை வாய்ந்த - 7.வார்கொண்ட:2 6/3
குன்றும் கானும் உடை குறும்பர் இடங்கள்-தோறும் குறை அறுப்ப - 7.வார்கொண்ட:4 51/2
மிடல் உடை நால் கருவியுற வெம் சமரம் மிக விளைத்தார் - 8.பொய்:2 18/4
முரசு உடை திண் படை கொடு போய் முதல் அமைச்சர் முனை முருக்கி - 8.பொய்:2 35/1
முரசு உடை தானை மன்னர் முதல்வரை வணங்கும் போதில் - 10.கடல்:1 4/2
ஒருநாளும் தம் செயலில் வழுவாது அன்பர்க்கு உடை கீளும் கோவணமும் நெய்து நல்கும் - 12.மன்னிய:2 3/3
பாங்கு உடை உடையும் கீளும் பழுது_இல் கோவணமும் நெய்வார் - 12.மன்னிய:3 3/4

பாடு மனம் உடை பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறு-மினே - நாலாயி:4/4
பை உடை நாக பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு கூறுவனே - நாலாயி:8/4
பேணி சீர் உடை பிள்ளை பிறந்தினில் - நாலாயி:15/1
பாய சீர் உடை பண்பு உடை பாலகன் - நாலாயி:19/3
பாய சீர் உடை பண்பு உடை பாலகன் - நாலாயி:19/3
இந்திரன்-தானும் எழில் உடை கிண்கிணி - நாலாயி:46/3
துப்பு உடை ஆயர்கள்-தம் சொல் வழுவாது ஒருகால் தூய கரும் குழல் நல் தோகை மயில் அனைய - நாலாயி:70/1
ஆணிப்பொன்னால் செய்த ஆய் பொன் உடை மணி - நாலாயி:75/2
உடன் கூடி கிண்கிணி ஆரவாரிப்ப உடை மணி பறை கறங்க - நாலாயி:86/3
கடும் சே கழுத்தின் மணி குரல் போல் உடை மணி கணகணென - நாலாயி:92/3
சுழலை பெரிது உடை துச்சோதனனை - நாலாயி:101/3
பொய் சூதில் தோற்ற பொறை உடை மன்னர்க்காய் - நாலாயி:118/2
கரு உடை மேகங்கள் கண்டால் உன்னை கண்டால் ஒக்கும் கண்கள் - நாலாயி:183/1
உள்ளவாறு ஒன்றும் அறியேன் ஒளி உடை வெள்ளறை நின்றாய் - நாலாயி:198/3
திருக்காப்பு நான் உன்னை சாத்த தேசு உடை வெள்ளறை நின்றாய் - நாலாயி:200/3
திரு உடை பிள்ளைதான் தீயவாறு தேக்கம் ஒன்றும் இலன் தேசு உடையன் - நாலாயி:204/1
கோதுகலம் உடை குட்டனே ஓ குன்று எடுத்தாய் குடம் ஆடு கூத்தா - நாலாயி:207/3
கற்று தூளி உடை வேடர் கானிடை கன்றின் பின் - நாலாயி:235/3
எவ்வும் சிலை உடை வேடர் கானிடை கன்றின் பின் - நாலாயி:238/3
உடையும் கடியன ஊன்று வெம் பரற்கள் உடை
 கடிய வெம் கானிடை காலடி நோவ கன்றின் பின் - நாலாயி:242/2,3
படங்கள் பலவும் உடை பாம்பு அரையன் படர் பூமியை தாங்கி கிடப்பவன் போல் - நாலாயி:270/1
பரவு மனம் நன்கு உடை பத்தர் உள்ளார் பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே - நாலாயி:274/4
உடை நெகிழ ஓர் கையால் துகில் பற்றி ஒல்கி ஓடு அரி கண் ஓட நின்றனரே - நாலாயி:276/4
அமரர் பதி உடை தேவி அரசாணியை வழிபட்டு - நாலாயி:299/3
பொல்லா வடிவு உடை பேய்ச்சி துஞ்ச புணர் முலை வாய் மடுக்க - நாலாயி:333/1
பரவும் மனம் உடை பத்தர் உள்ளார் பரமன் அடி சேர்வர்களே - நாலாயி:337/4
ஓட்டரும் தண் சிலம்பாறு உடை மாலிருஞ்சோலை அதே - நாலாயி:357/4
ஆயிரம் பூம் பொழிலும் உடை மாலிருஞ்சோலை அதே - நாலாயி:358/4
நேமி சேர் தடம் கையினானை நினைப்பு இலா வலி நெஞ்சு உடை
 பூமி பாரங்கள் உண்ணும் சோற்றினை வாங்கி புல்லைத் திணி-மினே - நாலாயி:364/3,4
செம்பொன் ஆர் மதில் சூழ் செழும் கழனி உடை திருக்கோட்டியூர் - நாலாயி:368/2
சீத நீர் புடை சூழ் செழும் கழனி உடை திருக்கோட்டியூர் - நாலாயி:370/1
கோடி மூடி எடுப்பதன் முன்னம் கௌத்துவம் உடை கோவிந்தனோடு - நாலாயி:378/3
காசும் கறை உடை கூறைக்கும் அங்கு ஓர் கற்றைக்கும் - நாலாயி:381/1
வான் உடை மாதவா கோவிந்தா என்று அழைத்த-கால் - நாலாயி:384/3
நான் உடை நாரணன் தம் அன்னை நரகம் புகாள் - நாலாயி:384/4
மலம் உடை ஊத்தையில் தோன்றிற்று ஓர் மல ஊத்தையை - நாலாயி:385/1
மலம் உடை ஊத்தையின் பேரிட்டால் மறுமைக்கு இல்லை - நாலாயி:385/2
குலம் உடை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைத்த-கால் - நாலாயி:385/3
நலம் உடை நாரணன் தம் அன்னை நரகம் புகாள் - நாலாயி:385/4
சுமை உடை பெருமை கங்கையின் கரை மேல் கண்டம் என்னும் கடி நகரே - நாலாயி:394/4
அலைப்பு உடை திரைவாய் அரும் தவ முனிவர் அவபிரதம் குடைந்து ஆட - நாலாயி:396/3
இடம் உடை வதரி இட வகை உடைய எம் புருடோத்தமன் இருக்கை - நாலாயி:399/2
சேமம் உடை நாரதனார் சென்றுசென்று துதித்து இறைஞ்ச கிடந்தான் கோயில் - நாலாயி:416/3
எம்பிரான் என்னை ஆள் உடை தேனே ஏழையேன் இடரை களையாயே - நாலாயி:441/4
தெளித்து வலஞ்செய்யும் தீர்த்தம் உடை திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய் - நாலாயி:454/4
பாழியம் தோள் உடை பற்பநாபன் கையில் - நாலாயி:477/4
கரு உடை முகில்_வண்ணன் காயா_வண்ணன் கருவிளை போல் வண்ணன் கமல வண்ண - நாலாயி:509/3
திரு உடை முகத்தினில் திருக்கண்களால் திருந்தவே நோக்கு எனக்கு அருளு கண்டாய் - நாலாயி:509/4
காய் உடை நெல்லொடு கரும்பு அமைத்து கட்டி அரிசி அவல் அமைத்து - நாலாயி:510/1
வாய் உடை மறையவர் மந்திரத்தால் மன்மதனே உன்னை வணங்குகின்றேன் - நாலாயி:510/2
சாய் உடை வயிறும் என் தட முலையும் தரணியில் தலை புகழ் தரக்கிற்றியே - நாலாயி:510/4
மாசு உடை உடம்பொடு தலை உலறி வாய்ப்புறம் வெளுத்து ஒருபோதும் உண்டு - நாலாயி:511/1
தேசு உடை திறல் உடை காமதேவா நோற்கின்ற நோன்பினை குறிக்கொள் கண்டாய் - நாலாயி:511/2
தேசு உடை திறல் உடை காமதேவா நோற்கின்ற நோன்பினை குறிக்கொள் கண்டாய் - நாலாயி:511/2
விருப்பு உடை இன் தமிழ் மாலை வல்லார் விண்ணவர் கோன் அடி நண்ணுவரே - நாலாயி:513/4
பொன் புரை மேனி கருள கொடி உடை புண்ணியனை வர கூவாய் - நாலாயி:548/4
பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தல் கீழ் - நாலாயி:557/2
முத்து உடை தாமம் நிரை தாழ்ந்த பந்தல் கீழ் - நாலாயி:561/2
வந்து இழியும் சிலம்பாறு உடை மாலிருஞ்சோலை நின்ற - நாலாயி:596/2
உடை மாடு கொண்டான் உங்களுக்கு இனி ஒன்று போதுமே - நாலாயி:603/4
பீதக ஆடை உடை தாழ பெரும் கார் மேக கன்றே போல் - நாலாயி:641/3
ஆர்த்த தோள் உடை எம்பிரான் என் அரங்கனுக்கு அடியார்களாய் - நாலாயி:661/2
மல் பொரு தோள் உடை வாசுதேவா வல்வினையேன் துயில் கொண்டவாறே - நாலாயி:703/1
முந்தை நன்முறை அன்பு உடை மகளிர் முறைமுறை தம் தம் குறங்கிடை இருத்தி - நாலாயி:710/1
வஞ்சம் மேவிய நெஞ்சு உடை பேய்ச்சி வரண்டு நார் நரம்பு எழ கரிந்து உக்க - நாலாயி:717/1
பத்தி உடை குகன் கடத்த வனம் போய் புக்கு பரதனுக்கு பாதுகமும் அரசும் ஈந்து - நாலாயி:744/2
போலும் நீர்மை பொற்பு உடை தடத்து வண்டு விண்டு உலாம் - நாலாயி:795/2
திரிதந்து ஆகிலும் தேவபிரான் உடை
 கரிய கோல திருவுரு காண்பன் நான் - நாலாயி:939/1,2
ஊன் உடை அகலத்து அடு கணை குளிப்ப உயிர் கவர்ந்து உகந்த எம் ஒருவன் - நாலாயி:979/2
தேன் உடை கமலத்து அயனொடு தேவர் சென்று சென்று இறைஞ்சிட பெருகு - நாலாயி:979/3
தான் உடை குரம்பை பிரியும்-போது உன்தன் சரணமே சரணம் என்று இருந்தேன் - நாலாயி:1006/2
தேன் உடை கமல திருவினுக்கு அரசே திரை கொள் மா நெடும் கடல் கிடந்தாய் - நாலாயி:1006/3
நான் உடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிசாரணியத்துள் எந்தாய் - நாலாயி:1006/4
கனைத்த தீயும் கல்லும் அல்லா வில் உடை வேடரும் ஆய் - நாலாயி:1014/3
பொங்கு போதியும் பிண்டியும் உடை புத்தர் நோன்பியர் பள்ளியுள் உறை - நாலாயி:1052/1
ஆதியை அமுதை என்னை ஆள் உடை அப்பனை ஒப்பவர் இல்லா - நாலாயி:1069/3
தூம்பு உடை திண் கை வன் தாள் களிற்றின் துயர் தீர்த்து அரவம் வெருவ முன நாள் - நாலாயி:1132/1
பாம்பு உடை பல்லவர்_கோன் பணிந்த பரமேச்சுரவிண்ணகரம் அதுவே - நாலாயி:1132/4
பண்பு உடை பல்லவர் கோன் பணிந்த பரமேச்சுரவிண்ணகரம் அதுவே - நாலாயி:1133/4
உலகு உடை மன்னவன் தென்னவனை கன்னி மா மதிள் சூழ் கருவூர் வெருவ - நாலாயி:1134/3
பிறை உடை வாள் நுதல் பின்னை திறத்து முன்னே ஒருகால் செருவில் உருமின் - நாலாயி:1136/1
மறை உடை மால் விடை ஏழ் அடர்த்தாற்கு இடம் தான் தடம் சூழ்ந்து அழகாய கச்சி - நாலாயி:1136/2
கறை உடை வாள் மற மன்னர் கெட கடல் போல முழங்கும் குரல் கடுவாய் - நாலாயி:1136/3
பறை உடை பல்லவர் கோன் பணிந்த பரமேச்சுரவிண்ணகரம் அதுவே - நாலாயி:1136/4
பருவ கரு முகில் ஒத்து முத்து உடை மா கடல் ஒத்து - நாலாயி:1172/1
காமனைத்தான் பயந்த கரு மேனி உடை அம்மான் கருதும் இடம் பொருது புனல் துறை துறை முத்து உந்தி - நாலாயி:1244/2
சிறப்பு உடை மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் செம்பொன்செய்கோயிலின் உள்ளே - நாலாயி:1269/3
தூம்பு உடை பனை கை வேழம் துயர் கெடுத்தருளி மன்னும் - நாலாயி:1288/1
காம்பு உடை குன்றம் ஏந்தி கடு மழை காத்த எந்தை - நாலாயி:1288/2
கருத்து உடை தம்பிக்கு இன்ப கதிர் முடி அரசு அளித்தாய் - நாலாயி:1300/2
நல் அன்பு உடை வேதியர் மன்னிய நாங்கூர் - நாலாயி:1317/1
முடி உடை அமரர்க்கு இடர் செய்யும் அசுரர்-தம் பெருமானை அன்று அரி ஆய் - நாலாயி:1345/1
கடி உடை கமலம் அடியிடை மலர கரும்பொடு பெரும் செந்நெல் அசைய - நாலாயி:1346/3
வடிவு உடை அன்னம் பெடையொடும் சேரும் வயல் வெள்ளியங்குடி அதுவே - நாலாயி:1346/4
ஆறினோடு ஒரு நான்கு உடை நெடு முடி அரக்கன் தன் சிரம் எல்லாம் - நாலாயி:1374/1
திங்கள் எரி கால் செம் சுடர் ஆயவன் தேசு உடை
 நங்கள் நறையூர் நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே - நாலாயி:1479/3,4
பவ்வ நீர் உடை ஆடையாக சுற்றி பார் அகலம் திருவடியா பவனம் மெய்யா - நாலாயி:1500/1
மெய் நல தவத்தை திவத்தை தரும் மெய்யை பொய்யினை கையில் ஓர் சங்கு உடை
 மை நிற கடலை கடல்_வண்ணனை மாலை ஆலிலை பள்ளி கொள் மாயனை - நாலாயி:1639/1,2
செ அரத்த உடை ஆடை-அதன் மேல் ஓர் சிவளிகை கச்சு என்கின்றாளால் - நாலாயி:1654/1
வியம் உடை விடை இனம் உடைதர மட_மகள் - நாலாயி:1708/1
நயம் உடை நடை அனம் இளையவர் நடை பயில் - நாலாயி:1708/3
வலம் மனு படை உடை மணி வணர் நிதி குவை - நாலாயி:1716/3
தூம்பு உடை கை வேழம் வெருவ மருப்பு ஒசித்த - நாலாயி:1785/1
ஆயிரம் கண் உடை இந்திரனாருக்கு அன்று ஆயர் விழவு எடுப்ப - நாலாயி:1914/1
அம்பரம் ஏழும் அதிரும் இடி குரல் அங்கு அனல் செம் கண் உடை
 வம்பு அவிழ் கானத்து மால் விடையோடு பிணங்கி நீ வந்தாய் போலும் - நாலாயி:1920/3,4
நாமம் பலவும் உடை நாரண நம்பீ - நாலாயி:1925/1
வேடும் உடை வேங்கடம் - நாலாயி:2428/4
பொருந்தா நிலை உடை புன்மையினோர்க்கு ஒன்றும் நன்மை செய்யா - நாலாயி:2852/3
நலன் உடை ஒருவனை நணுகினம் நாமே - நாலாயி:2901/4
பத்து உடை அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்களுக்கு அரிய - நாலாயி:2921/1
அமைவு உடை அறநெறி முழுவதும் உயர்வு அற உயர்ந்து - நாலாயி:2923/1
அமைவு உடை முதல் கெடல் ஒடிவு இடை அற நிலம் அது ஆம் - நாலாயி:2923/2
அமைவு உடை அமரரும் யாவையும் யாவரும் தான் ஆம் - நாலாயி:2923/3
அமைவு உடை நாரணன் மாயையை அறிபவர் யாரே - நாலாயி:2923/4
வணக்கு உடை தவ நெறி வழிநின்று புறநெறி களைகட்டு - நாலாயி:2925/3
நாளும் நம் திரு உடை அடிகள் தம் நலம் கழல் வணங்கி - நாலாயி:2928/3
மயக்கு உடை மாயைகள் வானிலும் பெரியன வல்லன் - நாலாயி:2930/2
பின்னை நெடும் பணை தோள் மகிழ் பீடு உடை
 முன்னை அமரர் முழுமுதல் தானே - நாலாயி:2972/3,4
தாள் இணை மேலும் புனைந்த தண் அம் துழாய் உடை அம்மான் - நாலாயி:2993/2
திறம் உடை வலத்தால் தீவினை பெருக்காது - நாலாயி:3114/1
தோளும் ஓர் நான்கு உடை தூ மணி_வண்ணன் எம்மான்-தன்னை - நாலாயி:3188/2
உடை ஆர்ந்த ஆடையன் கண்டிகையன் உடை நாணினன் - நாலாயி:3190/1
உடை ஆர்ந்த ஆடையன் கண்டிகையன் உடை நாணினன் - நாலாயி:3190/1
நடையா உடை திருநாரணன் தொண்டர்தொண்டர் கண்டீர் - நாலாயி:3190/3
கறை அணி மூக்கு உடை புள்ளை கடாவி அசுரரை காய்ந்த அம்மான் - நாலாயி:3221/3
அளவு உடை ஐம்புலன்கள் அறியாவகையால் அருவு ஆகி நிற்கும் - நாலாயி:3229/2
கொடி மன்னு புள் உடை அண்ணல் கழல்கள் குறுகு-மினோ - நாலாயி:3239/4
திரு உடை மன்னரை காணில் திருமாலை கண்டேனே என்னும் - நாலாயி:3271/1
உரு உடை வண்ணங்கள் காணில் உலகு_அளந்தான் என்று துள்ளும் - நாலாயி:3271/2
கரு உடை தேவு இல்கள் எல்லாம் கடல்_வண்ணன் கோயிலே என்னும் - நாலாயி:3271/3
பேணி வானோர் காணமாட்டா பீடு உடை அப்பனையே - நாலாயி:3300/4
நிறம் உடை நால் தடம் தோள் செய்ய வாய் செய்ய தாமரை கண் - நாலாயி:3346/3
யாம் மடல் ஊர்ந்தும் எம் ஆழி அங்கை பிரான் உடை
 தூ மடல் தண் அம் துழாய் மலர் கொண்டு சூடுவோம் - நாலாயி:3372/1,2
மன் உடை இலங்கை அரண் காய்ந்த மாயவனே - நாலாயி:3462/2
பெய்த காவு கண்டீர் பெரும் தேவு உடை மூ_உலகே - நாலாயி:3477/4
வலக்கை ஆழி இடக்கை சங்கம் இவை உடை மால்_வண்ணனை - நாலாயி:3492/3
பீடு உடை நான்முகனை படைத்தானுக்கு - நாலாயி:3509/1
மாடு உடை வையம் அளந்த மணாளற்கு - நாலாயி:3509/2
நாடு உடை மன்னர்க்கு தூது செல் நம்பிக்கு என் - நாலாயி:3509/3
பாடு உடை அல்குல் இழந்தது பண்பே - நாலாயி:3509/4
பண்பு உடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு - நாலாயி:3510/1
மல் பொரு தோள் உடை மாய பிரானுக்கு - நாலாயி:3515/2
கூடிய வண்டினங்காள் குருநாடு உடை ஐவர்கட்காய் - நாலாயி:3530/2
எண்_இலா பெறு மாயனே இமையோர்கள் ஏத்தும் உலகம் மூன்று உடை
 அண்ணலே அமுதே அப்பனே என்னை ஆள்வானே - நாலாயி:3561/3,4
உட்கு உடை அசுரர் உயிர் எல்லாம் உண்ட ஒருவனே என்னும் உள் உருகும் - நாலாயி:3574/2
வடிவு உடை வானோர் தலைவனே என்னும் வண் திருவரங்கனே என்னும் - நாலாயி:3581/3
ஆண் உடை சேனை நடுங்கும் ஒலி விண்ணுள் - நாலாயி:3598/2
ஏண் உடை தேவர் வெளிப்பட்ட ஒலி அப்பன் - நாலாயி:3598/3
உட்கு உடை ஆயிரத்துள் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார் - நாலாயி:3637/3
உட்கு உடை வானவரோடு உடனாய் என்றும் மாயாரே - நாலாயி:3637/4
பொருத்தம் உடை வாமனன் தான் புகுந்து என்தன் - நாலாயி:3737/3
திருமார்வு வாய் கண் கை உந்தி கால் உடை ஆடைகள் செய்ய பிரான் - நாலாயி:3759/2
மின்னு நீள் முடி ஆரம் பல் கலன் தான் உடை எம்பெருமான் - நாலாயி:3760/3
பண்பு உடை வண்டொடு தும்பிகாள் பண் மிழற்றேல்-மின் - நாலாயி:3833/1
தூவி அம் புள் உடை தெய்வ வண்டு துதைந்த எம் பெண்மை அம் பூ இது ஆலோ - நாலாயி:3872/3
தோளும் நான்கு உடை சுரி குழல் கமல கண் கனி வாய் - நாலாயி:3891/3
அலங்கல் அம் கண்ணி ஆயிரம் பேர் உடை அம்மான் - நாலாயி:3892/2
விடம் உடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பு அலற்றும் - நாலாயி:3902/3
தடம் உடை வயல் அனந்தபுரநகர் புகுதும் இன்றே - நாலாயி:3902/4
படம் உடை அரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண - நாலாயி:3909/3
முடி உடை வானவர் முறைமுறை எதிர்கொள்ள - நாலாயி:3986/2
வடிவு உடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே - நாலாயி:3986/4

விழியும் அதி பார விதமும் உடை மாதர் வினையின் விளைவு ஏதும் அறியாதே - திருப்:5/2
திருக்கும் தாபதர் வேதியர் ஆதியர் துதிக்கும் தாள் உடை நாயகன் ஆகிய - திருப்:35/13
திருக்கு நடை பழகிகள் களபம் கச்சு உடை மாதர் - திருப்:140/6
புயத்தவ நல் கருத்தை உடை குக வீரா - திருப்:142/10
இன்புறு தோழமை உடை கத்தன் திரு மருகோனே - திருப்:155/12
தூ மொழி நகைத்து கூற்றை மாளிட உதைத்து கோத்த தோல் உடை என் அப்பர்க்கு ஏற்றி திரிவோனே - திருப்:235/6
அடை வலமும் மாள விடு சர அம்பு உடை தசரத குமார ரகு குல புங்கவன் - திருப்:236/13
பொறி உடை செழியன் வெப்பு ஒழிதர பறி தலை பொறி இல சமணர் அத்தனைபேரும் - திருப்:261/5
கோபா இதழ் பருக மார்போடு அணைத்து கணை கோல் போல் சுழற்றி இடை உடை நாண - திருப்:267/2
சிறப்புற பிரித்து அறம் திற தமிழ்க்கு உயர் திசை சிறப்பு உடை திருத்தணி பெருமாளே - திருப்:280/8
வீசும் முத்து தெறிக்க ஓலை புக்குற்று இருக்கும் வீறு உடை பொன் குறத்தி கணவோனே - திருப்:283/7
தேசு இல் துட்ட நிட்டூர கோது உடை சூரை வெட்டி எட்டி ஆசை ஏழ் புவி - திருப்:343/9
குமண்டை இட்டு உடை சோரா விடாயில் அமைந்து நாபி - திருப்:364/6
களி மயில் சிவனுடன் வாழ்ந்த மோகினி கடல் உடை உலகினை ஈன்ற தாய் உமை - திருப்:365/11
கமரில் விழவிடு அழகு உடை அரிவையர்கள் அளவினொடு பொருள் அளவளவு அருளிய - திருப்:367/5
பொதுவை இது என தவம் உடை முநிவர்கள் புடைசூழ - திருப்:372/10
கடு உடை அரா நிரைத்த சடில முடி மீது வைத்த கடிய மலர் ஆதரித்த கழல் வீரா - திருப்:379/6
உடை கொள் மேகலையால் முலை மூடியும் நெகிழ நாடிய தோதகம் ஆடியும் - திருப்:385/3
கொடி இடை பட்டு உடை நடை பொன் சரண மயில் கமனம் என குனகி பொருள் பறிபவருக்கு உறவாமோ - திருப்:407/4
ரண முக துங்க வெம் சூர் உடல் பிளந்த அயில் உடை கதிர் வேலா - திருப்:426/12
கலை நூல் உடை முருகா அழல் ஓங்கிய ஓங்கலின் வண் பெருமாளே - திருப்:427/24
போது உடை புத்திரரை போல ஒப்பிட்டு உலகத்தோரை மெச்சி பிரிய பட்டு மிடி போக - திருப்:436/2
வீறிட துவளு நூலோடு ஒத்த இடை உடை மாதர் - திருப்:439/4
விரகுடன் நூறாயிரம் மனம் உடை மா பாவிகள் ம்ருகமத கோலாகல முலை தோய - திருப்:442/2
மணம் எலாம் உற்ற நறை கமல போதும் தொடை என் வளமை ஆர்பு கதலி சேரு செம்பொன் உடை ரம்பை மாதர் - திருப்:495/9
வட்ட முலை மார் புதைய வேர்வை தர தோள் இறுகி உடை சோர - திருப்:503/6
மட்டு பொன் கமலத்தில் சக்கிரி துத்தி பைக்கு ஒருமித்து பட்டு உடை - திருப்:512/10
சிலர்கள் முது உடல் வினவு பொழுதினில் உவரி நிறம் உடை நமனும் உயிர் கொள - திருப்:512/21
செயமும் மன வலி சிலை கை கொடு கரம் இருபது உடை கிரி சிரம் ஒர் பதும் விழ - திருப்:512/41
உய்யப்படாமல் நின்று கையர்க்கு உபாயம் ஒன்று பொய்யர்க்கு மேய அயர்ந்து உள் உடை நாயேன் - திருப்:532/3
பரிமளம் விஞ்சிய பூ குழல் சரிய மருங்கு உடை போய் சில - திருப்:549/5
உடை தொடா பணம் இடை பொறா தனமூடே வீழ்வேன் ஈடேறாதே உழல்வேனோ - திருப்:554/4
புளகித கொங்கை இளக வடங்கள் புரள மருங்கில் உடை சோர - திருப்:560/2
உனை சொல் துதிக்க தக்க கருத்தை கொடுப்பை சித்தி உடை கற்குடிக்குள் பத்தர் பெருமாளே - திருப்:564/8
விபரிதம் உடை இடை இளைஞர் களை பட அபகடம் அது புரி அரவ சுடிகைய - திருப்:572/19
மேல் விழுகின்ற பராக்கினில் உடை சோர - திருப்:582/2
உருகிட உள்ள விரகு உடை உள்ளம் உலகு உயிர் உள்ளபொழுதே நின்று - திருப்:659/3
குரு மொழி தவம் உடை புலவரை சிறையில் வைத்து அறவும் உக்கிரம் விளைத்திடும் அரக்கரை முழு - திருப்:668/9
கரிய நிறம் உடை கொடிய அசுரரை கெருவ மதம் ஒழித்து உடல்கள் துணிபட - திருப்:671/9
படர் அல்லி மா மலர் பாணமது உடை வில்லி மா மதனார் அனை - திருப்:682/11
தரு பர உத்தம வேளே சீர் உறை அறுமுக நல் தவ லீலா கூர் உடை
 அயில் உறை கை தல சீலா பூரண பர யோக - திருப்:697/5,6
அழகிய தோள் இராறு உடை அறுமுக வேளே நா உனை அறிவுடன் ஓது மாதவர் பெருவாழ்வே - திருப்:728/6
ஆர் அ தன பார துகில் மூடி பலர் காண கையில் யாழ் வைத்து இசை கூர குழல் உடை சோர - திருப்:741/1
கோல குயிலார் பட்டு உடை நூல் ஒத்த இடையார் சித்திர கோப செயலார் பித்தர்கள் உறவு ஆமோ - திருப்:741/4
காலோடு கால் இகலி ஆட பரி நூபுரமொடு ஏகாசமான உடை வீசி இடை நூல் துவள - திருப்:806/3
கச்சையும் திரு வாளும் இராறு உடை பொன் புயங்களும் வேலும் இராறு உள - திருப்:808/9
என்னு மருள் கின்னம் உடை பல் நவை கற்று இன்னவை விட்டு - திருப்:811/5
கன்னல் மொழி பின் அளகத்து அன்ன நடை பன்ன உடை
 கண் அவிர் அ சுறா வீட்டு கெண்டையாளை - திருப்:811/9,10
உடை சுற்றும் இடை சுமை ஒக்க அடுத்து அமித கெறுவத்துடன் வீறு - திருப்:831/2
இருளின் முக நிலவு கூர மாண் உடை அகன்று போக - திருப்:859/4
செருக்கு நெஞ்சு உடை முருக சிகண்டி பரி சுமந்திடு குமர கடம்ப - திருப்:868/15
எந்த உடை சிந்த பெலம் மிஞ்சிய அமுதம் புரள இந்து நுதலும் புரள கங்குல் மேகம் - திருப்:892/6
தொக்கை கழுவி பொன் தகும் உடை சுற்றி கலன் இட்டு கடி தரு சொக்கு புலி அப்பி புகழுறு களியாலே - திருப்:896/1
இடை துவள உடை கழல இட்டத்து அரை பை அது தொட்டு திரித்து மிக - திருப்:902/5
குனகா அடி பிடியா இதழ் கடியா நகம் வகிரா உடை குலையா அல்குல் அளையா இரு கொங்கை மீதில் - திருப்:909/2
வரையும் முறை செய்து முனிவரும் மன வலி கரையும் அரிசனம் பரிசனம் ப்ரிய உடை
 தொட்டு குலைத்து நுதல் பொட்டு படுத்தி மதர் - திருப்:917/9,10
பங்கு உடை அவனி பதி தோற்றிட அயலே போய் - திருப்:928/10
தாண்டி பொர உடை தீண்டி தன கிரி தாங்கி தழுவுதல் ஒழியேனோ - திருப்:933/4
வாள் பட சேனை பட ஓட்டி ஒட்டாரை இறுமாப்பு உடை தாள் அரசர் பெருவாழ்வும் - திருப்:978/1
எதிர் இலா அதி பலம் உடை இளைஞர் என் இனிய மா வினை இருள் எனும் வலை கொடு - திருப்:1008/3
சுரர் குல பதி விதி விண்டு தோல் உரி உடை புனை இருடிகள் அண்டர் ஆனவர் - திருப்:1010/9
விரகு உடை வனிதையர் அணை மிசை உருகிய வெகுமுக கலவியில் - திருப்:1015/3
கனத்த மருப்பு இன கரி நல் கலை திரள் கற்பு உடை கிளி உள் - திருப்:1021/13
வேதம் தொழு திருமாலும் பிரமனும் மேவும் பதம் உடை விறல் வீரா - திருப்:1037/7
சினம் உடை அசுரர் மனம் அது வெருவ மயில் அது முடுகி விடுவோனே - திருப்:1075/2
கரி திரு முகமும் இடம் உடை வயிறும் உடையவர் பிறகு வருவோனே - திருப்:1075/5
தடம் உடை வயிரவர் தற்கித்து ஒக்க தாம் தோய்ந்து இரு பாலும் - திருப்:1079/5
குடரும் மலசலமும் இடையிடை தடியும் உடை அளவு கொழுவும் உதிரமும் வெளிறு அளறுமாக - திருப்:1093/1
வடிவு அதிக வீடு புக்கு மலர் அணையின் மீது இருத்தி மதனன் உடை ஆகமத்தின் அடைவாக - திருப்:1098/3
வண்டு தான் மிக இடம் கொண்ட கார் அளகம் மென் பந்தி மா மலர் சொரிந்து உடை சோர - திருப்:1103/1
காலன் மார்பு உற்று உதைத்தானும் ஓர் கற்பு உடை கோதை காம கடற்கு இடை மூழ்க - திருப்:1106/7
உணவை உண்டு உடை சோர் கோமாளிகள் கடல் ஞாலத்து - திருப்:1141/4
விரகு உடை விழி வலை பட்டால் தாது நலங்கலாமோ - திருப்:1149/8
ஆழுவார் நிதி உடை குபேரனாம் என இசைப்பர் ஆசு சேர் கலியுகத்தின் நெறி ஈதே - திருப்:1155/3
அடைவு உடை விடா சிறு பழைய துணி போர்த்தியெ அரிட சுடுகாட்டிடை இடு காயம் - திருப்:1235/3
இருவினை அகலிட எழில் உமை இடம் உடை ஈசர்க்கு இடும் செந்தமிழ் வாயா - திருப்:1263/7
மொழி புகழும் உடை மணியும் அரை வடமும் அடி இணையும் - திருப்:1278/13

கற்பு உடை மகளிரும் கமல வாள் முகம் - சீறா:535/3
கூர் உடை கயல்கள் ஓடி குதித்தன குளித்து தேக்கி - சீறா:636/3
வட்படும் வேல் உடை மாக்கள் யாவரும் - சீறா:723/3
மறவரை முல்லையில் ஆக்கி மாசு உடை
 தொறுவரை நிரையொடும் சுருட்டி வாரியே - சீறா:734/2,3
பத்திவிட்டு ஒளிர் ஷாம் என்னும் பதி உடை தலைவர்-கொல்லொ - சீறா:794/2
நெடிய பச்சிலை கரும்பு உடை கழனியும் நிறைந்த - சீறா:858/3
கொண்டல் கவியும் திறல் உடை குரிசில்-தானும் - சீறா:886/3
பன்ன அரும் சிறப்பு உடை அருள் கண் பார்வையும் - சீறா:903/1
மல் உடை புய திறன் முகம்மதே எமது - சீறா:915/3
உடை பெரும் பொருள் இல் என கரவிடர் ஒதுங்கி - சீறா:1231/2
உடை கரும்பின் சுவையினும் இனிய கட்டுரை நெறி கலிமாவை - சீறா:1448/2
மருள் உடை மனத்தராகி முரண் மறாது இருக்கும் நாளில் - சீறா:1489/2
உடை திரை அமுதம் ஒவ்வாது ஓதிய கலிமா வேந்தர் - சீறா:1500/3
இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும் - சீறா:1754/3
புது நறவு அருந்தி வரி சுரும்பு இரைக்கும் பொழில் உடை பொருப்பிடை திரண்ட - சீறா:1910/1
மிடல் உடை குபிரர் அகம் முகம் கருக்கி விண்ணகத்து இனிது எழுந்ததுவே - சீறா:1916/4
வால் உடை பறவை சேர்த்தும் கண்ணியும் மருங்கில் கொண்டோன் - சீறா:2056/4
வடிவு உடை குரிசிலே நும் மலர் பத செவ்வி நோக்கி - சீறா:2083/2
கோட்டு உடை கலையினோடும் கூடிற்றோ அலது ஓர்பாலில் - சீறா:2087/1
முள் உடை கானில் ஏகி முகம் அழிந்து உச்சி வேர்வை - சீறா:2093/1
சிறப்பு உடை குரிசில் முன்னம் செப்பிய மாற்றம் மாறி - சீறா:2108/1
பீடு உடை பசியை மாற்றி பெரும் பதிக்கு அடைக என்றார் - சீறா:2116/3
பீடு உடை பெரும் புகழ் பெருகி சூழ் திசை - சீறா:2163/3
பேறு உடை மக்கம் என்னும் பெரும் பதி அடுத்து ஓர் ஜின்னை - சீறா:2272/3
மேலவன் அசுஅது என்னும் விறல் உடை படலை தோளான் - சீறா:2349/2
கோட்டு உடை மலரின் மன்றல் குலவிய மதீனம் புக்கி - சீறா:2356/1
அந்த வேளையில் அருள் உடை அமரருக்கு அரசன் - சீறா:2459/1
கோட்டு உடை களிறும் கரடியின் குழுவும் கொணர்ந்து நம் பதியினில் விடுத்து - சீறா:2521/2
செறி மயிர் திருகிய மருப்பு உடை சிறு கவை கால் - சீறா:2639/1
புதிய சித்திரம் என புரி நூல் உடை குயவன் - சீறா:2654/1
ஓடியது என நறவு ஊற்றும் தார் உடை
 ஆடக வரை புயத்து அலியும் வந்தனர் - சீறா:2728/3,4
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் - சீறா:2877/2
வேதியர் எனும் பேர் தரும் உதுமானும் விறல் உடை உபைதுல்லா-தானும் - சீறா:2901/2
திறல் உடை சைதும் ஷாமிராச்சியத்தில் சென்று அரும் கணிதரை கேட்ப - சீறா:2902/1
வடிவு உடை காளமும் வயிரும் சின்னமும் - சீறா:3004/4
எனும் பெயர் உடை தலத்தை சுற்றினார் - சீறா:3016/4
வீர வெண் மடங்கல் அன்ன விறல் உடை வள்ளலோடும் - சீறா:3100/3
கரு உடை மயிர் வாய் பிடி கணம் தழுவி கட கரி குலம் நெருங்கினவால் - சீறா:3164/4
பெயர்களும் அன்சாரிகள் எனும் வரிசை பேறு உடை தலைவர் மன்னவரும் - சீறா:3169/2
ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் - சீறா:3171/1
மிடல் உடை வீரர்கள் சிலரும் வெண்ணிலா - சீறா:3264/3
மிடல் உடை கதிர் வெள் வேலும் வில்லொடும் மிடைய தாங்கி - சீறா:3420/2
மூசி வண்டு உடை தும்பை அம் தொடையலை முடித்து - சீறா:3495/1
மருப்பு உடை கரட மத கரி அனைய மன்னர்கள் முறிந்தனர் மயங்கி - சீறா:3557/4
புரவி விட்டு இறங்கி முள் உடை நெடும் கான் புகுந்தனர் சிலர் பிண குவையின் - சீறா:3561/2
குற்று உடை கதிர் வாள் குரகத வயிற்றில் குழித்திட சாய்ந்து அவண் கிடந்த - சீறா:3569/1
மறு இல் கற்பு உடை பாத்திமா எனும் திரு மட மான் - சீறா:3739/2
மிடல் உடை திறல் அபசி வெம் படையொடும் விளைந்த - சீறா:3783/2
திறன் உடை தலைவர்-தாமும் செம்மை இல் அரசர்-தாமும் - சீறா:3961/3
ஆண்டு வீந்தவர் உடை கொண்டு மகிழ்ந்து அடல் அநீகம் - சீறா:3983/1
வடிவு உடை அசுறபு மதலை ஆயினன் - சீறா:4056/1
இக்கிரிமாவை காலிது என்பவனை இசை உடை கறுபு அருள் சேயை - சீறா:4079/1
உன்னுவது என்-கொல் தவம் உடை தீனர் இவர்களில் ஒருவரை ஏவி - சீறா:4085/3
ஆலயம் மறந்த தீன் உடை கபீபுக்கு அன்பொடும் உவப்பொடும் சதக்கா - சீறா:4103/1
கதம் உடை திறம் காணலாம் - சீறா:4142/4
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது - சீறா:4361/2
கதம் உடை திறனும் காட்டி வெற்றியே காண வேண்டும் - சீறா:4363/2
போர் உடை தலைவர் சூழ எழுந்தனன் இயங்கள் பொங்க - சீறா:4373/4
குறைசி அம் காபிர் வாய்ந்த குணன் உடை மாந்தர் மிக்க - சீறா:4377/1
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும் - சீறா:4431/2
முறைமுறை எழுந்த முரண் உடை தானை முகில் துளைத்து அண்ட வான் முகடு - சீறா:4440/1
மிடல் உடை கவசம் உடலிடத்து அணிந்து வெண்டலை மூளையில் தோய்ந்த - சீறா:4444/3
தூண்டிய சீற்ற தீ ஒன்று தாங்கி ஏகினர் மிடல் உடை சூரர் - சீறா:4447/4
ஊன் உடை சரம் உள்ளவை ஏவினார் - சீறா:4494/4
உடை கொண்டு ஆடல் பரியொடும் ஓங்கிய - சீறா:4515/1
மலிதர இருந்திடும் குயை முன் மாண் உடை
 தலைவர் என்று ஏத்திய நுகைமு சார்ந்தனர் - சீறா:4542/3,4
வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல் - சீறா:4621/2
விதியவன் மொழி மறாத விறல் உடை தலைவர் யாரும் - சீறா:4911/2
உடை கடல் அனைய காலேயம்முடன் உவந்து போந்தார் - சீறா:4920/4
எயில் உடை மதீன மா நகர் நோக்கி இடித்து என கூக்குரலிட்டு - சீறா:4929/2
பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும் - சீறா:4932/3
பூண் தரும் கலன்கள் பற்றி புனை கலை உடை கைக்கொண்டு - சீறா:4941/2
வீறு உடை வில் குனித்து அடர்ந்து விட்டனன் - சீறா:4946/4
நடம் உடை பரிகள் தாவி நடத்தினும் பிடிக்க மாட்டீர் - சீறா:4953/4
வடிவு உடை வேல் கை வீரர் வாசியை விட்டார் அன்றே - சீறா:4965/4
திறல் உடை அகுசம் என்னும் செம்மல் வீழ்ந்து இறந்த போழ்தில் - சீறா:4972/1
விறல் உடை அபூகு தாதா என்னும் அ வீரர் வந்து - சீறா:4972/3
மறம் உடை கயவன்-தன்னை வீழ்த்தினர் ஒருங்கு வாளால் - சீறா:4972/4
நடம் உடை கவன பரி புடை சூழ வதிந்தனர் நபி முகம்மதுவே - சீறா:4987/4
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே - சீறா:4988/4
கயவு உடை கமலம் திளைத்திடும் படு கா கடையினில் கலித்து எழும் வனசம் - சீறா:4989/3
வீரராம் அபூகு தாதா விறல் உடை வயவர்-தம்மில் - சீறா:4997/2
தார் உடை சல்மா என்னும் தலைவர் இ இருவர்க்கு ஒப்பா - சீறா:4997/3
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி - சீறா:5006/1
கரும் பிணர் என கால் பெயர்த்து காய்த்து இறைஞ்சும் கதிர் உடை சாலியை உழக்கி - சீறா:5007/2
கறை குடியிருந்து புலால் வெறி கமழும் கவர் இலை வேல் உடை குரிசில் - சீறா:5016/1
உடை திரை கடல் கான்று எழுந்த வெவ் விடம் போல் உரு எடுத்திடும் வய வீரர் - சீறா:5018/1
அடை உடைத்து எறியும் கோல் உடை தொறுவர் அனைவரும் மெலிதர வீழ்த்தி - சீறா:5018/3

உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் - வில்லி:12 157/3
போற்று இசை மாலை என்னும் பொற்பு உடை அணங்கு வைக - வில்லி:27 161/2
ஒரு பத்தொடு உறழ் ஒருபது உறழ் பத்தொடு உறழ் ஒருபது உடை எட்டு நிருபர் உயிர் நீ - வில்லி:40 56/1
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன் - வில்லி:41 6/2
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை - வில்லி:41 119/2
கட்செவி எழுதும் கொடி உடை கொடியோன் கன்னனை கடைக்கணித்தருளி - வில்லி:42 208/1
இழியும் அளவையின் வினை உடை வலவன் ஓர் இரதம் விரைவொடு கொடுவர விரி கதிர் - வில்லி:44 30/1
அகல் உததி உடை ஆடை அவனி முற்றும் அவனது இனி என ஆர்த்தது அரசன் சேனை - வில்லி:45 30/4
வில் எடுத்தனர் வலி உடை நிலையினர் வீக்கு நாண் விரல்களின் தெறித்து - வில்லி:46 25/1
எய்த அம்புகள் இருவர் மெய்யினும் படாது இடையிடை எஃகு உடை தலைகள் - வில்லி:46 26/1
முரண் உடை சுயோதனன் முதுகுதந்த பின் - வில்லி:46 64/2
நாமம் ஆயிரம் உடை கடவுளுக்கு இளைய ஞாயிறோடு உவமை பெற்று ஒளிர் நிறத்தவனும் - வில்லி:46 66/3

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை
 சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே - கலிங்:17/1,2
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா - கலிங்:41/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2
தென் திசையில்-நின்று வட திக்கின் முகம் வைத்தருளி முக்கண் உடை வெள்ளி மலையோன் - கலிங்:299/1
உழந்து தாம் உடை மண்டலம் தண்டினால் - கலிங்:387/1
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:468/2
காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:480/2
சிறப்பு உடை மாண் நகர் செல்வம் காண்கம் - உஞ்ஞை:33/13
சிறப்பு உடை கிளவி செவ்விதில் பயிற்றி - உஞ்ஞை:34/44
பட்டு உடை தானை பைம் பூண் சுடர - உஞ்ஞை:34/207
கட்டு உடை கலனும் கதிர் முத்து ஆரமும் - உஞ்ஞை:37/155
தூ துகில் உடுத்து தொடி உடை தட கை - உஞ்ஞை:39/21
பிணர் முரி பட்டு உடை பெரு நல அல்குல் - உஞ்ஞை:40/226
கொட்டு மடி விரித்த பட்டு உடை தானையள் - உஞ்ஞை:40/268
கட்டளை பிழையா பட்டு உடை அல்குலள் - உஞ்ஞை:40/273
உண்டல் புண்ணியம் உடை என ஒளித்து - உஞ்ஞை:40/290
ஒரு மீக்கொற்றவன் உடை பொருள் உடைய - உஞ்ஞை:40/343
திரை உடை கலுழி திறவதின் ஆடி - உஞ்ஞை:41/100
குறுக செல்லா செறிவு உடை காப்பின் - உஞ்ஞை:42/25
குறும்பரும் குழீஇய குன்று உடை பெரு நாடு - உஞ்ஞை:43/55
பார் உடை பவ்வம் பருகுபு நிமிர்ந்த - உஞ்ஞை:43/100
நீர் உடை கொண்மூ நெகிழா காலொடு - உஞ்ஞை:43/101
நீர் உடை களைதல் செல்லார் கலங்கி - உஞ்ஞை:44/7
பொறி உடை ஓலை பொருக்கென வீழ்த்து - உஞ்ஞை:45/30
ஈர்வது போலும் இருள் உடை யாமத்து - உஞ்ஞை:45/45
குறை உடை உள்ளமொடு கொள்க என தந்து தன் - உஞ்ஞை:46/146
தொடி உடை தட கையின் தொழுதனள் இறைஞ்சி - உஞ்ஞை:46/154
தேன் உடை வரையும் கானக குறும்பும் - உஞ்ஞை:46/273
மகள் உடை தாயர் மனத்தகம் புகற்றலின் - உஞ்ஞை:47/233
அடி தொடைக்கு அமைந்த கிடுகு உடை காப்பில் - உஞ்ஞை:48/17
கற்பு உடை மாதரின் கதுமென உரறி - உஞ்ஞை:49/77
சுனை வாய் நிறைக்கும் சூர் உடை சிலம்பின் - உஞ்ஞை:50/40
அடியுறின் அடையும் அம்பு உடை எயினர் - உஞ்ஞை:55/82
விசை உடை வெம் கணை வில் தொழில் நவின்ற - உஞ்ஞை:56/3
கிளை உடை பூசலோடு முளை அரில் பிணங்கிய - உஞ்ஞை:56/9
முரண் உடை வேட்டுவோர் மூழ்த்தனர் மூசி - உஞ்ஞை:56/49
காப்பு உடை மூதூர் கடைமுகம் குறுகி - உஞ்ஞை:56/147
யாப்பு உடை நண்பின் ஏற்று பெயரன் - உஞ்ஞை:56/148
அன்பு உடை அருள் மொழி நன்பு பல பயிற்றி - உஞ்ஞை:57/13
காப்பு உடை நறு நீர் காதலின் ஆடி - உஞ்ஞை:57/87
யாப்பு உடை தோழரொடு அடிசில் அயில - உஞ்ஞை:57/88
கற்பு உடை விழு மீன் காண காட்டி - இலாவாண:3/126
வட்டு உடை பொலிந்த வண்ண கலாபமொடு - இலாவாண:4/122
விழுத்திணை பிறந்த ஒழுக்கு உடை மரபினர் - இலாவாண:5/66
ஈர நுண் துகில் அகற்றி ஏர் உடை
  கோடி பூம் துகில் கொய்து விளிம்பு உரீஇ - இலாவாண:5/164,165
வட்டு உடை பொலிந்த கட்டு உடை அல்குலர் - இலாவாண:6/124
வட்டு உடை பொலிந்த கட்டு உடை அல்குலர் - இலாவாண:6/124
சிதை பொருள் வலியா செறிவு உடை செய் தொழில் - இலாவாண:7/50
நட்பு உடை தோழன் நன்கு அமைந்திருந்த - இலாவாண:9/25
பொலிவு உடை உரிமையொடு பரிசனம் சூழ - இலாவாண:9/67
மறுவு உடை மண்டில கடவுளை வளைத்த - இலாவாண:9/168
ஒழுகு புனல் அகழினை உடை என கிடந்த - இலாவாண:9/186
தகை உடை முனிவன் தலைப்பட்டதூஉம் - இலாவாண:11/153
வகை உடை நல் யாழ் வரத்தில் பெற்றதூஉம் - இலாவாண:11/154
விசை உடை வேழம் வணக்கும் விச்சையும் - இலாவாண:11/155
நட்பு உடை தோழனை நண்ணி அன்னது ஓர் - இலாவாண:13/73
கப்பு உடை கவி சினை நல் புடை நான்ற - இலாவாண:14/26
அலைத்து வாய் பெய்யும் அன்பு உடை தாயின் - இலாவாண:17/7
தேர் உடை மன்னர் திறல்பட கடந்த - இலாவாண:17/19
வரை உடை சாரலில் வரூஉம் குற்றத்து - இலாவாண:17/21
உரை உடை முது_மொழி உரைத்தவற்கு உணர்த்தி - இலாவாண:17/22
அறிய கூறிய செறிவு உடை செய்கை - இலாவாண:17/62
நற்பு உடை அமைச்சனை நண்ணிய பொழுதில் - இலாவாண:17/95
கற்பு உடை மாதரை காதல் செவிலி - இலாவாண:17/96
அற்பு உடை பொருள் பேர் அறிவின் காட்டி - இலாவாண:17/97
வலி உடை உரத்தின் வான் பொன் தாலி - இலாவாண:18/13
சிறப்பு உடை பட்டம் சிறியோர் போல - இலாவாண:19/82
உருவு உடை அகலத்து ஊழூழ் உறைத்தர - இலாவாண:19/210
அணி உடை அண்ணற்கு அமைந்தமை காட்டி - இலாவாண:20/2
உருவு உடை முது_மகள் ஒரு வயிற்று இயன்றமை - இலாவாண:20/78
ஆப்பு உடை நண்பின் அந்தணாட்டியும் - இலாவாண:20/130
ஆதி துணிவு உடை நீதியில் கரந்த - மகத:1/27
மதி உடை அமைச்சர் மனம் தெளிவுறீஇ - மகத:1/33
உட்கு உடை விச்சை ஒன்று உண்டு அதனை - மகத:1/75
அள் இலை பலவின் முள் உடை அமிர்தமும் - மகத:2/30
ஓத்தொடு புணர்ந்த காப்பு உடை ஒழுக்கின் - மகத:3/83
யாப்பு உடை புரிசை அணிபெற வளைஇ - மகத:3/105
கற்பு உடை மாதரை கைப்படுத்தன்னது ஓர் - மகத:4/80
கோல் உடை கையில் கூப்புவனன் இறைஞ்சி - மகத:5/66
கரும்பு உடை செல்வன் விரும்புபு தோன்றி - மகத:6/68
நட்பு உடை தோழி நண்ணுவனள் இறைஞ்ச - மகத:6/88
உறையுள் எய்திய நிறை உடை நீர்மை - மகத:6/152
பேர் உடை மாதர்க்கு ஓர் இடம் பிறந்த - மகத:6/171
சாண்டியன் என்னும் சால்பு உடை ஒழுக்கின் - மகத:6/194
கற்பு உடை மகளிர் கடன் என காட்டி - மகத:7/9
காப்பு உடை வையம் பண்ணி யாப்பு உடை - மகத:8/31
காப்பு உடை வையம் பண்ணி யாப்பு உடை
  மாதர் வாயில் மருங்கில் தருதலின் - மகத:8/31,32
நீர் உடை வரைப்பின் நெடு மொழி நிறீஇய - மகத:9/150
பேர் உடை மாதர் உளள் மற்று என்பது - மகத:9/176
இடன் உடை அறிவும் என்று இவை பிறவும் - மகத:10/70
அகத்து நீர் உடை அதனது மாட்சி - மகத:12/53
நடை பெரு வாயிலும் உடை குறும் புழையும் - மகத:14/20
அன்பு உடை அருள் மொழி அடைந்தோர் உவப்ப - மகத:14/46
பொன் புனை பாவை புறக்கு உடை நீவி - மகத:14/144
பொற்பு உடை புரவி பொலிய ஏறி - மகத:17/225
சிறப்பு உடை கிழமை செய்ததை அறிதலின் - மகத:18/19
தார் உடை வேந்தன் தான் பின் சென்று - மகத:18/113
செரு உடை மன்னரை சென்று மேல் நெருங்குதும் - மகத:19/55
இறை உடை செல்வம் இயைய தழீஇ - மகத:19/193
அறிய செய்த குறி உடை கொடியர் - மகத:19/217
சுற்றத்தார் எனும் சொல் உடை வேந்தர் - மகத:21/14
தான் உடை உழை கலம் எல்லாம் தரீஇ - மகத:22/70
யாப்பு உடை நெஞ்சம் அழித்தனன் அறிந்தேன் - மகத:22/96
அருள் உடை வேந்தன் வழி தொடர்ந்து ஒழியான் - மகத:24/2
வில் உடை பெரும் பொறி பல் வழி பரப்பி - மகத:25/23
உள் உடை கடும் பகை உட்க தக்கது என்று - மகத:26/34
ஈமம் ஏறா இயல்பு உடை அமைதியர்க்கு - வத்தவ:1/27
விசை உடை இரும் பிடி வீழ்ந்த தானம் - வத்தவ:3/3
புகுந்தனன்-மாதோ பொலிவு உடை நகர் என் - வத்தவ:4/110
பொலிவு உடை நகர்-வயின் புகல்_அரும் கோயிலுள் - வத்தவ:5/1
பீடு உடை ஒழுக்கின் பிரச்சோதனன் மகள் - வத்தவ:6/26
வாள் நுதல் மாதரை மதி உடை அமைச்சர் - வத்தவ:7/2
சிறப்பு உடை மாதரை சிவிகையில் தரீஇ - வத்தவ:7/15
இயல்பு உடை அம் கண் ஏற்ற பின் காணாது - வத்தவ:7/92
யாப்பு உடை தோழன் அரசனோடு அணுகி - வத்தவ:7/175
காப்பு உடை முனிவனை காட்டினன் ஆக - வத்தவ:7/176
இலம் என மலரா எழுத்து உடை அங்கையின் - வத்தவ:10/107
சாயல் வகையினும் சால்பு உடை மொழியினும் - வத்தவ:12/153
நீல பட்டு உடை நிரை மணி மேகலை - வத்தவ:12/262
தந்திரம் நடாத்தலும் தகை உடை கோலம் - வத்தவ:13/30
கேள் உடை முறையால் கிளர் ஒளி வனப்பின் - வத்தவ:13/49
நெறி உடை மகளிர் நினைப்பவும் காண்பவும் - வத்தவ:13/207
இயைந்த நெஞ்சு உடை யாம் இருவர்க்கும் - வத்தவ:13/237
அன்பு உடை கணவர் அழிதக செயினும் - வத்தவ:14/98
அன்பு உடை மடந்தை தங்கையை நாடி - வத்தவ:14/132
யாப்பு உடை அமைச்சொடு காப்பு கடன் கழித்த பின் - வத்தவ:15/30
அணி_இல் யாக்கை மணி உடை நலத்தின் - வத்தவ:15/136
தந்த பாவையும் தலையா தம் உடை
  அந்தணர் சாலை அரும் கலம் எல்லாம் - வத்தவ:17/16,17
ஆக்கம் வேண்டி காப்பு உடை முனிவர் - வத்தவ:17/24
நாண் இகந்து ஒரீஇய நா உடை புடையோர் - வத்தவ:17/83
கொள் வழி எழுதிய கொடுஞ்சி உடை தேர் - நரவாண:1/94
பொறி உடை மார்ப அது புணர்க்கும் வாயில் - நரவாண:2/8
மருப்பிடை தாழ்ந்த பருப்பு உடை தட கை - நரவாண:3/72
செருக்கு உடை மட பிடி சிறுபுறத்து அசைஇ - நரவாண:3/73
படை உடை வேந்தன் பனி நீர் விழவினுள் - நரவாண:3/120
தொடி உடை தட கையின் தோழனை புல்லி - நரவாண:3/225
அசும்பு சோர் முகில் உடை விசும்பு போழ்ந்து இயங்கிய - நரவாண:4/134
யாப்பு உடை மகன்-வயின் காப்பு உடன் புரிக என - நரவாண:6/143
கோடு உடை வேழம் பாடு பெற பண்ணி - நரவாண:7/18
பயில்-தொறும் இனிய நின் பண்பு உடை கிழமை - நரவாண:7/149
தாம் உடை நாடும் நகரமும் தரீஇ - நரவாண:8/15
அன்பு உடை தோழரோடு இன்புற்று ஒழுக - நரவாண:8/22
இலக்கணம் பொறித்த வனப்பு உடை யாக்கையன் - நரவாண:8/27
போல்வர் என்னும் சால்வு உடை ஒழுக்கின் - நரவாண:8/52
செய் பந்து ஈது உடை சே இழை மாதரை - நரவாண:8/92
குறிப்பு உடை வெம் நோய் நெறிப்பட நாடிய - நரவாண:8/122
இறைகொண்டிருந்த எழில் உடை மகளிருள் - நரவாண:8/68

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *