சங்க இலக்கியம்

சங்க இலக்கியம் அருஞ்சொற்களஞ்சியம்

சங்க இலக்கியங்களான பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை… ஆகிய நூல்களில்
காணப்படும் அரிய சொற்களின் அருஞ்சொற்களஞ்சியம்

துறப்பு

சொல் பொருள் (பெ) நீங்குதல், பிரிவு, சொல் பொருள் விளக்கம் நீங்குதல், பிரிவு,  மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் parting, separation தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15 பொய்க்கோபம்… Read More »துறப்பு

துறக்கம்

சொல் பொருள் (பெ) சுவர்க்கம், சொல் பொருள் விளக்கம் சுவர்க்கம், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் heaven தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104 பெறுவதற்கு அரிய தொன்றுதொட்ட மேன்மையுடைய… Read More »துறக்கம்

துற்று

சொல் பொருள் (வி) 1. குவி, நிறை, 2. கவ்விப்பிடி, 3. உண், தின், 4. நெருங்கு,  சொல் பொருள் விளக்கம் 1. குவி, நிறை, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் heap, fill, seize with… Read More »துற்று

துளும்பு

சொல் பொருள் (வி) ததும்பு, சொல் பொருள் விளக்கம் ததும்பு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் brim over, overflow; to fill, as tears in the eyes தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நிறை கடல்… Read More »துளும்பு

துளுநாடு

சொல் பொருள் (பெ) தெற்குக் கன்னட நாடு சொல் பொருள் விளக்கம் தெற்குக் கன்னட நாடு மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் The Tulu country on the West Coast in south Karnataka தமிழ்… Read More »துளுநாடு

துளி

சொல் பொருள் 1. (வி) மழைபெய்,  2. (பெ) 1. சொட்டு, நீர்த்திவலை, 2. மழை சொல் பொருள் விளக்கம் 1. மழைபெய்,  மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம்  rain, rain drop, globule of water,… Read More »துளி

துளவு

1. சொல் பொருள் (பெ) துளசி 2. சொல் பொருள் விளக்கம் துளசி மொழிபெயர்ப்புகள் 3. ஆங்கிலம் sacred basil 4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை –… Read More »துளவு

துளவம்

1. சொல் பொருள் (பெ) துளசி,  2. சொல் பொருள் விளக்கம் துளசி, மொழிபெயர்ப்புகள் 3. ஆங்கிலம் sacred basil 4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும் – பரி 13/30 துளசி… Read More »துளவம்

துளர்

சொல் பொருள் (வி) களைக்கொட்டால் கொத்து, (பெ) 1. பயிர்களின் ஊடேயுள்ள களை.2. களைக்கொட்டு,  சொல் பொருள் விளக்கம் களைக்கொட்டால் கொத்து, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் strike with a weeding hook, weed, weeding… Read More »துளர்

துளங்கு

சொல் பொருள் (வி) 1. அசை. அசைந்தாடு, 2. வருந்து, கலங்கு, 3. நிலைகலங்கு, 4. சோர்வடை,தளர்வடை சொல் பொருள் விளக்கம் 1. அசை. அசைந்தாடு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் move, shake, sway from… Read More »துளங்கு