சங்க இலக்கியம்

சங்க இலக்கியம் அருஞ்சொற்களஞ்சியம்

சங்க இலக்கியங்களான பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை… ஆகிய நூல்களில்
காணப்படும் அரிய சொற்களின் அருஞ்சொற்களஞ்சியம்

துன்னல்

சொல் பொருள் (பெ) 1. தையல், 2. நெருங்குதல், சொல் பொருள் விளக்கம் 1. தையல் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் seam, sewing being near or close தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: வேரொடு நனைந்து… Read More »துன்னல்

துன்னம்

சொல் பொருள் (பெ) தையல், சொல் பொருள் விளக்கம் தையல், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் seam, sewing தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: இழை வலந்த பல் துன்னத்து இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம்… Read More »துன்னம்

துன்

சொல் பொருள் (வி) துன்னு, அணுகு,  சொல் பொருள் விளக்கம் துன்னு, அணுகு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் approach தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடிநகர் – பெரும் 125 சங்கிலிகளால் நாயைக்… Read More »துன்

துறைவன்

சொல் பொருள் (பெ) நெய்தனிலத் தலைவன் சொல் பொருள் விளக்கம் நெய்தனிலத் தலைவன் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் Chief of a maritime tract; தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு… Read More »துறைவன்

துறைபோ(தல்)

சொல் பொருள் (வி) 1. முழுமையாகக் கற்றறி, 2. முழுமை பெறு சொல் பொருள் விளக்கம் 1. முழுமையாகக் கற்றறி, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் learn thoroughly, be complete தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நல்… Read More »துறைபோ(தல்)

துறைப்படு

சொல் பொருள் (வி) கடல் துறையில் அகப்படு, சொல் பொருள் விளக்கம் கடல் துறையில் அகப்படு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் caught in a fishing ghat தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல்… Read More »துறைப்படு

துறை

சொல் பொருள் (பெ) 1. ஆற்றில்/கடலில் இறங்கும் இடம், 2. ஆற்றில்/கடலில் இறங்கி நீராடும் இடம், நீர்த்துறை, 3. பகுதி, பிரிவு, வகைமை, 4. துறைமுகம், 5. சலவைசெய்வோர் ஆற்றில் துவைக்கும் இடம், 6.… Read More »துறை

துறுகல்

சொல் பொருள் (பெ) குத்துப்பாறை சொல் பொருள் விளக்கம் குத்துப்பாறை மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் erect rock தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு… Read More »துறுகல்

துறு

சொல் பொருள் (வி) அடர்ந்திரு, செறிவாயிரு சொல் பொருள் விளக்கம் அடர்ந்திரு, செறிவாயிரு மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் be thick, crowded, full தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை –… Read More »துறு